Informačné zoznamy

Obce Estónska

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Obce Estónska
Portál: Politika
Estónsko
Erb Estónska.svg

Článok zo seriálu
Politický systém
Estónsko

Obec – alebo miestna samospráva ( est. Kohalik omavalitsus ) – je najmenšia administratívna jednotka v Estónsku ustanovená ústavou . Celé územie krajiny je rozdelené medzi miestne samosprávy.

Podľa zákona z existencie miestnej samosprávy vyplýva právo a povinnosť demokraticky vytvorených orgánov samosprávy samostatne vykonávať v rámci zákona vedenie miestneho života, vychádzajúc z oprávnených záujmov a očakávaní miestnych obyvateľov a samosprávy. s prihliadnutím na osobitosti rozvoja konkrétnej samosprávy.

Administratívna štruktúra

Samosprávy v Estónsku sú dvoch typov: mestá ( Est. Linn ) a farnosti ( Est. Vald ).

Každá miestna samospráva má zastupiteľský orgán nazývaný zhromaždenie ( est. Volikogu ), ktorý volia stáli obyvatelia miestnej samosprávy na obdobie štyroch rokov v slobodných, priamych, všeobecných a jednotných voľbách tajným hlasovaním. Charakteristickým znakom miestnych volieb v Estónsku v porovnaní s parlamentnými je, že právo voliť v nich nezávisí od prítomnosti estónskeho občianstva, ale od skutočnosti trvalého pobytu na území obce. Právo voliť majú všetci obyvatelia danej samosprávy, ktorí dovŕšili 16 rokov veku (vrátane osôb bez štátnej príslušnosti a občanov iných štátov). Kandidovať však môžu len estónski občania alebo občania ktorejkoľvek inej krajiny Európskej únie. Nemožno voliť radový vojenský personál, ako aj osoby odsúdené súdom za spáchanie trestného činu, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody (tie sa nemôžu zúčastniť ani hlasovania).

Počet členov miestneho zastupiteľstva kolíše v závislosti od počtu obyvateľov. Mestská rada v Talline má 79 členov (maximálne). Minimálny počet členov schôdze je 7 osôb. Miestne zhromaždenie riadi predseda volený jeho členmi ( Est. Volikogu esimees ), ktorý predsedá zasadnutiam, vykonáva reprezentatívne funkcie a podpisuje nariadenia prijaté radou.

Spolu so zhromaždením má každá miestna samospráva aj výkonný orgán – predstavenstvo ( Est. Valitsus ). Na čele rady je buď starosta ( Est. Linnapea ) - v mestách, alebo staršina vidieckej obce ( Est. Vallavanem ) - vo volostoch, ktorých menuje zhromaždenie na obdobie do štyroch rokov (predčasné odvolanie z funkcie je možné rozhodnutím zhromaždenia). Prednosta zastupiteľstva predkladá zasadnutiu obce na schválenie kandidátov na funkcie členov zastupiteľstva, organizuje prácu zastupiteľstva, pripravuje a vedie jeho zasadnutia, vydáva príkazy na organizáciu práce zastupiteľstva a jemu podriadených orgánov a inštitúcií, podpisuje príkazy a uznesenia zastupiteľstva, plní aj reprezentatívne funkcie. Starostovia a správcovia vidieckych obcí nemôžu súčasne zastávať iný štátny alebo obecný úrad alebo byť členom rady obchodnej spoločnosti s účasťou obce.

Obec môže zahŕňať jednu alebo viac lokalít . Veľké obce možno rozdeliť na mestské ( estónsky linnaosa ) alebo vidiecke obvody obcí ( estónsky osavald ), ktoré majú svoje vlastné rady s obmedzenými právomocami. Predsedu samosprávy takéhoto okresu vymenúva a odvoláva vláda obce na odporúčanie starostu alebo prednostu vidieckej obce. Mesto Tallin sa teda skladá z 8 mestských častí: Haabersti , Kesklinn , Kristiine , Lasnamäe , Mustamäe , Nõmme , Pirita , Põhja-Tallinn .

Obce sa líšia veľkosťou od Tallinnu s viac ako 400 000 obyvateľmi až po Ruhnu s iba 60 obyvateľmi. Viac ako 80 % miestnych samospráv má menej ako 5 000 obyvateľov, takže mnohé z nich spolupracujú pri vykonávaní ekonomických a administratívnych funkcií.

