Maličký

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Sťažnosti na príchod osád a pevností pozdĺž rieky Tobol na umiestnenie osady Yalutorovsky. 1659 g.

Čelobitnaja je najbežnejším typom montážneho materiálu až do tretej štvrtiny 18. storočia . Akty tohto druhu boli písaní alebo oblastní úradníci (profesionálni pisári a notári Moskovskej Rusi XVI-XVII storočia.), Alebo vidiecki, svetskí, cirkevní šiesti , malí „pisári“ každého druhu: úradníci , starší, barmani , predavači atď. ., alebo osobne autormi textu, ktorí mali v rôznej miere schopnosti obchodného písania. Obsahom bola sťažnosť, petícia, vyjadrenie za účelom ochrany ich záujmov.

Všetci prosebníci, ktorí podávali prosby adresované kráľovi, museli stáť na Červenej verande Fazetovanej komory . Sťažnosti zbierali úradníci Dumy .

Sťažnosti boli adresované ruským cárom, počínajúc Fjodorom Borisovičom a cáricou, a sú tu aj petície, ktoré sa spomínajú v mene falošného Dmitrija II. , generála De la Gardieho, hajtmana Jana Sapegu, bojarov-vládcov éry interregnum, ruských patriarchov. a arcibiskupi .

Charakteristické črty petície ako dokumentu:

1. Atributívnosť, t.j. prítomnosť integrálnych komponentov - informačných a materiálnych komponentov

2. Funkčnosť, t.j. jeho zamýšľané použitie na prenos informácií v priestore a čase

3. Štruktúra dokumentu, t.j. úzke prepojenie jeho prvkov a subsystémov, zabezpečujúce jeho celistvosť

Funkcie, ktoré priamo vykonáva:

1. Komunikatívnosť je schopnosť petície byť informačným prostriedkom prenosu, výmeny a kontinuity

2. Kumulatívna je schopnosť petície zhromažďovať a organizovať informácie za účelom ich uchovania

3. Právna je spôsobilosť petície upravovať právne otázky vznikajúce v spoločnosti

4. Materiál je schopnosť petície slúžiť ako „vonkajšia pamäť“ človeka a spoločnosti ako celku

Právny kontext

Vytváranie petícií v obchodnom písaní je dlhý proces: samotný termín sa objavil až v poslednej štvrtine 15. storočia a nahradil „sťažovateľ“ a „slzivý“ - plačlivú požiadavku. Celá doterajšia tradícia pomenovávania listín petíciami či sťažnosťami naznačuje „rodičovský“ vzťah medzi panovníkom a jeho spisom. Zmenu názvu treba vnímať ako zmenu vektora vzťahov pre viac obchodných.

Podľa " Zákonného kódexu" z roku 1497 , schváleného za vlády Ivana III. , povinnosti sudcov niesli Bojari. Aby sa obmedzila ich moc, úradníci sa s nimi delili aj o tieto povinnosti: dostávali petície. Potom napísané petície prezreli bojari: len cez ne sa to mohlo dostať do úvahy panovníka. Dôležitou podmienkou v procese posudzovania prípadu bola skutočnosť, že problém bol úplne vyriešený: podľa zákonníka by sa sťažnosť mala nielen posúdiť, ale musí byť bez problémov vyriešená. Za nedodržanie mohla byť bojarom uložená pokuta. Väčšina petícií bola predložená na meno panovníka: je to ozvena starej „rodičovskej“ tradície vzťahov.

Veľké množstvo petícií adresovaných panovníkovi napravilo schválenie nového súboru zákonov - „Zbierky zákonov“ z roku 1550 , ktorý za vlády Ivana IV. , ktorý schválil vytvorenie petičného poriadku, ktorý sa nachádzal v blízkosti Zvestovania Katedrála v Kremli, špeciálna štátna inštitúcia vytvorená na posudzovanie petícií a vydávanie rozhodnutí o nich. Okrem toho funkcie príkazu na vybavovanie sťažností sa neobmedzovali len na prípady týkajúce sa došlých sťažností: inštitúcia bola povinná sledovať aj prácu iných príkazov [1] . Súdni úradníci zastúpení bojarmi mohli postúpiť sťažnosti cárovi na posúdenie, keď si uvedomili, že ich kompetencia nepostačuje na vyriešenie podanej sťažnosti. Nominálne sa tak vytvorili dva súdy - bojarský súd, ktorý bol stelesnený v chatrči Čelobitnaja, a kráľovský súd, ktorý zohrával úlohu dozorcu s najvyššou súdnou kompetenciou. Okrem toho petície zaslané kráľovi mohli obsahovať sťažnosti proti sudcom: ich nečinnosť, neochota vyšetrovať prípad, úplatkárstvo. Potom cár na základe „vyšetrovania“ smeroval svoje pokyny k akcii bojarským sudcom a zvyšok, špecializovaný na predmet sťažnosti, k rozkazom [2] . Napriek skomplikovaniu súdneho systému sa tok petícií nezmenšil, a preto sa zaviedlo umelé obmedzujúce opatrenie - trest za podsúvanie petícií. Zvyčajne v takýchto prípadoch bolo okrem trestu trestom aj väzenie alebo bitie bičom [3] .

