Štát

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Titulná strana knihy Thomasa HobbesaLeviathan “ ( 1651 ), venovaná problémom štátu

Štát je politická forma organizácie spoločnosti na určitom území , suverénna organizácia verejnej moci, ktorá má vládny a donucovací aparát, ktorému podlieha celé obyvateľstvo krajiny .

Ani vo vede, ani v medzinárodnom práve neexistuje jednotná a všeobecne akceptovaná definícia pojmu „štát“ [1] . „ Krajina “ je pojem blízky, ale nie totožný so štátom, spravidla sa chápe širšie ako „štát“. Najväčšia medzinárodná organizácia Organizácia spojených národov nemá právomoc určovať, či konkrétny subjekt je alebo nie je štátom, ide o medzinárodne právne uznanie inými štátmi a vládami [1] . Jedným z mála dokumentov definujúcich „štát“ v medzinárodnom práve je Dohovor z Montevidea , ktorý v roku 1933 podpísalo len niekoľko amerických štátov.

Etymológia

Slovo „ štát “ v ruštine pochádza zo staroruskéhopanovníka “ (takto sa nazýval princ-vládca v starovekom Rusku ), čo sa zase spája so slovom „ gospodar “ (ktorý dal „ nadvládu “). .

Staré ruské „vládca“ je odvodené od „Pán“. Takmer všetci bádatelia sa teda zhodujú v súvislosti so slovami „ štát “ a „ pán[2] . Presná etymológia slova „ pán “ nie je známa.

Dá sa však predpokladať, že keďže sa deriváty „ štát “, „ nadvláda “ objavujú neskôr ako už ustálené významy „ suverénny “, „ suverénny “, v stredoveku saštát “ zvyčajne vnímal ako priamo súvisiaci s tzv. majetok „ panovníka “.

"Cisár" bol v tom čase zvyčajne konkrétna osoba (knieža, vládca), aj keď existovali niektoré významné výnimky (formula zmluvy " Pán Novgorod Veľký " v rokoch 1136 - 1478 alebo "tlač Gospodarstva Pskov").

Názvy štátov

Väčšina štátov má dva názvy: úplný (oficiálny, protokolárny) a krátky (geografický) [3] [4] [5] , hoci v niektorých prípadoch sú úplné a krátke názvy identické (napríklad Spojené arabské emiráty , Bosna a Hercegovina , Maďarsko , Gruzínsko ).

Úplný názov (napríklad Česká republika , Luxemburské veľkovojvodstvo , Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ) sa používa, ak ide o štát ako právnickú osobu ( predmet zákona ), napríklad v zmluvách, zákonoch, a iné úradné dokumenty. Ale aj v týchto prípadoch sa stáva, že text obsahuje aj skrátenú formu s použitím slovného spojenia „ďalej len ... [ krátky názov ]“.

Skrátený názov (napr. Česká republika , Luxembursko , Spojené kráľovstvo ) sa používa, keď sa štát uvádza geograficky alebo ekonomicky (napr. Pracovníci žijúci vo Francúzsku , Export z Grécka... ) [6] .

Štátne symboly

Známky

Štát je spoločenská inštitúcia, ktorá udržiava poriadok vo vzťahoch medzi svojimi členmi na základe zákonov a tradícií . Má množstvo znakov, ktoré ho odlišujú od iných spoločenských inštitúcií [1] .

 • Rozdelenie a organizácia obyvateľstva podľa územného princípu.
 • Suverenita , to znamená prítomnosť jediného orgánu nezávislého od iných štátov na území štátu. Zvrchovanosť určuje verejnú povahu moci. (Nie je zdôraznené v dohovore z Montevidea )
 • Prítomnosť skupiny ľudí špecializujúcich sa na vládu, ako aj orgány a inštitúcie štátnej moci, ktoré zabezpečujú výkon jej rozhodnutí (vrátane armády , polície , väznice )
 • Prostriedky získané z daní , ciel a iných poplatkov využíva štát na plnenie svojich funkcií, vrátane zabezpečenia práce štátneho aparátu.

Funkcie štátu

Všeobecným účelom štátu je udržiavať právny štát , chrániť ľudské práva a slobody , hľadať spôsoby, ako zmierniť a prekonať existujúce rozpory medzi všetkými druhmi spoločenských síl, k sociálnemu kompromisu medzi rôznymi vrstvami spoločnosti. Hlavný účel určuje funkcie štátu, konkrétne hlavné smery jeho činnosti. Medzi vnútorné patria ekonomická, organizačná a sociálna funkcia, funkcie ochrany verejného poriadku a zaistenia bezpečnosti ľudí aj štátu [1] .