Administratívna a územná reforma z roku 2017

V roku 2016 Riigikogu schválila návrh zákona o administratívnej reforme [1] , ktorý stanovuje minimálnu veľkosť samosprávy na 5 000 s možnosťou výnimiek a odporúča vytváranie miestnych samospráv s minimálnym počtom obyvateľov 11 000. Reforma prebieha v dvoch etapách a plne ukončená by mala byť 1. októbra 2018 [2] . V dôsledku reformy zostane v Estónsku 79 miestnych samospráv [3] .

Pôsobnosť obcí

Samosprávy podľa ústavy autonómne rozhodujú v rámci zákonov o všetkých otázkach miestneho života. Medzi ich kompetencie patrí najmä:

  • organizácia poskytovania sociálnej pomoci, sociálnych služieb, starostlivosti o seniorov a práce s mládežou na území obce;
  • bývanie a komunálne služby;
  • dodávka vody a kanalizácie, organizácia čistenia a udržiavania čistoty, odvoz smetí a odpadu;
  • miestna verejná doprava;
  • urbanizmus (stanovenie generelu a podrobných plánov), údržba ciest.

Vyššie uvedené oprávnenia sa vykonávajú v rozsahu, v akom ich zákon neprenáša do pôsobnosti iných orgánov.

Do pôsobnosti samospráv patrí aj údržba zariadení starostlivosti o deti predškolského veku, škôl, telocviční, záujmových krúžkov, knižníc, múzeí, športových stredísk, domovov dôchodcov a zdravotníckych zariadení, ktoré sú v ich vlastníctve, ustanovujú pravidlá pre chov domácich mačiek a psov, a stanovenie pravidiel správania sa na verejných miestach.

Miestne samosprávy môžu vytvárať štruktúry, ktoré vykonávajú kontrolu nad verejným poriadkom a implementáciou nariadení miestnej samosprávy (napríklad Mestská polícia v Talline ).

Samosprávy v Estónsku majú vlastný rozpočet a právo ustanoviť niektoré miestne dane a poplatky (napríklad daň z reklamy, za uzavretie ulíc a ciest, za domáce zvieratá, zo zábavy a podujatí, poplatky za parkovanie atď.).

Na voľbách prezidenta republiky sa môžu zúčastniť aj zástupcovia samospráv ako členovia kolégia voličov.

Autonómia miestnej samosprávy

Podľa judikatúry Najvyššieho súdu [4] z princípu autonómie obcí od štátnej moci vyplýva predovšetkým právo samostatne rozhodovať a organizovať všetky miestne záležitosti na miestnej úrovni (tzv. „právo samoorganizácia miestnych samospráv“). Z toho predovšetkým vyplýva, že samosprávy musia mať k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na výkon svojich funkcií, ako aj schopnosť poslancov miestnych zastupiteľstiev samostatne sa rozhodovať bez ohľadu na ústrednú štátnu moc, v prvom rade záujmy miestne spoločenstvo (v prípade potreby aj v rozpore s orgánmi verejnej moci). Vychádzajúc z princípu miestnej autonómie, súd v roku 2005 zrušil zákaz vytvárania miestnych volebných odborov, ktorý už skôr zaviedol štát [5] .

Estónska legislatíva zakotvuje aj mechanizmus ochrany autonómie samospráv – ak podľa názoru samosprávy niektorý zákon alebo nariadenie ministra alebo vlády porušuje ústavné záruky samosprávy, potom má táto samospráva právo obrátiť sa priamo na Najvyšší súd so žiadosťou o uznanie takého činu je protiústavný. [6] . Ústava tiež zakazuje meniť hranice obcí bez predchádzajúceho vypočutia stanoviska príslušnej obce [7] .

Zoznam obcí

Po administratívno-územnej reforme v roku 2017 pôsobí v Estónsku 79 miestnych samospráv, z toho 15 mestských a 64 vidieckych. Zoznam obcí podľa krajov je uvedený nižšie:

Župa Valga

Obce župy Valga

Volosts:

Valga valla vapp.svg Valga ( Est. Valga vald ); vrátane mesta Erb Valga.svg Valga ( est. Valga )
Erb farnosti Otepää.svg Otepää ( Est. Otepää vald ); vrátane mesta Otepää ( Est. Otepää )
Torva coatofarms.png Tyrva ( Est. Tõrva vald ); vrátane mesta Tõrva ( Est. Tõrva )

Okres Viljandi

Obce okresu Viljandi

Mesto:

Et-Viljandi coa.svg Viljandi ( est. Viljandi)

Volosts:

Viljandi valla vapp.png Viljandi ( Est. Viljandi vald )
Mulgi valla vapp.svg Mulgi ( est. Mulgi vald ); vrátane miest Karksi-Nuia ( est. Karksi-Nuia) a EST Mõisaküla linn COA.gif Mõisaküla ( estónsky Mõisaküla )
Suure-Jaani valla vapp.svg Suure-Jaani ( Est. Põhja-Sakala vald ); vrátane miest Erb Võhma.svg Vyhma ( Est. Võhma ) a Suure-Jaani ( Est. Suure-Jaani )

Võrumaa

Obce okresu Võrumaa

Mesto:

Võru vapp.svg Võru ( Est. Võru )

Volosts:

Antsla valla vapp.svg Antsla ( Est. Antsla vald ); vrátane mesta Antsla ( est. Antsla )
Võru valla vapp 2017.svg Võru ( Est. Võru vald )
Rõuge valla vapp.svg Rõuge ( Est. Rõuge vald )
Setomaa vapp.svg Setomaa ( Est. Setomaa vald )

Ida-Viru County

Obce Ida-Viru County

Mestá:

Erb Kohtla-Jarve.svgKohtla-Järve ( estónsky Kohtla-Järve )
Narva vapp.svg Narva ( est. Narva )
Narva-Jõesuu vapp.svg Narva-Jõesuu ( estónsky Narva-Jõesuu )
Sillamae coatofarms.png Sillamäe ( est. Sillamäe)

Volosts:

Alutaguse valla vapp.svg Alutaguse ( est. Alutaguse vald )
EST Jõhvi vald COA.png Jõhvi ( Est. Jõhvi vald ); vrátane mesta Jõhvi ( est. Jõhvi )
Lüganuse valla vapp.svg Lüganuse ( Est. Lüganuse vald ); vrátane miest EST Kiviõli linn COA.png Kiviõli ( est. Kiviõli ) a EST Püssi linn COA.png Püssi ( est. Püssi )
Toila valla vapp.gif Toila ( Est. Toila vald )

Jõgevamaa

Obce okresu Jõgevamaa

Volosts:

Jõgeva valla vapp.svg Jõgeva ( Est. Jõgeva vald ); vrátane mesta EST Jõgeva linn COA.png Jõgeva ( Est. Jõgeva )
Musstvee valla vapp.svg Mustvee ( Est. Mustvee vald ); vrátane mesta Musstvee vapp.gif Mustvee ( Est. Mustvee )
Põltsamaa valla vapp.svg Põltsamaa ( Est. Põltsamaa vald ); vrátane mesta Põltsamaa linn coatofarms.gif Põltsamaa ( Est. Põltsamaa )

Kraj Lääne-Viru

Obce okresu Laane-Viru

Mesto:

Rakvere vapp.svg Rakvere ( est. Rakvere )

Volosts:

Erb farnosti Vinni.png Vinni ( Est. Vinni vald )
Erb Viru-Nigula Parish.png Viru-Nigula ( est. Viru-Nigula vald ); vrátane mesta Erb Kunda.svg Kunda ( est. Kunda )
Erb farnosti Väike-Maarja.png Väike-Maarja ( Est. Väike-Maarja vald )
Kadrina vald coatofarms.png Kadrin ( est. Kadrina vald)
Rakvere valla vapp.svg Rakvere ( est. Rakvere vald )
Tapa valla vapp 2017.svg Tapa ( Est. Tapa vald ); vrátane miest Tamsalu ( Est. Tamsalu ) a Tapa coatofarms.png Tapa ( estónsky Tapa )
Erb farnosti Haljala.png Haljala ( Est. Haljala vald )

Läänemaa

Obce okresu Lääne

Mesto:

Erb Haapsalu.svg Haapsalu ( est. Haapsalu )

Volosts:

Vapp1-980x1024.jpg Vormsi ( Est. Vormsi vald )
Lääne-Nigula valla vapp.png Lääne-Nigula ( est. Lääne-Nigula vald)

Polvamaa

Obce okresu Põlvamaa

Volosts:

Kanepi valla vapp.svg Kanepi ( est. Kanepi vald)
Põlva valla vapp.svg Põlva ( Est. Põlva vald ); vrátane mesta EST Põlva linn COA.png Põlva ( Est. Põlva )
Räpina valla vapp.svg Räpina ( Est. Räpina vald ); vrátane mesta Räpina ( Est. Räpina )

Okres Parnu

Obce okresu Pärnu

Mesto:

Et-Parnu coa.svg Pärnu ( Est. Pärnu )

Volosts:

EE Kihnu.png Kihnu ( Est. Kihnu vald )
Lääneranna valla vapp.svg Lyaeneranna ( est. Lääneranna vald)
Põhja-Pärnumaa valla vapp.svg Põhja-Pärnumaa ( Est. Põhja-Pärnumaa vald )
Saarde valla vapp.jpg Saarde ( Est. Saarde vald ); vrátane mesta Kilingi-Nomme coa.png Kilingi-Nõmme ( est. Kilingi-Nõmme )
Tori valla vapp.svg Tori ( Est. Tori vald ); vrátane mesta Sindi survapp.gif Cindi ( est. Sindi )
EE Haagemeestre.png Häädemeeste ( Est. Häädemeeste vald )

Raplamaa

Obce okresu Raplamaa

Volosts:

Kehtna valla vapp.svg Kehtna ( Est. Kehtna vald )
EE Kohila.png Kohila ( Est. Kohila vald )
EE Marjamaa.png Märjamaa ( Est. Märjamaa vald )
Rapla valla vapp.svg Rapla ( Est. Rapla vald ); vrátane mesta Rapla ( Est. Rapla )

Saaremaa

Obce okresu Saaremaa

Volosts:

EE Muhu.png Muhu ( Est. Muhu vald )
Ruhnu vapp.jpg Ruhnu ( Est. Ruhnu )
Saaremaa-valla-vapp.svg Saaremaa ( Est. Saaremaa vald ); vrátane mesta Kuressaare coatofarms.png Kuressaare ( estónsky Kuressaare )

Okres Tartu

Obce okresu Tartumaa

Mesto:

Erb Tartu.svg Tartu ( Est. Tartu )

Volosts:

Kambja valla vapp.jpg Kambja ( est. Kambja vald)
Kastre valla vapp.png Castres ( est. Kastre vald)
Luunja valla vapp.gif Luunja ( Est. Luunja vald )
Nõo valla vapp.gif Nõo ( Est. Nõo vald )
Peipsiääre valla vapp.svg Peipsieere ( Est. Peipsiääre vald ); vrátane mesta Kallaste coatofarms.png Kallaste ( est. Kallaste )
Tartu valla vapp.gif Tartu ( Est. Tartu vald )
Elva valla vapp.svg Elva est. Elva vald ; vrátane mesta Elva coatofarms.png Elva ( est. Elva )

Okres Harju

Obce okresu Harju

Mestá:

Keila coatofarms.png Keila ( est. Keila )
Loksa suurvapp.gif Loksa ( est. Loksa )
Maardu coatofarms.png Maardu ( est. Maardu )
Tallinn väčší kabát.png Tallinn ( Est. Tallinn )

Volosts:

Anija volost coa.png Anija ( Est. Anija vald ); vrátane mesta Kehra coatofarmas.gif Kehra ( est. Kehra )
Viimsi vald coatofarms.png Viimsi ( Est. Viimsi vald )
Jõelähtme valla vapp.svg Jõelähtme ( est. Jõelähtme vald)
Kiili erb.svg Kiili ( Est. Kiili vald )
Kose volost coa.gif Козе ( эст. Kose vald )
Kuusalu Parish coat of arms.svg Куусалу ( эст. Kuusalu vald )
Lääne-Harju valla vapp.svg Ляэне-Харью ( эст. Lääne-Harju vald ); включая город Paldiski coatofarms.png Палдиски ( эст. Paldiski )
EST Raasiku vald COA.png Раазику ( эст. Raasiku vald )
EST Rae vald COA.png Раэ ( эст. Rae vald )
Saku vald coatofarms.png Саку ( эст. Saku vald )
Saue valla vapp.svg Сауэ ( эст. Saue vald ); включая город Saue coatofarms.png Сауэ ( эст. Saue )
Harku valla vapp.svg Харку ( эст. Harku vald )

Хийумаа

Волости:

Coat of arms of Hiiumaa Parish.svg Хийумаа ( эст. Hiiumaa vald ); включая город Kardla coatofarms.png Кярдла ( эст. Kärdla )

Ярвамаа

Муниципалитеты уезда Ярвамаа

Города:

EST Paide linn COA.png Пайде ( эст. Paide )

Волости:

Järva valla vapp.svg Ярва ( эст. Järva vald )
Türi valla vapp.jpg Тюри ( эст. Türi vald ); включая город Tyri suurvapp.png Тюри ( эст. Türi )

Список муниципалитетов до реформы 2017 года

С октября 2013 года до реформы 2017 года в Эстонии действовало 215 самоуправлений, из них 30 городских и 185 — сельских. Список муниципалитетов по уездам приведён ниже:

Валгамаа

Муниципалитеты уезда Валгамаа

Города:

Valga coat of arms.svg Валга ( эст. Valga )
Torva coatofarms.png Тырва ( эст. Tõrva )