Schválením „Katedrálneho zákonníka“ v roku 1649, že za vlády Alexeja Michajloviča sa systém súdneho fungovania petícií skomplikoval: v tom čase sa vytvoril systém riadenia poriadku - ústredný orgán na posudzovanie petícií. Najvyššie súdne právomoci má aj cár, za ním nasleduje bojarská duma, potom úradníci dumy a miestni guvernéri, ktorí tiež tvorili Sťažnostný poriadok. Na čele rádu stáli prvotní ľudia, ktorých menoval cár z bojarskej dumy [4] .

Sťažnosti sa podávali vo verejných chatrčiach - stanoch, ktoré bolo možné nájsť na námestiach. Ďalej sa v chatách Prikaznye - provinčných úradoch v miestach, kde sa ceny konali, posudzovali petície - posúdenie žiadosti uvedenej v predloženom dokumente, odôvodnenie žiadosti a vydanie konečného rozhodnutia. V prípade obzvlášť zložitých prípadov odišiel do terénu služobník z Moskvy, ktorý mal prípad riešiť na mieste. Vznikol koncept „inteligentného listu“ – falošná petícia, za ktorú bol uložený trest smrti [5] .

V roku 1685 bol z dôvodu výrazného zúženia práv a povinností zrušený Petičný poriadok , ktorý prešiel na Rád veľkého panovníka tajných záležitostí [1] a v roku 1699 sa zlúčil s moskovským súdnym poriadkom , ktorý trval iba jeden rok. Napriek svojej krátkej histórii, Reklamačný poriadok preukázal svoju úlohu pri zmierňovaní sociálneho napätia a vytváraní efektívnych právnych orgánov.

Sociálny a politický kontext

Petícia slúži ako jedna z kľúčových pre rekonštrukciu ruského politického a sociologického kontextu 15.-18. textov, keďže ako zdroj sa nachádza na rozhraní medzi úradnými a súkromno-obchodnými dokumentmi [6] .

Sťažnosti ako politická inštitúcia

Sťažnosti existovali predovšetkým na zabezpečenie komunikácie medzi navrhovateľom (najčastejšie zástupcom nižších stavov alebo vrstiev v hierarchii ruskej spoločnosti) a panovníkom. V počiatočných fázach existencie petície (XIV-XVI storočia) bola najmenej formalizovaná - nielen preto, že bola v procese vzniku ako dokumentu, ale aj pre menej formálny charakter vzťahu medzi autokrat a jeho poddaní. Pred označením apelu na panovníka alebo iných predstaviteľov mocenskej štruktúry (napríklad bojarov alebo vlastníkov pôdy) za „petíciu“ sa táto výzva nazývala „sťažnosť“, ktorá korelovala s predstavami o patriarchálnom systéme ruskej spoločnosti [ 7] . „Sťažovateľ“, ako aj petícia v prvých rokoch svojej existencie adresovaná priamo panovníkovi. Zákonník Ivana III. , ktorý dal petícii oficiálny status, ju na jednej strane „posilnil“ ako dokument, na druhej strane nahradil priamy vzťah „navrhovateľ – panovník“ vzťahmi so sprostredkovateľom: teraz pasáž a posudzovanie petícií adresovaných cárovi sa uskutočňovalo len prostredníctvom bojarov . Právne rozhodnutie vytvorilo ruský politický obraz, zakorenený niekoľko storočí, v ktorom bojari (a následne šľachtici) vystupovali ako sprostredkovatelia medzi ľuďmi a úradmi. Petičný poriadok, inštitucionalizovaný za Ivana IV., pokračoval v inštitucionalizácii politických vzťahov v Rusku a nastavil trajektóriu byrokratizácie administratívneho aparátu.

Súčasne so schválením formy podania návrhu bola oficiálne stanovená forma jeho zostavenia, za porušenie ktorej sa predpokladalo väzenie alebo telesné tresty [8] . V budúcnosti sa práve dizajn petície stane odrazom politickej dynamiky ruského štátu. Takže jedným z hlavných politických „markerov“ v petícii je registrácia mena adresáta (rozumej petície zasielané panovníkovi). Takže až do polovice 17. storočia štandardný príhovor k panovníkovi vyzeral takto: „Cárovi, cárovi a veľkovojvodovi“ alebo „Cárovi, cárovi a veľkovojvodovi“. Alexej Michajlovič však vydáva množstvo dekrétov ustanovujúcich pravopis kráľovského titulu s povinným uvedením nových krajín zahrnutých do Moskovského štátu [9] . Peter I. opäť zreformoval výzvu predkladateľa k panovníkovi a nahradil ju nasledujúcim: „najbrilantnejší suverénny cisár a samovládca Peter Veľký, otec vlasti, najmilosrdnejší panovník“. Toto nahradenie naznačuje nový politický úspech štátu - vznik Ruska ako impéria. Za Kataríny II . nastala výrazná zmena aj formalizáciou petície, nie však v odvolaní, ale v podpise samotného navrhovateľa. Cisárovná vydáva dekrét, v ktorom žiada, aby bol podpis „najpodriadenejší otrok“ nahradený výrazom „verný poddaný“ a „bije si na čelo“ s „prináša sťažnosť“. Takže model komunikácie „navrhovateľ – panovník“, ktorý zvyčajne fungoval zdola nahor, panovníci využívajú pre svoje účely „zhora nadol“ – informujú obyvateľstvo o politickej situácii v štáte: územné zmeny (príloha č. krajiny), zmeny stavu (vznik impéria) alebo politický kurz (politika osvieteného absolutizmu ).