Ekonomická a organizačná funkcia sa uskutočňuje vymedzením úloh hospodárskej stratégie, prostriedkom realizácie ktorej je udržiavanie a rozvoj základných odvetví hospodárstva; vytváranie podmienok pre existenciu jednotného ekonomického priestoru, pre vyrovnávanie rozvoja rôznych území; regulácia hospodárskej činnosti, zabezpečenie záujmu obyvateľstva o ňu, vytváranie najpriaznivejších podmienok pre hospodársky rozvoj [1] .

Sociálna funkcia spočíva vo vytváraní podmienok, v ktorých by ľudia mali možnosť zabezpečiť si normálnu existenciu pre danú úroveň rozvoja spoločnosti. Zahŕňa také oblasti ako školstvo, veda, zdravotníctvo, demografická politika atď. Štát zabezpečuje zmierňovanie sociálnych rozporov, sociálnu ochranu ľudí, ktorí skutočne potrebujú materiálnu pomoc [1] .

Funkciou ochrany verejného poriadku a zaistenia bezpečnosti človeka a štátu je ochrana právneho štátu, verejného poriadku, zvrchovanosti, práv a oprávnených záujmov občanov, ich majetku, ako aj zabezpečenie vlastnej územnej celistvosti. Štát zabezpečuje zachovanie existujúceho politického systému a právneho systému, bojuje proti kriminalite, pomáha riešiť rôzne konflikty [1] .

Vonkajšia funkcia spočíva v ochrane vlastných záujmov na medzinárodnej scéne, zahŕňa ekonomické, politické a vojenské aspekty [1] .

Ciele a zámery štátu sa na rozdiel od funkcií týkajú konkrétneho štátu, odrážajú hlavné smery jeho stratégie v danom období. Vyberá ich tá či oná vláda, určujúc politickú stratégiu a prostriedky jej realizácie režimom.

Klasifikácia funkcií

Funkcie štátu sú rozdelené na:

 • v oblasti politickej orientácie: vnútornej a vonkajšej ,
 • podľa dĺžky pôsobenia: na trvalé (vykonávané vo všetkých fázach vývoja štátu) a dočasné (odrážajúce určitú etapu vývoja štátu),
 • podľa hodnoty: pre základné a dodatočné ,
 • zjavne: explicitné a latentné ,
 • vplyvom na spoločnosť: na ochranné a regulačné .

Hlavnou klasifikáciou je rozdelenie funkcií štátu na vnútorné a vonkajšie.

Vnútorné funkcie štátu:

 • Právnou funkciou je zabezpečovanie verejného poriadku , tvorba právnych noriem upravujúcich styk s verejnosťou a správanie občanov, ochrana ľudských a občianskych práv a slobôd.
 • Politickou funkciou je zabezpečenie politickej stability, rozvoj programových a strategických cieľov a cieľov rozvoja spoločnosti.
 • Organizačnou funkciou je objednávanie všetkých mocenských činností, kontrola plnenia zákonov, koordinácia činnosti všetkých subjektov politického systému.
 • Ekonomická funkcia je organizácia, koordinácia a regulácia ekonomických procesov prostredníctvom daňovej a úverovej politiky, plánovania, vytvárania stimulov pre hospodársku činnosť a zavádzania sankcií.
 • Sociálnou funkciou je zabezpečovanie solidárnych vzťahov v spoločnosti, spolupráca rôznych vrstiev spoločnosti, uplatňovanie princípu sociálnej spravodlivosti, ochrana záujmov tých kategórií občanov, ktorí z objektívnych príčin nemôžu samostatne zabezpečiť dôstojnú úroveň bývanie (zdravotne postihnutí, dôchodcovia, matky, deti), podpora bytovej výstavby, zdravotníctvo, verejná doprava.
 • Kultúrna funkcia je vytváranie podmienok pre uspokojovanie kultúrnych potrieb ľudí, formovanie vysokej spirituality, občianstva, garantovanie otvoreného informačného priestoru, formovanie štátnej kultúrnej politiky .
 • Výchovná funkcia - činnosti na zabezpečenie demokratizácie vzdelávania, jeho kontinuity a kvality, poskytovanie rovnakých príležitostí ľuďom na vzdelávanie.

