Ukrajina a Európska únia

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Ukrajina a Európska únia
Ukrajina a Európska únia

Ukrajina

Európska únia

Ukrajina je členom programu Východného partnerstva Európskej únie (od roku 2009). V roku 2014 Ukrajina a Európska únia podpísali dohodu o pridružení , ktorá nahradila predchádzajúcu dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou .

Európska únia je pre Ukrajinu dôležitým hospodárskym partnerom. V roku 2015 predstavovala Európska únia 34 % všetkého ukrajinského exportu a 41 % ukrajinského dovozu tovaru [1] [2] .

Vo februári 2019 Najvyššia rada legálne zakotvila v ústave Ukrajiny smerovanie k vstupu do NATO a Európskej únie [3] [4] . V preambule ústavy bola zakotvená formulácia o „európskej identite ukrajinského ľudu a nezvratnosti európskeho a euroatlantického kurzu Ukrajiny“ a v čl. 102 došlo k rozšíreniu právomocí hlavy štátu: stal sa „garantom realizácie strategického kurzu štátu pre získanie plného členstva v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii[4] .

Ukrajina sa pripravuje oficiálne požiadať o členstvo v EÚ v roku 2024 s cieľom vstúpiť do Európskej únie v 30. rokoch 20. storočia. [5]

História európskej integrácie Ukrajiny

Európske spoločenstvo a postsovietske štáty

V druhej polovici 80. rokov sa Európske spoločenstvo začalo pripravovať na prechod na novú úroveň interakcie v rámci jednotnej Európy – vytvorenie Európskej únie. Od konca 80. rokov sa začalo aktívne formovanie spoločných európskych prístupov k svetovým problémom, vrátane demokratických transformácií v socialistických krajinách východnej Európy a ZSSR a rozvoj politického dialógu s východnými susedmi [6] .

2. decembra 1991 Európska komisia uznala demokratický charakter celoukrajinského referenda a Európska rada, ktorá sa zišla 9. – 10. decembra v Maastrichte (po podpísaní dohôd z Belavezhy ), vyjadrila želanie rozvíjať vzťahy s Bieloruskom, Ukrajinou a Ruskom, ktoré „slobodne a pokojne vyjadria svoju vôľu k plnej suverenite“ [6] .

23. decembra 1991 Západoeurópska únia privítala vytvorenie SNŠ a opätovne potvrdila svoju pripravenosť uznať suverenitu všetkých nových nezávislých republík za predpokladu, že budú dodržiavať kritériá špeciálne vypracované Radou EÚ, vrátane prijatia záväzkov o odzbrojenie a nešírenie jadrových zbraní [6] .

Zároveň medzi štátmi, ktoré vznikli na území bývalého ZSSR, bola Ruská federácia považovaná za hlavného partnera vo vzťahoch so svetovým spoločenstvom. Pripravenosť Ruska konať ako právny nástupca ZSSR vyvolala pozitívne hodnotenie zjednotenej Európy. Európske spoločenstvo zároveň považovalo za prioritu úlohu integrácie so štátmi východnej Európy – bývalými členmi socialistického bloku . Pokiaľ ide o európsku časť postsovietskeho priestoru, cieľ stabilizovať situáciu na európskom kontinente prostredníctvom implementácie programov technickej a finančnej pomoci (predovšetkým program TACIS , iniciovaný v roku 1991) [6] .

Európski politici sa nesnažili o dlhodobé politické rozhodnutia týkajúce sa bývalých sovietskych republík. Vtedajší minister zahraničných vecí Ukrajiny Anatolij Zlenko vo svojich memoároch opísal situáciu, ktorá sa vyvinula počas predsedníctva Leonida Kravčuka: „V určitej fáze diskusií o európskej budúcnosti Ukrajiny som začal nadobúdať dojem, že mnohí Európania, vrátane politikov, Berlínsky múr nezmizol, len sa presunul k hraniciam s Ukrajinou“ [6] .

Na jar 1992 prijala Európska komisia smernicu o začatí rokovaní o príprave dohôd o spolupráci s Bieloruskom, Kazachstanom, Ruskom a Ukrajinou [6] .

Vedenie Ukrajiny od začiatku deklarovalo, že európsku integráciu považuje za prioritné smerovanie zahraničnej politiky krajiny. Už v rezolúcii Najvyššej rady Ukrajiny z 2. júla 1993 „O hlavných smeroch domácej a zahraničnej politiky Ukrajiny“ bola potvrdená priorita európskeho vektora a túžba usilovať sa o vstup do Európskej únie [7]. .