Волости:

Karula valla vapp.gif Карула ( эст. Karula vald )
Coat of arms of Otepää Parish.svg Отепя ( эст. Otepää vald ); включая город Отепя ( эст. Otepää )
Palupera valla vapp.jpg Палупера ( эст. Palupera vald )
Puka valla vapp.gif Пука ( эст. Puka vald )
Põdrala valla vapp.gif Пыдрала ( эст. Põdrala vald )
Sangaste valla vapp.gif Сангасте ( эст. Sangaste vald )
Taheva valla vapp.gif Тахева ( эст. Taheva vald )
Tõlliste valla vapp.png Тыллисте ( эст. Tõlliste vald )
Helme valla vapp.gif Хельме ( эст. Helme vald )
Hummuli valla vapp.gif Хуммули ( эст. Hummuli vald )
Õru valla vapp.gif Ыру ( эст. Õru vald )

Вильяндимаа

Муниципалитеты уезда Вильяндимаа

Города:

Et-Viljandi coa.svg Вильянди ( эст. Viljandi )
Coat of arms of Võhma.svg Выхма ( эст. Võhma )
EST Mõisaküla linn COA.gif Мыйзакюла ( эст. Mõisaküla )

Волости:

Coat of Arms of Abja.svg Абья ( эст. Abja vald ); включая город Абья-Палуоя ( эст. Abja-Paluoja )
Viljandi valla vapp.png Вильянди (эст.) ( эст. Viljandi vald )
Karksi valla vapp.gif Каркси ( эст. Karksi vald ); включая город Каркси-Нуйа ( эст. Karksi-Nuia )
Kolga-Jaani valla vapp.gif Колга-Яани ( эст. Kolga-Jaani vald )
Kõo valla vapp.jpg Кыо ( эст. Kõo vald )
Coats of arms of None.svg Кыпу ( эст. Kõpu vald )
Suure-Jaani valla vapp.svg Сууре-Яани ( эст. Suure-Jaani vald ); включая городСууре-Яани ( эст. Suure-Jaani )
Tarvastu valla vapp.gif Тарвасту ( эст. Tarvastu vald )
Halliste valla vapp.jpg Халлисте ( эст. Halliste vald )

Вырумаа

Муниципалитеты уезда Вырумаа

Города:

Võru vapp.svg Выру ( эст. Võru )

Волости:

Antsla valla vapp.gif Антсла ( эст. Antsla vald ); включая город Антсла ( эст. Antsla )
Varstu valla vapp.jpg Варсту ( эст. Varstu vald )
Vastseliina valla vapp.gif Вастселийна ( эст. Vastseliina vald )
Võru valla vapp.svg Выру ( эст. Võru vald )
Lasva valla vapp.gif Ласва ( эст. Lasva vald )
Meremäe valla vapp.svg Меремяэ ( эст. Meremäe vald )
Misso valla vapp.gif Миссо ( эст. Misso vald )
Mõniste valla vapp.gif Мынисте ( эст. Mõniste vald )
Rõuge valla vapp.gif Рыуге ( эст. Rõuge vald )
Sõmerpalu valla vapp.gif Сымерпалу ( эст. Sõmerpalu vald )
Urvaste valla vapp.gif Урвасте ( эст. Urvaste vald )
Haanja valla vapp.gif Хаанья ( эст. Haanja vald )

Ида-Вирумаа

Муниципалитеты уезда Ида-Вирумаа

Города:

EST Kiviõli linn COA.png Кивиыли ( эст. Kiviõli )
Coat of arms of Kohtla-Jarve.svg Кохтла-Ярве ( эст. Kohtla-Järve )
Narva vapp.svg Нарва ( эст. Narva )
EST Narva-Jõesuu linn COA.png Нарва-Йыэсуу ( эст. Narva-Jõesuu )
Sillamae coatofarms.png Силламяэ ( эст. Sillamäe )

Волости:

Avinurme vapp.gif Авинурме ( эст. Avinurme vald )
Aseri vapp.gif Азери ( эст. Aseri vald )
Alajoe valla vapp - 2.png Алайыэ ( эст. Alajõe vald )
Vaivara vapp.jpg Вайвара ( эст. Vaivara vald )
Iisaku valla vapp.gif Ийзаку ( эст. Iisaku vald )
Illuka valla vapp.gif Иллука ( эст. Illuka vald )
EST Jõhvi vald COA.png Йыхви ( эст. Jõhvi vald ); включая город Йыхви ( эст. Jõhvi )
Kohtla coat of arms.PNG Кохтла ( эст. Kohtla vald )
Kohtla-Nõmme valla vapp.gif Кохтла-Нымме ( эст. Kohtla-Nõmme )
Coat of arms of Lohusuu Parish.png Лохусуу ( эст. Lohusuu vald )
Luganuse valla vapp.gif Люганузе ( эст. Lüganuse vald ); включая город EST Püssi linn COA.png Пюсси ( эст. Püssi )
Maetaguse valla vapp.jpg Мяэтагузе ( эст. Mäetaguse vald )
EST Sonda vald COA.png Сонда ( эст. Sonda vald )
Toila valla vapp.gif Тойла ( эст. Toila vald )
Tudulinna valla vapp.gif Тудулинна ( эст. Tudulinna vald )

Йыгевамаа

Муниципалитеты уезда Йыгевамаа

Города:

EST Jõgeva linn COA.png Йыгева ( эст. Jõgeva )
Mustvee vapp.gif Муствеэ ( эст. Mustvee )
Põltsamaa linn coatofarms.gif Пылтсамаа ( эст. Põltsamaa )

Волости:

Jõgeva valla vapp.gif Йыгева ( эст. Jõgeva vald )
Kasepää valla vapp.gif Касепяя ( эст. Kasepää vald )
Pala valla vapp.gif Пала ( эст. Pala vald )
Palamuse valla vapp.gif Паламусе ( эст. Palamuse vald )
Pajusi valla vapp.gif Паюси ( эст. Pajusi vald )
Puurmani valla vapp.gif Пуурмани ( эст. Puurmani vald )
Põltsamaa valla vapp.gif Пыльтсамаа ( эст. Põltsamaa vald )
Saare valla vapp.gif Сааре ( эст. Saare vald )
Tabivere valla vapp.gif Табивере ( эст. Tabivere vald )
Torma valla vapp.gif Торма ( эст. Torma vald )

Ляэне-Вирумаа

Муниципалитеты уезда Ляэне-Вирумаа

Города:

Kunda coat of arms.svg Кунда ( эст. Kunda )
Rakvere vapp.svg Раквере ( эст. Rakvere )

Волости:

Coat of arms of Vinni Parish.png Винни ( эст. Vinni vald )
Coat of arms of Viru-Nigula Parish.png Виру-Нигула ( эст. Viru-Nigula vald )
Coat of arms of Vihula Parish.png Вихула ( эст. Vihula vald )
Coat of arms of Väike-Maarja Parish.png Вяйке-Маарья ( эст. Väike-Maarja vald )
Kadrina vald coatofarms.png Кадрина ( эст. Kadrina vald )
Coat of arms of Laekvere Parish.png Лаеквере ( эст. Laekvere vald )
Coat of arms of Rakvere Parish.png Раквере ( эст. Rakvere vald )
Coat of arms of Rakke Parish.png Ракке ( эст. Rakke vald )
Coat of arms of Rägavere Parish.png Рягавере ( эст. Rägavere vald )
Coat of arms of Sõmeru Parish.png Сымеру ( эст. Sõmeru vald )
EST Tamsalu vald COA.png Тамсалу ( эст. Tamsalu vald ); включая город Тамсалу ( эст. Tamsalu )
Tapa valla vapp.svg Тапа ( эст. Tapa vald ); включая город Tapa coatofarms.png Тапа ( эст. Tapa )
Coat of arms of Haljala Parish.png Хальяла ( эст. Haljala vald )

Ляэнемаа

Муниципалитеты уезда Ляэнемаа

Города:

Haapsalu coat of arms.svg Хаапсалу ( эст. Haapsalu )

Волости:

Vapp1-980x1024.jpg Вормси ( эст. Vormsi vald )
Kullamaa valla vapp.gif Кулламаа ( эст. Kullamaa vald )
EE lihula.png Лихула ( эст. Lihula vald ); включая город Лихула ( эст. Lihula )
Lääne-Nigula valla vapp.png Ляэне-Нигула ( эст. Lääne-Nigula vald )
Martna valla vapp.jpg Мартна ( эст. Martna vald )
Coat of arms of Noarootsi Parish.svg Ноароотси ( эст. Noarootsi vald )
Nova volost coa.gif Ныва ( эст. Nõva vald )
EE Ridala.png Ридала ( эст. Ridala vald )
EE Hanila.png Ханила ( эст. Hanila vald )

Пылвамаа

Муниципалитеты уезда Пылвамаа

Волости:

Ahja seal.svg Ахья ( эст. Ahja vald )
Valgjärve valla vapp.jpg Валгъярве ( эст. Valgjärve vald )
Vastse-Kuuste valla vapp.gif Вастсе-Куусте ( эст. Vastse-Kuuste vald )
Veriora valla vapp.gif Вериора ( эст. Veriora vald )
Värska vapp.svg Вярска ( эст. Värska vald )
Kanepi valla vapp.gif Канепи ( эст. Kanepi vald )
Kõlleste valla vapp.gif Кыллесте ( эст. Kõlleste vald )
Laheda valla vapp.gif Лахеда ( эст. Laheda vald )
Mikitamäe valla vapp.gif Микитамяэ ( эст. Mikitamäe vald )
Mooste valla vapp.gif Моосте ( эст. Mooste vald )
Orava valla vapp.gif Орава ( эст. Orava vald )
Põlva valla vapp.gif Пылва ( эст. Põlva vald ); включая город EST Põlva linn COA.png Пылва ( эст. Põlva )
EE 09 Are.png Ряпина ( эст. Räpina vald ); включая город Ряпина ( эст. Räpina )

Пярнумаа

Муниципалитеты уезда Пярнумаа

Города:

Et-Parnu coa.svg Пярну ( эст. Pärnu )
Sindi suurvapp.gif Синди ( эст. Sindi )

Волости:

EE 09 Are.png Аре ( эст. Are vald )
EE 09 Audru.png Аудру ( эст. Audru vald )
Varbla volost.gif Варбла ( эст. Varbla vald )
Vändra alevi vapp.gif Вяндра ( эст. Vändra alev )
EE 09 Vandra vald.png Вяндра (волость) ( эст. Vändra vald )
EE Kihnu.png Кихну ( эст. Kihnu vald )
EE Koonga.png Коонга ( эст. Koonga vald )
EE Paikuse.png Пайкузе ( эст. Paikuse vald )
Saarde valla vapp.jpg Саарде ( эст. Saarde vald ); включая город Kilingi-Nomme coa.png Килинги-Нымме ( эст. Kilingi-Nõmme )
EE Sauga.png Сауга ( эст. Sauga vald )
EE Surju.png Сурью ( эст. Surju vald )
EE Tahkuranna.png Тахкуранна ( эст. Tahkuranna vald )
EE Tootsi.png Тоотси ( эст. Tootsi )
EE Tori.png Тори ( эст. Tori vald )
EE Tõstamaa.png Тыстамаа ( эст. Tõstamaa vald )
EE Halinga.png Халинга ( эст. Halinga vald )
EE Haagemeestre.png Хяэдемеэсте ( эст. Häädemeeste vald )

Рапламаа

Муниципалитеты уезда Рапламаа

Волости:

EE 10 Vigala.png Вигала ( эст. Vigala vald )
EE Kaiu.png Кайу ( эст. Kaiu vald )
Kehtna volost coa.gif Кехтна ( эст. Kehtna vald )
EE Kohila.png Кохила ( эст. Kohila vald )
EE Karu.png Кяру ( эст. Käru vald )
EE Marjamaa.png Мярьямаа ( эст. Märjamaa vald )
EE 10 Raikkula.png Райккюла ( эст. Raikküla vald )
Rapla vald coatofarms.png Рапла ( эст. Rapla vald ); включая город Рапла ( эст. Rapla )
EE Juuru1.png Юууру ( эст. Juuru vald )
Järvakandi coat of arms.svg Ярваканди ( эст. Järvakandi )

Сааремаа

Муниципалитеты уезда Сааремаа

Города:

Kuressaare coatofarms.png Курессааре ( эст. Kuressaare )

Волости:

EE Valjala.png Вальяла ( эст. Valjala vald )
EE 11 Kaarma.png Каарма ( эст. Kaarma vald )
EE Kihel.png Кихельконна ( эст. Kihelkonna vald )
EE 11 Karla.png Кярла ( эст. Kärla vald )
EE 11 Laimjala.png Лаймяла ( эст. Laimjala vald )
EE Leisi.png Лейси ( эст. Leisi vald )
EE 11 Lumanda.png Люманда ( эст. Lümanda vald )
EE 11 Mustjala.png Мустьяла ( эст. Mustjala vald )
EE Muhu.png Муху ( эст. Muhu vald )
EE Oressaare.png Ориссааре ( эст. Orissaare vald )
EE Poide.png Пёйде ( эст. Pöide vald )
Pihtla-valla-vapp.svg Пихтла ( эст. Pihtla vald )
Ruhnu vapp.jpg Рухну ( эст. Ruhnu vald )
EE Salme.png Сальме ( эст. Salme vald )
Torgu volost coa.gif Торгу ( эст. Torgu vald )