Vonkajšie funkcie štátu:

 • Zahraničnopolitickou funkciou je rozvoj diplomatických vzťahov medzi štátmi, uzatváranie medzinárodných zmlúv, účasť v medzinárodných organizáciách.
 • Funkciou zaistenia bezpečnosti štátu je udržiavať dostatočnú úroveň obranyschopnosti spoločnosti, chrániť územnú celistvosť, suverenitu a bezpečnosť štátu .
 • Funkciou udržiavania svetového poriadku je účasť na rozvoji systému medzinárodných vzťahov , činnosti na predchádzanie vojnám, znižovanie zbrojenia a účasť na riešení globálnych problémov ľudstva.
 • Funkcia vzájomne výhodnej spolupráce v hospodárskej, politickej, kultúrnej a inej oblasti s inými štátmi.

Delí sa aj na:

Typy štátov

Typ štátu je určený úrovňou historického vývoja jeho civilizácie, závisí aj od kultúrnych a historických tradícií. Vo vedeckej literatúre dominujú dva hlavné metodologické prístupy k typológii štátov [1] :

 1. Formačný skúma typ štátu v závislosti od sociálno-ekonomických vzťahov (otrocký, feudálny, buržoázny a socialistický)
 2. Civilizačná považuje za základnú úroveň rozvoja technológií (agrárny, priemyselný, postindustriálny atď.).

V poslednej dobe existuje tendencia k zbližovaniu týchto prístupov [1] .

Formy štátu

Forma štátu je štruktúra, určitý model vnútornej štruktúry štátu vrátane jeho územnej organizácie , princípov, spôsobov formovania a interakcie orgánov verejnej moci , ako aj spôsobov výkonu moci , zabezpečujúcich realizáciu určitého štátna politika [7] . Rozlišujú sa tieto hlavné parametre klasifikácie štátnych foriem [1] :

Pôvod štátu

Formy mocenských inštitúcií a všeobecne záväzných noriem správania sa prvýkrát formovali už v primitívnom štádiu vývoja spoločnosti. Toto obdobie charakterizovala absencia politickej moci a štátnych inštitúcií. Spoločenské normy v tomto období majú charakter zvykov, tradícií, rituálov a tabu . Vo vede je diskutabilná otázka, či tieto sociálne normy možno považovať za zákon alebo protozákon.

Najstaršie známe štáty v modernom zmysle tohto pojmu sú štáty starovekého východu (na území moderného Iraku , Egypta , Indie , Číny ). Neexistuje konsenzus o dôvodoch vzniku štátov: existuje niekoľko teórií, ako napríklad teória sociálnej zmluvy a materialistická teória , ktoré vysvetľujú vznik štátu, ale žiadna z nich nemôže byť konečnou pravdou.

Etapy vývoja štátu

Existujú tri hlavné fázy vývoja štátu [8] [9] [10] :

 • raný stav je organizačne a sociálne neúplný. Príkladmi raných štátov sú štát Franks , Donormand, Anglicko, Kyjevská Rus a staroveké mestské štáty . Koncept raného štátu vypracoval holandský politický antropológ H. Y. M. Klassen a jeho spoluautori [11] ;
 • vyspelý štát je stavovsko-korporátny štát, vyznačujúci sa povinnou centralizáciou moci, vyšším rozvojom všetkých jej inštitúcií. Prvé rozvinuté štáty sa objavili v Egypte, Mezopotámii a Číne;
 • zrelý štát je najrozvinutejšia štruktúra, ktorá je charakteristická pre industriálnu spoločnosť s triedami, národmi a nacionalizmom, je výsledkom rozvoja kapitalizmu a priemyselnej revolúcie, to znamená, že má zásadne odlišný výrobný základ; charakteristickým znakom vyspelých štátov je ich spoliehanie sa na národ (národy) so spoločnou národnou kultúrou. Prvými rozvinutými štátmi sú Anglicko a Francúzsko na prelome XVII-XVIII a Čína v o niečo neskoršom období.

Moderné štáty sveta

Členské štáty OSN (vrátane závislých území ) sú na mape vyznačené modrou farbou

Medzinárodne uznávané štáty sú spravidla štáty, ktoré sú buď členmi Organizácie Spojených národov, alebo majú reálnu možnosť stať sa jej členmi, ale dobrovoľne takúto možnosť odmietnu. K februáru 2018 je takýchto štátov 195 [12] . Všetci, okrem Vatikánu a Palestíny , sú členmi OSN.

Okrem uznaných štátov existujú územia, ktoré majú podľa rezolúcií OSN právo na sebaurčenie, no nemôžu ho vykonávať z dôvodu okupácie. Medzi tieto územia patrí Palestína (presnejšie jej arabská časť – západný breh rieky Jordán a pásmo Gazy) a Západná Sahara .

Республика Косово , признанное большинством государств-членов ООН, но не признанное Россией и Китаем — постоянными членами Совбеза ООН , что делает невозможным вхождение Косово в эту организацию, хотя оставляет возможность для получения статуса государства-наблюдателя (голосование о вхождении в состав ЮНЕСКО в 2015 году закончилось неудачно для республики [13] ).