Politickou zložkou petície pre sťažovateľa bol zároveň výber adresáta. Voľbou toho, komu má adresovať sťažnosť alebo žiadosť, si navrhovateľ určil autoritatívneho predstaviteľa moci a hierarchie moci. Najmä v čase nepokojov sa graf adresáta v petíciách jednej lokality mohol výrazne líšiť – nielen v súvislosti s charakterom odvolania sa na úrady, ale aj v súvislosti s politickým výberom žiadateľa. Okrem toho existujú príklady, keď sa petícia ako účinný komunikačný kanál medzi panovníkom a predkladateľom petície použila na vybudovanie dialógu s panovníkom. Bojarov syn Ivan Peresvetov teda adresoval Ivanovi IV. petíciu, ktorej hlavným obsahom nie je petícia, ale výklad „vzorov“ vlády a cesty k vybudovaniu spravodlivého kráľovstva [10] .

Sťažnosti ako sociálna inštitúcia

Sťažnosti ako súkromný obchodný dokument umožňujú v prvom rade rekonštruovať právne vedomie a svetonázor priemerného obyvateľa Ruska a Ruska. Podľa E.N. Marasinova, „prúd odhalení až po najvyššie meno reprodukoval realitu každodenného života ruskej spoločnosti, skutočne naliehavé problémy ľudí, ich postoj k moci a vnímanie sveta ako celku“ [11] . Súkromní navrhovatelia predložili na preskúmanie panovníka väčšinou prípady súvisiace s delením pôdy, vyberaním quitrentov alebo obilia a peňažných dávok. Sťažnosti treba považovať predovšetkým za subjektívne dokumenty, v ktorých sa za radom oficiálnych formuliek skrýva mimoriadne expresívne rozprávanie. Napriek tomu súčet tematicky či chronologicky blízkych petícií umožňuje zostaviť pomerne presné obrazy sociálnej reality. Takže napríklad „séria“ petícií, ktoré panovníkovi predložili „polónčania“, predstavuje situáciu ruského ľudu, ktorý bol v otrockom zajatí v Osmanskej ríši (17. storočie) [12] .

Slovná zásoba, ktorú používa predkladateľ petície, tiež pomáha rekonštruovať sociálny a kultúrny kontext. Petícia tak slúži ako najreprezentatívnejší dokument na nadviazanie kultúrnych a ekonomických väzieb s cudzincami. Sú označené prevzatou slovnou zásobou, ktorá slúži ako značka pre obyvateľov území hraničiacich s inými štátmi. Tieto výpožičky odrážajú sociálno-ekonomickú realitu – väčšina prevzatých slov používaných žiadateľmi patrí do kategórií obchodu (tucet, spoločnosť (kumpaniya), značka, balík, libra, shkili) a úradnej slovnej zásoby (exekútor, vazen, haiduk, generál, hajtman, Goldovnik, guvernér, dragún, Ezaul, kancelár, kapitán, desiatnik). Navyše, viac ako dve tretiny petičných pôžičiek zo XVI-XVII storočia. prišiel do ruského jazyka z jazykov európskych krajín. Požičaná slovná zásoba, pôvodne charakteristická len pre vzdialené územia, sa na všeobecnej úrovni upevňuje pomocou obchodnej dokumentácie – tak v mocenských štruktúrach, ako aj medzi ľuďmi [13] .

Štrukturálne vlastnosti

Sťažnosti boli súčasťou administratívnej práce , preto boli všetky dokumenty rozdelené do nasledujúcich typov :

 1. diplomy
 2. vety
 3. objednávky
 4. zrušiť odber
 5. správy

Sťažnosti boli medzi aktmi, ktoré mali oficiálnu obchodnú povahu (to znamená, že boli určené zákonmi tej doby, adresované riadiacim orgánom a adresované samovládcovi - cárovi a boli tiež vyhotovené v zemských chatrčiach ) a súkromnými. podnikania (teda vyjadrovali záujmy súkromnej osoby a týkali sa vzťahov medzi jednotlivými členmi spoločnosti).

Typológia petícií [14] :

 1. administratívny návrh (nárok) - „žiadosť o vymenovanie súdneho konania“;
 2. Pleas tajná adresa (účasť) - "oficiálne oznámenie úradov o čomkoľvek";
 3. slávna petícia (izvet) - "vypovedanie slova alebo skutku panovníka";
 4. petícia za vinu – „priznanie viny a žiadosť o zmiernenie trestu“;
 5. svetová petícia (svet) – „vyhlásenie o dosiahnutí dohody medzi sporovými stranami pred súdom“;
 6. žiadosť o odročenie konania - „žiadosť o odloženie súdneho konania“;
 7. návrh na sadzbu (sadzba) – „vyhlásenie dostaviť sa na súd a neprítomnosť protistrany“;
 8. Anonymný list“ – anonymné petície alebo s fiktívnym podpisom, ktoré najčastejšie obsahovali obvinenia voči úradníkom;
 9. "Inteligentný list" - sfalšované listy a pečate alebo sfalšované príkazy, za ktoré bol po katedrálnom kódexe z roku 1649 ustanovený trest smrti.