Тартумаа

Муниципалитеты уезда Тартумаа

Города:

Kallaste coatofarms.png Калласте ( эст. Kallaste )
Tartu coat of arms.svg Тарту ( эст. Tartu )
Elva coatofarms.png Элва ( эст. Elva )

Волости:

Alatskivi valla vapp.png Алатскиви ( эст. Alatskivi vald )
Vara valla vapp.gif Вара ( эст. Vara vald )
Võnnu valla vapp.gif Вынну ( эст. Võnnu vald )
Kambja valla vapp.jpg Камбья ( эст. Kambja vald )
Coat of arms of Konguta Parish.jpg Конгута ( эст. Konguta vald )
Laeva valla vapp.gif Лаева ( эст. Laeva vald )
Luunja valla vapp.gif Луунья ( эст. Luunja vald )
Meeksi valla vapp.gif Меекси ( эст. Meeksi vald )
Mäksa valla vapp.jpg Мякса ( эст. Mäksa vald )
Nõo valla vapp.gif Ныо ( эст. Nõo vald )
Peipsiääe valla vapp.jpg Пейпсиээре ( эст. Peipsiääre vald )
Piirissaare valla vapp.gif Пийриссааре ( эст. Piirissaare vald )
Puhja valla vapp.gif Пухья ( эст. Puhja vald )
Rannu valla vapp.gif Ранну ( эст. Rannu vald )
Rõngu valla vapp.gif Рынгу ( эст. Rõngu vald )
Tartu valla vapp.gif Тарту ( эст. Tartu vald )
Tahtvere valla vapp.gif Тяхтвере ( эст. Tähtvere vald )
Haaslava valla vapp.gif Хааслава ( эст. Haaslava vald )
Coat of arms of Ülenurme Parish.jpg Юленурме ( эст. Ülenurme vald )

Харьюмаа

Муниципалитеты уезда Харьюмаа

Города:

Keila coatofarms.png Кейла ( эст. Keila )
Loksa suurvapp.gif Локса ( эст. Loksa )
Maardu coatofarms.png Маарду ( эст. Maardu )
Paldiski coatofarms.png Палдиски ( эст. Paldiski )
Saue coatofarms.png Сауэ ( эст. Saue )
Tallinn greater coatofarms.png Таллин ( эст. Tallinn )

Волости:

EST Aegviidu COA.png Аэгвийду ( эст. Aegviidu )
Anija volost coa.png Ания ( эст. Anija vald ); включая город Kehra coatofarmas.gif Кехра ( эст. Kehra )
EE Vasalemma.png Вазалемма ( эст. Vasalemma vald )
Viimsi vald coatofarms.png Виймси ( эст. Viimsi vald )
Jõelähtme valla vapp.svg Йыэляхтме ( эст. Jõelähtme vald )
Coat of arms of Keila vald.svg Кейла ( эст. Keila vald )
ESt Kernu vald COA.png Керну ( эст. Kernu vald )
Kiili coat of arms.svg Кийли ( эст. Kiili vald )
Kose volost coa.gif Козе ( эст. Kose vald )
Kuusalu Parish coat of arms.svg Куусалу ( эст. Kuusalu vald )
EST Nissi vald COA.png Нисси ( эст. Nissi vald )
Padise vald coatofarms.png Падизе ( эст. Padise vald )
EST Raasiku vald COA.png Раазику ( эст. Raasiku vald )
EST Rae vald COA.png Раэ ( эст. Rae vald )
Saku vald coatofarms.png Саку ( эст. Saku vald )
Saue vald coatofarms.png Сауэ ( эст. Saue vald )
Harku valla vapp.svg Харку ( эст. Harku vald )

Хийумаа

Муниципалитеты уезда Хийумаа

Волости:

EE Kaina.png Кяйна ( эст. Käina vald )
EST Pühalepa COA.jpg Пюхалепа ( эст. Pühalepa vald )
EE Emmaste.svg Эммасте ( эст. Emmaste vald )
Coat of arms of Hiiu Parish2.png Хийу ( эст. Hiiu vald ); включая город Kardla coatofarms.png Кярдла ( эст. Kärdla )
Муниципалитеты уезда Ярвамаа

Ярвамаа

Города:

EST Paide linn COA.png Пайде ( эст. Paide )

Волости:

Järva valla vapp.svg Ярва ( эст. Järva vald )
Türi valla vapp.jpg Тюри ( эст. Türi vald ); включая город Tyri suurvapp.png Тюри ( эст. Türi )См. также

Ссылки

Примечания