Spoločná európska politika voči Ukrajine do roku 1994 sa však vyznačovala deklaratívnym charakterom a mimoriadne vágnym znením. Odráža obavy európskych politikov z takých problémov, ako je neochota ukrajinského vedenia pristúpiť na kompromisy o jadrových zbraniach na ukrajinskom území, nedostatočný pokrok pri zatváraní jadrovej elektrárne v Černobyle , narastajúca konfrontácia medzi Ukrajinou a Ruskom - hlavnou európskou partnerom v postsovietskom priestore, vysoký stupeň ekonomickej nestability na Ukrajine [6] .

Až v roku 1994, po vyriešení zásadnej otázky vývozu jadrových zbraní bývalého ZSSR z územia samostatnej Ukrajiny a jeho pristúpenia k Zmluve o nešírení jadrových zbraní ako bezjadrového štátu začiatkom r. v tomto roku urobila zjednotená Európa prvý konkrétny krok v rozvoji vzťahov s Ukrajinou. 14. júna 1994 bola medzi Ukrajinou a Európskou úniou podpísaná základná Dohoda o partnerstve a spolupráci [6] .

Tento posun napomohlo zvolenie Leonida Kučmu za prezidenta Ukrajiny , ktorý bol v porovnaní s predstaviteľom straníckej nomenklatúry Leonidom Kravčukom v Európe vnímaný ako mladý energický politik a významný priemyselný líder. Rázne reformné aktivity, ktoré Leonid Kučma začal počas svojho predsedníctva, pomohli udržať tento imidž. Dôležité je, že nový prezident prisľúbil zníženie miery konfrontácie v rusko-ukrajinských vzťahoch, o ktoré mala Európa značný záujem [6] .

Dohoda o partnerstve a spolupráci (1994-2008)

Právnym základom vzťahov medzi Ukrajinou a Európskou úniou bola dlhý čas Dohoda o partnerstve a spolupráci z roku 1994 [8] , ktorá nadobudla platnosť v roku 1998 a platila do roku 2008. Táto dohoda položila základ pre spoluprácu v širokom spektre politických, obchodných, ekonomických a humanitárnych otázok.

Rada Európskej únie prijala 28. novembra 1994 spoločnú pozíciu o Ukrajine. Rozvoj úzkych politických vzťahov s Ukrajinou a posun ukrajinsko-európskej interakcie na novú úroveň boli označené ako prioritné oblasti vo vzťahoch s ukrajinským štátom; „udržiavanie demokracie“ na Ukrajine poskytovaním poradenstva pri vývoji novej legislatívy a praktickou podporou pri vytváraní demokratických inštitúcií; podpora trhových reforiem a pomoc pri stabilizácii ukrajinského ekonomického systému [6] .

V roku 1995 Hospodársky a sociálny výbor EÚ prijal a zverejnil Stanovisko k vzťahom EÚ s Ruskom, Ukrajinou a Bieloruskom. Tento dokument obsahoval odporúčania a poznámky k európskej politike voči týmto štátom – predovšetkým k ich ašpiráciám stať sa súčasťou zjednotenej Európy. Autori dokumentu pripustili, že skutočne v súlade so Zmluvou o Európskej únii môže o členstvo v nej požiadať každý „európsky“ štát, vysvetlili však, že „tento výraz zahŕňa geografické, historické a kultúrne prvky, ktoré tvoria európsku identitu“. “ – ašpirantské štáty si preto musia byť vedomé problémov, ktoré môže predstavovať vstup do Európskej únie. Okrem toho aj samotná EÚ potrebovala čas na prispôsobenie sa novým podmienkam. V tejto súvislosti výbor nepodporil výzvy na rýchlu expanziu na východ a hromadné prijímanie nových členov do Európskej únie bez potrebných podmienok [6] .

Do polovice 90. rokov sa zmenila politika niektorých európskych štátov voči nezávislej Ukrajine. V novembri 1994 preto nemecký kancelár Helmut Kohl označil Rusko a Ukrajinu za prioritných partnerov Nemecka v postsovietskom priestore [6] .