Существуют и другие образования с ограниченным признанием независимости со стороны других государств: Тайвань , Абхазия , Южная Осетия , Приднестровье , Северный Кипр , Нагорный Карабах , ДНР , ЛНР , Сомалиленд .

Статус некоторых образований не может быть однозначно идентифицированы. Также Евросоюз и Союзное государство России и Белоруссии имеют признаки государства и конфедерации , однако в международном праве не рассматриваются как государство или субъект международного права .

Государства, имеющие малую территорию или численность населения, именуют карликовыми государствами .

Развитие понимания государства

У истоков продуманной классификации форм государств стоят античные мыслители Аристотель и Платон , которые впервые описали основные формы государств. На их концепциях государства долгое время основывалась политическая и правоведческая мысль Европы. Хотя понимание выработанных ими категорий и понятий изменилось, их разработки до сих пор не потеряли своего значения [1] .

В ходе буржуазных революций в Европе XVII—XVIII вв., разрушавших абсолютные монархии и сословные разграничения, появилось понятие о гражданских правах, в эпоху Просвещения (наиболее заметный вклад внесли Дж. Локк и Ш. Л. Монтескьё ) появились понятия о естественном праве и разделении властей , в результате чего появилась теоретическая и политическая основа для формирования представлений о правовом государстве [1] .

В результате перехода к индустриальному обществу были разрушены существовавшие на протяжении многих веков традиционные отношения между людьми, обострились социальные противоречия, что вызвало необходимость активного участия государства в регулировании общественных отношений. Со второй половины XX века широко используется понятие социальное государство — то есть государство, активно перераспределяющее материальные и иные блага в соответствии с принципом социальной справедливости . Оно используется в таких международных документах, как Всеобщая декларация прав человека , Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах , Европейская социальная хартия и др., присутствует в конституциях некоторых стран [1] .

В связи с процессами глобализации в современном мире происходит изменение понятия государственной идентичности. В основе новой геополитической картины мира лежат три основополагающие реалии [1] :

 • «государство-нация» («Etat-Nation») — исторически сложившееся традиционное государство;
 • регион — административное, этническое или культурное пространство, на котором находятся несколько относительно самостоятельных государств наций;
 • формирующееся глобальное сообщество.

Трансформация государства

В эпоху продолжающейся глобализации и установления постиндустриального общества институт государства претерпевает ряд существенных изменений. Среди учёных нет единого мнения о том, в какую форму трансформируется государство и будет ли оно существовать вообще в привычном сегодня понимании. Кроме того, можно говорить о том, что современный институт государства переживает некоторый кризис в условиях ускоренной модернизации общества.

К существенной модернизации государственный институт подталкивается и изменениями в сознании людей представлений о государстве. Если ранее, практически на протяжении всей истории, государство воспринималось как нечто довлеющее над людьми, превосходящее их по силе и подчиняющее их, то сегодня происходит полный переворот этой парадигмы. Теперь само государство воспринимается как набор институтов, позволяющих обществу слаженно функционировать, служащих на благо гражданам, а политическая власть и власть имущие люди уже не представляют собой ничего заставляющего народ трепетать, произошла десакрализация государства и власти. В обществе возросло недоверие к стремительно устаревающим государственным институтам. Прокатившаяся в XX веке волна образования тоталитарных и авторитарных режимов заставляет людей настороженно следить за деятельностью государственных образований, чтобы не допустить повторения печального опыта. Инертность множества государств к современным тенденциям, их неспособность быстро подстроиться под цифровизацию — всё это приводит к кризису традиционного государства. [14]

Одним из первых о качественных изменениях положения государства в мире начал задумываться футуролог Э. Тоффлер . В своей книге « Третья волна » он говорит о двух противоположных тенденциях, имеющих место в современном мире: с одной стороны, происходит всё более глубокая децентрализация государств, а с другой — более сильная власть переходит в руки наднациональных корпораций , в условиях чего и намечается кризис государства. Помимо этого, философ говорил и о национальном государстве, которое, по его мнению, становится пережитком прошлого и уже не имеет былых позиций на международной арене. В первую очередь, он связывал это с тем, что в рамках его теории национальное государство принадлежит ко второму этапу или «волне» формирования общества, а в рамках современного общества «третьей волны» оно существовать уже не может. О кризисе национального государства говорил и Хантингтон , рассуждая об активно протекающем процессе « столкновения цивилизаций ». [15]

Другой учёный, М. ванн Кревельд , говорил о кризисе не только национального государства, но также социального и в принципе совокупности устоявшихся моделей государственных институтов. Он связывал это с рядом причин:

— в первую очередь, это возникновение транснациональных корпораций и крупных влиятельных объединений государств;

— возникновение организаций, пускай внутри государства, однако пользующихся большой автономией от него, в частности благодаря рыночной экономике и частной собственности .