Štruktúra (formulár) petície [15] :

 1. Počiatočný protokol obsahujúci
  • apel na adresáta zastávajúceho vysoké postavenie v spoločnosti (najčastejšie na kráľa);
  • petičný vzorec;
  • etiketa, často sebapodceňujúce informácie o adresátovi;
  • označenie páchateľa;
 2. Hlavná časť s vyjadrením podstaty prípadu
 3. Štandardná prosebná časť
 4. Ukončiť protokol
 5. Na zadnej strane je napísané rozhodnutie o tomto návrhu iným písmom. Všetky ostatné informácie sú uvedené vo voľnej, ľubovoľnej forme.

Sťažnosti (na rozdiel od iných dokumentov) mali jasne pevnú formu, ktorá sa v priebehu času v celej krajine takmer nemenila. V roku 1701 sa však reformami Petra I. štruktúra stratila: prirovnať pomer cisára celej Rusi k bojarovi a jeho postoj k šľachticovi povedzte roľníkom , takže sebaponižujúce označenie etikety odstránilo autora petície, zmenil adresu na kráľ, "Vsepresvetleyshy suverénny veľký cisár Peter A. Autokrat celého Ruska .... ".

Názvy častí petície:

 • Horná časť listu je "hlava";
 • Oblasť pod textom je "spodná"

Druhy petícií:

 • ruka - petícia "ručne" navrhovateľov, tzn svojim podpisom na zadnej strane petície;
 • na zadnú stranu návrhu zapisovateľ uvedie dátum podania návrhu a označí „správa“ alebo stručne zapíše príkaz kráľa alebo predstaveného rádu k návrhu . Takýto dokument sa nazýval „ podpisová petícia“ [16] .

Jazykové črty

Napriek tomu, že petícia je obchodným dokumentom, ktorý pôvodne nezahŕňa štúdium jazykových vlastností, analýza jazykového potenciálu vám umožňuje zoznámiť sa s fungovaním jazyka v oblasti obchodnej komunikácie. A tiež opraviť stabilné jazykové konštrukcie charakteristické pre administratívne a právne dokumenty XV-XVII storočia, najmä pre petície: etiketa prostriedky ovplyvňovania adresáta, frazeologické prostriedky verbalizácie , stabilné frázy terminologickej povahy.

Поскольку Челобитенная изба, в делах которой могли быть сосредоточены материалы XV-XVI веков, сгорела в 1571 г. [17] , а челобитные, по которым состоялось решение (подписанные челобитные), выдавались жалобщикам и входе выполнения решений «терялись» в столбцах текущей документации, то необходимо учитывать тот факт, что выделенные лингвистические особенности характерны для материалов письменных памятников XVII века.

Формирование первого «куста» лингвистических закономерностей связано с трансформацией русского национального языка. В некоторых челобитных XVII века обнаруживаются цитирование древнерусских памятников или целые вставные фрагменты из них. В результате детального анализа подобных заимствований подтверждается то, что писец не просто бездумно списывал их с оригинального источника, а оформлял в соответствии с нормой живого языка, то есть перерабатывал на современный лад. Таким образом, можно выделить особенности челобитных XVII века, связанные с цитированием древнерусских памятников [18] .

При цитировании:

 1. Титла и другие надстрочные знаки не использовались
 2. Сокращенные написания сохранялись
 3. Надстрочные буквы вносились в строку и специально не выделялись
 4. Стоящие за надстрочной буквой в конце слова окончания восстанавливались
 5. Буквы кириллицы заменялись соответствующими буквами современного алфавита
 6. Буквенное обозначение чисел заменялось арабскими цифрами

Кроме того, необходимо отметить существование особого канцелярского языка , который формируется в документах XVII века, а также выделить его характерные особенности (второй «куст»)

Канцелярский язык:

 1. Предложения-формулы (начальный и конечный протокол челобитной), в которых расположение членов предложения и лексический состав носят традиционный характер, то есть закреплены и стандартизированы.
 2. Словосочетания-трафареты, содержащие опорные элементы (формула просьбы, формула даты)
 3. Наличие этикетных формул для служилых людей даже самого высокого ранга: «холоп твой». Не состоящие на царской службе посадские люди и крестьяне в челобитьях писали: «сирота твой», «богомолец твой» [19] .
 4. Употребление постоянных эпитетов . Например, указания полного титула царя сопровождалось эпитетами «милосердный» или «милостевый».

Однако в челобитной чаще всего описывались бытовые и житийные ситуации, поэтому автор или писец мог позволить себе отойти от стандартизированного написания и обязательного следования формуляру. Таким образом, в «жалобницу» проникали обиходно-бытовые слова и социально ограниченная лексика низших сословий .

Формуляр челобитных обогащался все новыми лексическими особенностями (третий «куст»):

Начальный протокол

Начальный протокол мог зачинаться либо с датировки (указывался год, месяц и день, когда происходило описываемое событие), либо с изложения обстоятельств с помощью глагола сказуемого ( «Жил отец мой в …» или «Се аз…» ), либо с причины совершения действия ( «По вашему указу…» ). При этом любая из указанных выше формул строилась по принципу обратного порядка слов в предложении, что усиливало эффект случившейся беды и работало на проявление сострадания адресанта.