Postupná premena názorov na Ukrajinu sa prejavila aj na európskej úrovni. Európska komisia predložila 22. novembra 1996 Európskemu parlamentu Akčný plán pre Ukrajinu. Európska komisia ponúkla pokračovať v podpore demokratických transformácií na Ukrajine a rozvíjať s ňou partnerstvá bez toho, aby dala ukrajinskému vedeniu jednoznačnú odpoveď o mieste Ukrajiny v Európe. Vo všeobecnosti koncepcia akčného plánu pre Ukrajinu opakovala ustanovenia spoločnej pozície z roku 1994. Podpora ekonomickej reformy na Ukrajine a transformácia ukrajinskej spoločnosti, začlenenie Ukrajiny do európskeho bezpečnostného systému a rozšírenie regionálnej spolupráce, prehĺbenie zmluvných vzťahov a reforma energetického sektora boli menované medzi hlavné oblasti pomoci ukrajinského štátu. Akčný plán vyzýval na zvýšenie počtu politických kontaktov na všetkých úrovniach vrátane konania multilaterálnych stretnutí; rozšírenie politického dialógu o bezpečnostných otázkach a vypracovanie spoločných usmernení s Ukrajinou v oblasti medzinárodných vzťahov založených na spoločných záujmoch; prehlbovanie kontaktov so Západoeurópskou úniou a interakcia v rámci OBSE pre postupnú integráciu Ukrajiny do európskeho bezpečnostného systému. Tento dokument bol schválený Európskym parlamentom až na jar 1998, po nadobudnutí platnosti Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ukrajinou. Akčný plán pre Ukrajinu z roku 1996 uvádzal, že Ukrajina je začlenená do sféry záujmov európskej zahraničnej politiky ako nezávislý subjekt. Pri načrtnutí spôsobov reformy Ukrajiny s cieľom priblížiť sa európskym štandardom však dokument nestanovil podmienky, formu a dokonca ani možnosť vstupu Ukrajiny do Európskej únie [6] .

Európska integrácia v plánoch zahraničnej politiky ukrajinského vedenia

V júli 2002 Ukrajina získala „štatút osobitného suseda“ umožňujúci uľahčenie režimu kontrolovanej migrácie [9] . Počas návštevy Talianska 27. – 28. novembra 2002 v Ríme ukrajinský prezident Leonid Kučma vyzval Európsku úniu, aby určila miesto a úlohu Ukrajiny v budúcej Európe – podľa jeho slov „krajina nemôže žiť v podmienkach neistoty “ [10] . Vtedajší predseda Európskej komisie Romano Prodi však povedal, že v rozšírenej EÚ nie je pre Ukrajinu miesto; To, že sa Ukrajinci alebo Arméni cítia byť Európanmi, mu podľa Prodiho nič nehovorí, pretože Novozélanďania sa cítia rovnako ako Európania [10] .

V roku 2002 ukrajinský prezident Kučma načrtol cieľ podpísania Asociačnej dohody medzi Ukrajinou a EÚ, čím sa formálne začal proces európskej integrácie [11] . V roku 2004 začala Ukrajina realizovať plán „Prostredníctvom európskej integrácie“, vypočítaný do roku 2015 a zameraný na vytvorenie podmienok pre vstup do EÚ. V roku 2004 Európska komisia prijala akčný plán medzi EÚ a Ukrajinou na prehĺbenie spolupráce, najmä v takých oblastiach, ako je energetika, doprava, životné prostredie, zjednodušenie vízového režimu atď. [9]

S nástupom Viktora Juščenka k moci začiatkom roku 2005 boli európske integračné procesy označené za priority zahraničnej politiky Ukrajiny na najbližšie roky [12] , no proces sa posunul vpred až v roku 2007, keď vyvstala otázka uzavretia širšej dohody medzi Ukrajina a EÚ [13] .

Od roku 2007 Európska komisia začala rokovania s Ukrajinou o novej základnej dohode – „ o pridružení Ukrajiny a Európskej únie “. V roku 2008 sa začali rokovania o príprave prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) ako súčasti dohody o pridružení [14] .