О кризисе государства свидетельствует не только развитие ТНК и обособление отдельных организаций от него. Внутри самих государств активно нарождаются центры международной торговли , которые всё больше напоминают города-государства — мегаполисы . Такие крупные города как Нью-Йорк , Токио и другие, по сути, становятся всё более экономически независимыми от какого бы то ни было центра. Данная тенденция отражает теорию о государстве-регионе или городе-государстве.

Помимо этого, существует и активно разрабатывается теория о государстве-корпорации . Возрастающая роль средств массовой информации и неправительственных организаций как следствие порождает множество гибридных образований, являющихся объединениями государственных и негосударственных структур с целью более эффективного взаимодействия. [16] [17]

Кроме вышеперечисленных, существуют и теории о государстве- цивилизации или геоцивилизации. Исходя из анализа процесса глобализации, учёные, работающие в данной парадигме, делают вывод о том, что в будущем будет существовать единая планетарная цивилизация, и государства в привычном смысле, в том числе и, безусловно, национального, просто не будет в привычном понимании. [18]


См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Государство / А. С. Автономов, В. А. Попов // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов . — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
 2. Например, Словарь Фасмера , 1996, Т. 1. — С.446, 448
 3. List of Countries, Territories and Currencies
 4. UNGEGN World Geographical Names
 5. Country codes/names
 6. Countries: Designations and abbreviations to use
 7. Теория государства и права / Под ред. Пиголкина А. С. — Изд-во: Городец, 2003. — С. 42.
 8. Гринин, Л. Е. Государство и исторический процесс. Эпоха формирования государства: общий контекст социальной эволюции при образовании государства. — М.: Комкнига, 2007. — 272 с.
 9. Гринин, Л. Е. Государство и исторический процесс. Эволюция государственности: от раннего государства к зрелому. — М.: Комкнига, 2007. — 368 с.
 10. Гринин, Л. Е. Государство и исторический процесс. Политический срез исторического процесса. — М.: Комкнига, 2007. — 240 с.
 11. Claessen, HJM, Hagesteijn, RR, and van de Velde, P. 2008. The Early State Today. Social Evolution & History 7(1)
 12. Список государств
 13. Попытка принять Косово в ЮНЕСКО закончилась провалом
 14. Оболонский А.В. Гражданин и государство: новая парадигма взаимоотношений и шаги по её институционализации // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2011.
 15. Э. Тоффлер. Третья волна. — АСТ. — 2002.
 16. Окара А. Н. Государство-корпорация как новый тренд для России, Украины и Белоруссии.
 17. Кефели И. Ф. Философия геополитики. — 2007.
 18. Харин А. Н. Государство в условиях глобализации: новые подходы // Власть. — 2013.

Литература

 • П. Д. Баренбойм, А. В. Захаров. Пакт Рериха как этап внедрения в жизнь эстетической концепции правового государства Николая Рериха // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2010. — № 2 .
 • Власов В. И. Теория государства и права: учебник для высших юридических учебных заведений и факультетов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — С. 70-75. — ISBN 5-222-02434-2 .
 • Гринин Л. Е. Государство и исторический процесс . — М. : КомКнига, 2007.
 • Ильин В. В. , Ахиезер А. С. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. — М. : Издательство МГУ, 1997. — 384 с. — (Теоретическая политология, мир России и Россия в мире). — ISBN 5-211-03762-6 .
 • Крадин Н. Н. Политическая антропология. — М. : Ладомир, 2001.
 • Малков С. Ю. Логика эволюции политической организации государства . — М. : КомКнига, 2007. — С. 142—152. — (История и Математика: Макроисторическая динамика общества и государства).
 • Мартин ван Кревельд. Расцвет и упадок государства .
 • Пиголкин А. С., Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А., Саидов А. Х. Теория государства и права: учебник под редакцией А. С. Пиголкина. — Москва: Юрайт-Издат, 2005. — С. 61-63. — ISBN 5-94879-145-9 .философский клуб. — М.: Летний сад , 2010. ISBN 978-5-98856-119-4
 • Роберт Нозик. Анархия, государство и утопия .
 • Энтони де Ясаи. Государство .
 • Бредихин А. Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: монография. — М.: Инфра-М,2012.

Ссылки