Челобитье

Сказуемое вводной формулы во всех челобитных выражено глагольным фразеологизмом 'бить челом' , то есть обращаться с низким поклоном, почтительно.

 • В официальных челобитных – бить челом + извещать ' доносить' (об антигосударевом поступлении) + дополнение в Вин. падеже с предлогом 'на'

Пример: Царю… бьет челом и извещает холоп твой, государь, оскольский стрЬлец Минка Глазуно на оскольскаго стрпльца на Ивана Хлоповского [СиД, № 165, 294, 1623] [20]

 • В явочных челобитных – бить челом + являть ' доводить до сведения' + без дополнения

Пример: Царю… Михаилу Федоровичю… бьет челом и являет сирота твоя государева иноземец литвин торговый человек…Кондрашко Яковлев сын [РГБ, № 64, 87, 1625]

 • В челобитных простых людей (крестьян) – бить челом + плакаться 'почтительно обращаться' + без дополнения или с дополнением в П. падеже с предлогом о

Пример: Гсдрю АндрЬю Ильичю бьет челом и плачетца сирота твой земской дьячок Сенка Иванав [ПНРЯ, №99, 58, 1682] [21]

В результате проникновения устной речи в письменную произошла трансформация формы челобитья. В частно-деловой челобитной появляется устойчивое выражение бить челом за (что) в значении 'благодарить', а не 'обращаться с низким поклоном, почтительно', как было до этого.

При этом некоторые традиционные формулы основной части челобитной оставались непоколебимыми к влиянию языковых процессов, так как были социально ограничены и закреплены за определенной группой людей: отбыть (встать) службы или дела – для служилых людей; отбыть (остать) тягла, податей, работишки – для посадских людей и государственных крестьян; отбыть (отстать) пашни, изделья – для частновладельческих крестьян. Таким образом, существующая в языке семантика некоторых слов мешала пересечению социально-языковых регистров, но способствовала возникновению новых морфологических конструкций. Она также стремилась классифицировать словоформы с учетом образа жизни и профессии говорящего [18] .

Конечный протокол

Заключительная формула челобитных была весьма единообразной: обращение (в официальных челобитных – первые два элемента титула царя, царицы и т.д, в частных челобитных – титула государь) + глагол смиловаться 'пожаловать' в повелительной форме. Этот трафарет строго выдерживался в официальных актах. Однако отступления присутствовали (например, включение личного имени адресата: Государь Борис Иванович, смилуйся [АХБМ, II, № 327, 50, 1652] [22] ), они объясняются отсутствием у авторов необходимых навыков оформления документов, а также стремлением усилить эмоциональность заключительной части. [18]

Лингвистические «трюки»

Четвертый «куст» особенностей представляет собой лингвистические «трюки», которые производили писцы, для того чтобы достичь максимально экспрессивно-эмоциональной формы повествования в челобитных. Во-первых, в текстах «жалобниц» XVII века авторы достаточно часто, если не постоянно, использовали уничтожительно-уменьшительные формы нарицательных имен существительны х. Процесс можно описать следующим образом: диминутивная форма существительного утратила семантическую связь и стала означать этикетную закрепленность. Большинство из данных форм создавалось с помощью суффика -ишк- (-о,-а,-и) . Пример: воротишки, детушки, деньжонки, дворишко, работишка. Кроме того, в челобитных все чаще использовались глаголы с закрепленной в семантике многократностью действия: хаживать, кашивать, выкупливать, заимывать, плачивать, бранивать, говаривать . Исследователи обуславливали этот факт становлением в языке категории вида [18] .

Таким образом, лингвистические особенности челобитных сформировались под влиянием исторического контекста (памятников древнерусского языка), четко закрепленной структуры написания административно—правых документов (формы: начального протокола, челобитья, конечного протокола и канцелярского языка), а также собственного словоообразующего и словоизменительно потенциала языка.

Примеры сохранившихся челобитных

Документы XVI столетия не формируют репрезентативной выборки, позволяющей читателю получить представление о челобитной как о нормативно-правовом жанре, поэтому целесообразно рассмотреть примеры челобитных рубежа XVI-XVII вв. и более поздних лет. В подборке мы постарались отразить как коллективные, так и частные челобитные, а также интересные случаи взаимовлияния литературных и официально-деловых жанров.

Челобитные из вотчин Троице-Сергиева монастыря, написанные в Смутное время [23] . Документы были опубликованы и изучены не так давно (в 2018 г.) как часть архива гетмана Яна Сапеги (1608–1611 гг.). Предположительная датировка - 1608 г. В числе бумаг обнаружены:

 1. Челобитная с жалобой на голод и произвол “загонных людей”, отправленных из Москвы («мы грабленые о(т) моско(в)[ско]го загону и о(т) казако(в), хле(б) всяко(и) у на(с) повыве(з)ли)»). Четко выделена потребность в быстром решении вопроса («купи(ть) ни даду(т), а пытаю(т) у на(с) г(с)дрво(и) грамоты»; «чтобы мы вконе(ц) не [по]гибли и голодною [смертью не умерли]»).
 2. Челобитная с жалобой на грабежи («приежаю(т) с окольны[х] се(л) и деревень приставы пахо(л)ки по хле(б) и по сено и ро(з)ве(з)ли у на(с) i ове(с) и я(ч)мень и сена по свои(м) приста(в)ства(м)»). Подробно описывается историческая обстановка, в которой было совершено злодеяние: «Е(з)дя(т) твои гдрвы црвы и великого кн(я) зя Дмитрея Ивановича всеа Руси разныя лито(в)ския и тота(р)ския и ру(с)ския люди в рота(х) для свои(х) гдрвы(х) и(з)м(е)ннико(в) моско(в)ски(х) люде(и). И мы твои(х) гдрвы(х) п(р)оещико(в), лошади их и люди, ко(р)мили по ся места».
 3. Челобитная попа Василия, служителя церкви Христова мученика Никиты. Священнослужитель молит царя послать приказ Сапеге и отдать его семье на прокорм корову («пока(жи) мл(с)ть, прикажи своему г(осу)д(а)р(е)ву воеводе (г)атману Ивану Петру Па(в)ловичю Сопеге, вели дати Б(о) га ра(ди) коро(в)ку»). Поп всячески подчеркивает свое “нищее” положение под предводительством самозванца, излагает суть своей жалобы прямо и сразу, не занимаясь подробным описанием исторических обстоятельств. В челобитной представлено четкое разграничение “ь” и “ъ”, что указывает на особую выучку и личные пристрастия писавшего.

Несмотря на существенные содержательные различия, в целом все челобитные представляют собой четкие, регламентированные документы, лишенные стилистических украшений и чрезмерных отступлений от темы.

Челобитные, написанные представителями разных слоев населения Западной Сибири в XVII веке. [24] Хранятся в архивах РГАДА и ГАТО . Подразделяются на три вида: обычные челобитные, написанные заявителями в Москве и написанные в Сибири. Поводы для написания варьируются: отставка, крещение, изменение места службы, отвод земли. В их составе:

 1. Челобитная подьячего тобольской съезжей избы Третьяка Васильева с просьбой о прибавке до «15 рублей и 30 четей хлеба». Приписка на обратной стороне: «писать, что наперед сего о таких делех из Тобольска к государю не писывали, да и впредь писать им не пригоже...». Датировка - 1626 г.
 2. Челобитная И.Т. Веригина о назначении его воеводой в Тюмень. Согласно документу, он был участником Земского собора 1648-1649 гг. и считал свое возможное назначение на должность наградой за достойную службу. Датировка - 1649 г.
 3. Коллективная челобитная жителей Верхотурского уезда о снижении ясака. Проблема сформулирована следующим образом: «ясачные люди бедны и голодны и оскудали…, а емлют де с них ясаку соболей по 15 и болши с человека, и многие де ясачные люди стары, увечны, слепы и хромы».

Челобитная протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу [25] . Документ написан сразу после сибирской ссылки и интересен тем, что представляет собой многоплановый рассказ о жестокости воеводы Афанасия Пашкова. Аввакум пишет в четырех разных регистрах - как “жертва”, как “защитник”, как “канцелярист” и как “свидетель”. В первой своей роли он эмоционален, активно использует эпитеты и восклицания: «Увы, души моей бедной! .. во одиннатцеть лет на хрепте моем делаша я^в безаконнии за имя Христово... на пути постигоша мя вся злая. По лицу грешному воевода бил своими руками... везено с собою в запас хлепца, и тот хлеб он, Афонасей, у меня отнял». В роли защитника он сохраняет прежнюю экспрессивность, но очевидным образом меняет цель челобитной: “Токмо, государь, за мою досаду не вели ему мъстити. И паки тебе, государю, глаголю, слезы от очию моею испущая: не вели ему мъстити! . . Аще стропотное, но мое он чадо, Афонасей Пашков, — и чадо мое, и брат мне по благодати». В записке, приложенной к челобитной, он канцелярским языком пересказывает увиденные факты: «Да он же, Афонасей, увез из Острошков от Лариона Толбозипа троих аманатов: Гаврилка, Алешку, Андрюыіку. Да он же увез 19 человек ясырю у казакоп:

Бакулайко, да две ево дочери — имен их не помню — Марица, Анютка, две Овдотицы, четыре Маринки, две Палашки, и третяя Овдотица ж, три Анютки ж, Офроска з братом с Ывашком». Во второй части записки Аввакум возвращается к эмоциональному тону изложения, но пишет уже от лица свидетеля, не участвовавшего в злодеяниях: «И ои, Афонасей, ево, Иякова, за то, бив кнутом, жжег до смерти. И к моему, Протопопову, зимовью мертваго кинул под окошко… А иных двух человек повесил, ей, безвинно». Факт дополнения одного документа другим ученые объясняют вовлеченностью протопопа в уже существующую традицию приложений (к челобитным часто прикладывались документы, подтверждающие описываемые в них события с фактологической точностью). “Многоплановость” получившегося у Аввакума текста, в свою очередь, имеет связь с тем фактом, что стили записки-приложения и основного текста-просьбы еще не согласовывались. Датировка: весна 1664 г.