V máji 2009 sa Ukrajina spolu s ďalšími piatimi bývalými sovietskymi republikami začala podieľať na novej iniciatíve Európskej únie Východné partnerstvo , ktorej hlavným cieľom bolo „vytvoriť nevyhnutné podmienky na urýchlenie politickej a hospodárskej integrácie medzi Európsku úniu a zainteresované partnerské krajiny „pomocou politických a sociálno-ekonomických reforiem v krajinách – účastníkoch „Východného partnerstva“. Za hlavné priority reforiem v partnerských krajinách a ich spolupráce s EÚ boli označené tieto oblasti:

 • demokracia, zlepšenie systému riadenia a zabezpečenie stability;
 • hospodárska integrácia a konvergencia s odvetvovými hospodárskymi politikami EÚ vrátane vytvárania zón voľného obchodu;
 • energetická bezpečnosť;
 • rozvoj kontaktov medzi ľuďmi (liberalizácia vízového režimu a posilnenie boja proti nelegálnej migrácii) [15] [16] [17] .

Viktor Janukovyč , ktorý sa ujal predsedníctva Ukrajiny v marci 2010 , pokračoval v pohybe Ukrajiny smerom k európskej integrácii. Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Andriy Klyuev ubezpečil, že „túžba po plnom zblížení s EÚ zostáva nemennou strategickou prioritou rozvoja Ukrajiny a jednou z kľúčových otázok národnej bezpečnosti“ [18] .

Na summite Ukrajina – EÚ v novembri 2010 bol podpísaný protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci o základných princípoch účasti na programoch EÚ, ktorý predpokladal, že zástupcovia Ukrajiny sa budú môcť podieľať na štatúte pozorovateľa v programoch EÚ, nakoľko ako aj byť členom výborov tých programov, ktorým Ukrajina poskytne finančnú podporu [19] . Vo februári 2011 sa Ukrajina stala riadnym členom Európskeho energetického spoločenstva, ktorého cieľom je vytvorenie jednotného trhu s elektrinou a plynom v EÚ a juhovýchodnej Európe [9] .

Neskôr však zatknutie vodkyne ukrajinskej opozície Julie Tymošenkovej v auguste 2011 a verdikt súdu v jej prípade , vyhlásený v októbri toho istého roku, vyvolali jednoznačne negatívnu reakciu zo strany Spojených štátov aj Európskej únie. [20] .

Text nového dokumentu bol definitívne odsúhlasený ešte v novembri 2011, no pre komplikované vzťahy medzi Európskou úniou a Ukrajinou bol jeho podpis niekoľkokrát odložený, pričom Európska únia predložila ukrajinskému vedeniu niekoľko predbežných podmienok. . Až 30. marca 2012 vedúci delegácií Ukrajiny a Európskej únie parafovali dohodu o pridružení , 19. júla 2012 Dohodu o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu [21] [22] .

V júli 2012 sa Ukrajina a EÚ dohodli na zmene a doplnení dohody o zjednodušení vízového režimu [23] [24] . V marci až apríli 2013 tieto dohody ratifikovala Najvyššia rada Ukrajiny a Európsky parlament.

Несмотря на критику ситуации на Украине, звучавшую со стороны Евросоюза в течение всего года, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел Евросоюза одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнёрства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ [25] .

18 ноября 2013 года состоялось заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел, на котором планировалось принять окончательное решение, подписывать ли Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября. Совет не смог принять решения, поскольку Украина не выполнила предъявлявшиеся к ней требования, — при этом было указано, что двери для Украины остаются открытыми [26] .

21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины сообщил о приостановке подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС [27] :

С целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности Украины, более детального изучения и проработки комплекса мероприятий, которые необходимо осуществить для восстановления утраченных объёмов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами — членами Содружества Независимых Государств, формирования надлежащего уровня внутреннего рынка, который обеспечивал бы паритетные отношения между Украиной и государствами - членами Европейского союза… приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, и действие решения Кабинета Министров Украины от 18 сентября 2013 г. «О подготовке к подписанию проекта Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом и его государствами-членами, с другой стороны».

Вице-премьер Украины Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Евросоюза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ и другими странами СНГ в случае подписания Украиной этого соглашения. Иначе экономика Украины очень серьёзно пострадает и это отразится на уровне жизни населения [28] .

29 ноября, выступая на Вильнюсском саммите «Восточного партнёрства», президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина сохраняет приверженность идеям евроинтеграции и намерена в ближайшем будущем подписать соглашение об ассоциации с ЕС, но прежде этого ожидает от руководителей Евросоюза и связанных с ним организаций «решительных шагов навстречу Украине в вопросе разработки и реализации программы финансово-экономической помощи с использованием всех имеющихся механизмов и ресурсов как институтов, так и государств — членов ЕС». Среди таких шагов Виктор Янукович назвал организацию программ бюджетной помощи со стороны ЕС и МВФ, пересмотр торговых ограничений на импорт украинской продукции, участие ЕС в реконструкции украинской газотранспортной системы и отказ стран - членов ЕС от участия в проектах по строительству систем транспортировки газа в обход Украины, а также урегулирование проблем и противоречий с Россией и другими странами Таможенного союза. В завершение Янукович выразил надежду, что Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с ЕС уже на следующем саммите «Восточного партнёрства» [29] .