Челобитные Никона царю Алексею Михайловичу. [26] Всего в рамках диалога двух исторических лиц было составлено три челобитных. Документы содержат жалобы Никона на пристава Степана Наумов и келаря Макария Злобина, которые запретили опальному патриарху отправить своего человека в Москву к государю и предупредить его о скорой вероятной попытке боярина Богдана Хитрово “чародейством завоевать расположение царя”. Первые две челобитные относят к доносам, третью - к явочной челобитной. Обращаясь к царю, Никон подчеркивает неизменность своего опального положения («седяи во тьме и сени смертней, окован нищетою, паче железом»), в дальнейшем, описывая причину обращения, чередует свои правомерные действия с запретами, на них наложенными: лел к тебе, великому государю, писать, что у меня слышали. И келарь подъячова не дал. И я говорил сотнику, чтоб за таким великим ехал он сам и без писма <.. .> И Степан прислал человека своего Андрюшку, и холоп <.. .> кричал, что, де, Степан не велел никово отпускать и лошадей давать. На мысль о том, что истинной причиной написания челобитных могло послужить ухудшение условий содержания, наводит приписка к третьему документу: «Господа ради, великий государь, старцов отпусти, сам мало вижу, а поп слеп, по книге проговорить не может». На протяжении всего текста Никон придерживается делового стиля повествования, допуская лишь мелкие авторские стилистические дополнения - иронию по отношению к обидчикам, использование существительных с оценочными суффиксами («кельишка» и т. д.). Датировка: осень 1668 г.

Калязинская челобитная [27] . Пародийное литературное произведение, посвященное обличению развратного образа жизни и нравов монашества. Текст адресован реальному историческому лицу - архиепископу Тверскому и Кашинскому Симеону, представляет собой развернутую жалобу на архимандрита Гавриила Троицкого Калязина монастыря. По сюжету, никонианские монахи спокойно пьянствуют, пока новый настоятель не пытается насильно восстановить в монастыре благочестие: «Да он же, архимандрит, приехав в Колязин, почал монастырской чин разорять, пьяных старых всех разганял, и чють он, архимандрит, монастырь не запустошил: некому впредь заводу заводить, чтоб пива наварить и медом насытить, и на достальные деньги вина прикупить и помянуть умерших старых пьяных». Гавриил меняет рацион своих иноков с белорыбицы, блинов с н земные поклоны во время Великого поста, запрещенные патриархом Никоном. Противопоставление никониан и староверов с сопутствующим высмеиванием первой категории священнослужителей становится “смысловым стержнем” произведения, на который нанизываются подробности изменения монастырской жизни. Любопытно, что архимандрит Гавриил, жалоба на которого изложена в челобитной, действительно существовал и сделал вполне успешную карьеру на церковном поприще (в 1684 г. стал вологодским архиепископом), а вот его близкому родственнику, суздальскому архиепископу Стефану, повезло меньше: он был лишен сана и признан опальным. Датировка:1676/1677.

“Черная челобитная” десятника Зорина, писанная накануне Стрелецкого бунта [28] . В настоящее время ученые ведут споры о том, является ли текст “открытым письмом” или примером челобитной. Написан документ десятником Василием Зориным и передан им же у стен Воскресенского монастыря генерал-поручику Кольцову-Мосальскому, который прибыл в стрелецкий стан для переговоров с бунтующими московскими полками. Автор текста реализует в нем мифологему “стрельцы - хранители благочестия”, апеллируя к процедуре крестного целования, Царской жалованной грамоте, содержащей запрет называть стрельцов изменниками. На контрасте с этим искусно сконструированным мотивом борьбы стрельцов за мир и веру в челобитную вводится образ Лефорта, который обвиняется в попытке “учинить благочестию великое препятствие” - погубить лучших “что ни лутших” стрельцов в Азовском походе, а также в результате неудачно организованного подкопа (согласно историческим документам большей достоверности, подкоп осуществлялся дивизией другого главнокомандующего - Головина, но в “черной челобитной” умышленно приписан Лефорту). Демагогический текст Зорина не содержит никаких формальных признаков исследуемого нами жанра (обороты “смилуйтесь”, “бьем челом” и другая фиксированная лексика), кроме соотнесенности социальных статусов адресата и адресанта. Датировка: 1698.