Решение кабинета министров вызвало массовые протесты в Киеве и ряде регионов Украины , что привело к отставке правительства Николая Азарова, а впоследствии — к полной смене власти (см. Политический кризис на Украине (2013—2014) ).

2 марта 2014 года новое руководство Украины распорядилось возобновить процесс подготовки к подписанию соглашения.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (c 2014 года)

21 марта представители ЕС и Арсений Яценюк подписали политический блок Соглашения — ту часть документа, которая касается политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом [30] . Согласно подписанному документу, политический диалог должен вестись в рамках совета ассоциации на уровне министров иностранных дел и экспертов. В сфере внешней политики предусмотрено партнёрство в области урегулирования региональных конфликтов, участие Украины в гражданских и военных операциях ЕС по преодолению кризисных ситуаций, а также в учениях и тренировках [9] .

Подписание экономического раздела было отложено из-за опасений, что создание зоны свободной торговли может привести к отрицательным последствиям для промышленных регионов страны [9] . Экономическая часть Соглашения была подписана через три месяца, 27 июня 2014 года представителями ЕС и Петром Порошенко [31] . Она предусматривает создание зоны свободной торговли и затрагивает такие вопросы, как доступ на рынки, торговля энергоносителями, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, транспорта, металлургии, космоса, научных исследований, туризма, предпринимательской деятельности, защита интеллектуальной собственности, порядок рассмотрения споров и условия налогообложения [9] .

16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, который в тот же день был подписан президентом Петром Порошенко.

Трёхсторонние переговоры

В июле 2014 года в Брюсселе начались трёхсторонние переговоры РФ, ЕС и Украины по реализации Соглашения об ассоциации Евросоюза и Украины, на которых стороны приступили к обсуждению практических вопросов реализации соглашения о свободной торговле, входящего в экономический блок Соглашения об ассоциации, в контексте его влияния на торговлю между Россией и Украиной

12 сентября 2014 года на трёхсторонних переговорах Украина-Россия-ЕС была достигнута договорённость об отсрочке имплементации соглашения о создании глубокой всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках ассоциации Украины с ЕС до, как минимум, конца 2015 года и о сохранении на протяжении этого срока режима свободной торговли в рамках СНГ. До этого времени Евросоюз сохранит право беспошлинного доступа для украинских товаров на европейский рынок, а европейский экспорт на Украину продолжит облагаться пошлинами. Трёхсторонние консультации продолжатся, Россия и Украина сохранят режим свободной торговли в рамках СНГ. Россия настаивала на том, чтобы договорённость об отсрочке имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС была оформлена актами Верховной рады и Еврокомиссии. Россия предупредила, что в случае «ползучей» имплементации соглашения Украина-ЕС это будет рассматриваться как нарушение договорённостей, и РФ оставляет за собой право снять режим преференциальной торговли с Украиной [32] [33] .

Трёхсторонние переговоры и консультации продолжались до декабря 2015 года, однако они так и не привели к подписанию специального юридического документа, который бы снял российские озабоченности в связи со вступлением с 1 января 2016 года Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в полном объёме. 16 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины «в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность РФ и требующими принятия безотлагательных мер». Указ вступил в силу со дня его подписания [34] . Россия считает, что введение режима свободной торговли Украины с ЕС при действующем режиме свободной торговли Украины с Россией создало бы условия для бесконтрольного реэкспорта в Россию европейской продукции, что негативно сказалось бы на внутреннем производстве, в условиях отсутствия продуманного и чётко регламентированного режима свободной торговли ЕС-Россия, который Россия в настоящее время вводить не намерена [35] . 30 декабря Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора о ЗСТ в отношении Украины (принят Государственной думой 22 декабря 2015 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года) и указ о частичном возобновлении с 2016 года действия в отношении Украины договора о ЗСТ в части таможенной пошлины с экспортируемого на Украину природного газа [36] [37] [38] [39] .