См.также

Примечания

 1. 1 2 Шмидт С.О. Челобитенный приказ в середине XVI столетия (рус.) // Изв. АН СССР. Отд. истории и философии. — 1950. — Т. 7 , № 5 . — С. 445-458 .
 2. Ананьева Н.Г. Проблемы реализации юридической ответственности в Судебнике 1550 г. (рус.) // Вектор науки ТГУ. — 2010. — № №3 . — С. 17 .
 3. Российское законодательство X-XX веков: В 9 т. Т. 2. / Под ред. О.И. Чистякова. — Москва: Юридическая литература, 1984. — С. 97-98.
 4. Егоров В.П. Организация работы с обращениями граждан в истории России: учеб. пособие. — Москва: .: Юридический институт МГУ ПС (МИИТ), 2014. — С. 12-13.
 5. Егоров В.П. Организация работы с обращениями граждан в истории России: учеб. пособие.. — Москва: Юридический институт МГУ ПС (МИИТ), 2014. — С. 14-15.
 6. Волков С.С. Лексика русских челобитных XVII века: формуляр, традиционные этикетные и стилевые средства.. — Ленинград: -во Ленинградского ун-та, 1974. — С. 13.
 7. Егоров В.П.,Слиньков А.В. Организация работы с обращениями граждан в истории России : учеб. пособие. — Москва: Юридический институт МГУ ПС (МИИТ), 2014. — С. 11.
 8. Бородина Елена Васильевна. ЧЕЛОБИТНАЯ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА XVII-XVIII ВВ.: СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМУЛЯРА // Манускрипт. — 2019. — № 12 .
 9. Талина Г.М. Царская власть в XVII веке: титулование и положение . URL: https://www.portalslovo.ru/history/35633.php?ELEMENT_ID=35633&SHOWALL_1=1 (дата обращения: 10.11.2020).
 10. Ерусалимский К.Ю. Греческая «Вера», турецкая «Правда», русское «Царство». . . : еще раз об Иване Пересветове и его проекте реформ // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2011. №7 (69). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grecheskaya-vera-turetskaya-pravda-russkoe-tsarstvo-esche-raz-ob-ivane-peresvetove-i-ego-proekte-reform-1 (дата обращения: 16.11.2020).
 11. Марасинова Е. Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века (по материалам переписки). М.: РОССПЭН, 1999. С. 256.
 12. Лавров А.С. Расспросные речи и челобитные «полоняников» как источник о рабстве в Османской империи в XVII в. // Исторический вестник. 2019. С. 146—165.
 13. Волков С.С. Иноязычная лексика в челобитных XVII века // Русское слово в историческом развитии (XIV–XIX века) / Отв. ред. О.С. Мжельская. СПб: 2012. С. 4—5.
 14. Майоров А.П. Русские челобитные XVII в. (явочные, изветные и другие). Улан-Удэ, 1998. С. 74.
 15. Бородина Е.В. Челобитная как источник для изучения истории российского общества XVII-XVIII вв.: структура и эволюция формуляра // Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 12. C. 28-33. (рус.) . Издательство "Грамота". Дата обращения: 19 ноября 2020.
 16. Б. Чичерин Областные учреждения России в XVII веке // Русская беседа. часть 4. Москва. 1856 стр 57 — 58
 17. Шмидт С.О. Челобитенный приказ в середине 16 столетия / Изв. АН СССР. Отд. истории и философии. — Т. 7, кн. 5. — Москва, 1950. — С. 445-458.
 18. 1 2 3 4 Леонова Ю.Ю. Языковая объективация просьбы в челобитных 17 века: дисс…кан. филол. наук.. — Волгоград, 2013. — 36-48 с.
 19. Горский А.А. О происхождении "холопства" московской знати / Горский А.А.. — Отечественная история, №3, 2003. — С. 80-82.
 20. Н. Новомбергский. Слово и дело государевы Т. 1: Процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года. — Москва, 1911.
 21. Памятники русского народного-разговорного языка 17 столетия (из фонда А.И. Безобразова) / С.И. Котив, Н.И. Тарабасова. — Москва, 1965.
 22. Акты хозяйства боярина Б.И. Морозова / Под ред. А.И. Яковлева. — Ч.1 и 2. — Москва, 1940-1945.
 23. Тюменцев Игорь Олегович, Тупикова Наталия Алексеевна. Новые письма и челобитные cмутного времени из Троице-Сергиева монастыря и его вотчин // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. — 2018. — Вып. 3 . — ISSN 1812-9323 .
 24. Шаходанова Ольга Юрьевна. Челобитные как исторический источник по изучению жизнедеятельности населения Западной Сибири XVII в // Общество: философия, история, культура. — 2017. — Вып. 11 , № 11 . — С. 48-50 . — ISSN 2221-2787 .
 25. Демин А. С. Для чего Аввакум написал первую челобитную? //Труды отдела древнерусской литературы. – 1969. – Т. 24. – С. 233-236.
 26. С. К. Севастьянова. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками - С.К. Севастьянова - читать, скачать . azbyka.ru . Дата обращения: 18 ноября 2020.
 27. Седов Павел Владимирович. «Калязинская челобитная»: замысел и историческая канва произведения // Петербургский исторический журнал. — 2015. — Вып. 4 (8) . — ISSN 2311-603X .
 28. Заплетин В.в. "черная челобитная" десятника В. Зорина в Стрелецком восстании 1698 г. : основания для пересмотра источниковедческого статуса документа // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. — 2019. — Т. 25 , вып. 3 . — ISSN 2542-0445 .

Литература

 1. Егоров В.П.,Слиньков А.В. Организация работы с обращениями граждан в истории России : учеб. пособие, М: Юридический институт МГУ ПС (МИИТ), 2014.
 2. Российское законодательство X-XX веков: В 9 т. Т. 2. / Под ред. О.И. Чистякова, М: Юридическая литература, 1984.
 3. Шмидт С.О . Челобитенный приказ в середине XVI столетия / Изв. АН СССР. Отд. истории и философии. Т. 7, кн. 5, М., 1950.
 4. Бородина Е. В. Челобитная как источник для изучения истории российского общества XVII-XVII вв.: Структура и эволюция формуляра // Манускрипт, 2019, № 12.
 5. Волков С.С. Иноязычная лексика в челобитных XVII века // Русское слово в историческом развитии (XIV–XIX века) / Отв. ред. О.С. Мжельская. СПб: 2012.