В качестве ответного шага парламент Украины принял закон «О внесении изменений в закон Украины „О внешнеэкономической деятельности“», разрешающий правительству вводить экономические санкции против России в ответ на российские решения по зоне свободной торговли и продовольственному эмбарго.

Тем временем ещё 19 ноября 2015 года еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Й. Хан заявил, что Европейский союз не будет компенсировать Украине потерю российского рынка после введения Зоны свободной торговли ЕС-Украина [40] [41] [42] .

Введение безвизового режима

Впервые на официальном уровне план действий по безвизовому режиму был согласован на саммите Украина-ЕС в ноябре 2010 года. В течение нескольких лет этот план дорабатывался и модифицировался, и вновь о предоставлении безвизового режима начали говорить после подписания политической части Соглашения об ассоциации в марте 2014 года [43] .

В декабре 2015 года Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все базовые условия для введения безвизового режима. 18 декабря 2015 года Европейская комиссия одобрила положительный отчёт относительно выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом [44] .

В ЕС, однако, подчёркивали несколько принципиальных моментов — например, что отмена виз для граждан Украины при въезде в Евросоюз не распространится на едущих на заработки. «Исключения в визовом режиме будут касаться краткосрочного пребывания, (…) и это не относится к лицам, которые занимаются оплачиваемой деятельностью. Это коснётся, например, туристических визитов, коротких стажировок, учёбы, деловых поездок, участия в ярмарках и конференциях», — уточнил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос [45] [46] .

В апреле 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах 61 % голландцев высказался против ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной. В связи с этим обсуждение безвизового режима было на некоторое время приостановлено [43] .

15 декабря 2016 года на саммите Европейского союза по требованию Нидерландов было принято юридически обязывающее решение по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно этому решению, Соглашение об ассоциации не предоставляет Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС и не обязывает ЕС предоставить этого статуса Украине в будущем, не содержит обязательств выделения Украине прямой финансовой и военной помощи и не предусматривает прав граждан Украины на свободное проживание и свободное трудоустройство в странах — членах ЕС [47] .

Тогда же Европарламент согласовал правила экстренной приостановки безвизового режима для граждан «третьих стран», учитывая беспокойство голландцев. Механизм может быть задействован в четырёх случаях: рост числа отказов гражданам этих стран во въезде в Евросоюз; рост числа необоснованных заявок на статус беженца; отказ властей «третьих стран» сотрудничать в вопросах репатриации; риски для внутренней безопасности Евросоюза, связанные с гражданами этих стран [43] .

В итоге, после нескольких месяцев обсуждения, представители Европарламента и Евросовета 28 февраля 2017 года дали принципиальное согласие на отмену виз для украинцев, 6 апреля Европейский парламент поддержал введение безвизового режима. 11 мая соответствующий регламент одобрил Совет Европейского союза [48] [49] [50] .

17 мая в Страсбурге в ходе рабочего визита Петра Порошенко в Европарламент был подписан документ о введении безвизового режима для въезда граждан Украины в Европу. Документ вступил в силу в начале июня 2017 года [43] .

Введение безвизового режима предоставляет гражданам Украины право свободно передвигаться по территории 30 государств. Это 22 страны, входящие в Евросоюз и Шенгенское соглашение, четыре страны Шенгенского соглашения, не входящие в Евросоюз (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) и четыре страны Евросоюза, не входящие в Шенгенское соглашение (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия). Исключение составляют Великобритания и Ирландия. Безвизовый режим предоставит гражданам Украины право пребывания в Европе сроком 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Прав на проживание, трудоустройство или обучение в ЕС документ не даёт [43] .

В декабре 2018 года Еврокомиссия потребовала от Украины устранить нарушения соглашения о безвизовом режиме [51] .

Президентство Владимира Зеленского

За день до истечения президентских полномочий покидающий свой пост президент Пётр Порошенко , выступая в Киеве на мероприятии по случаю Дня Европы, дал будущему главе Украины Владимиру Зеленскому ряд советов относительно ведения внешней политики Украины. Основной задачей Зеленского на этом посту, полагает Порошенко, должно стать движение Украины в Евросоюз . Необходимо «продолжать и эффективно воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации [Украины с Евросоюзом] ». Зеленскому, уверен Порошенко, предстоит продолжать секторальное сотрудничество с Евросоюзом (цифровой союз, энергетический союз, Таможенный союз и шенгенский союз), а также — «самое важное» — «создать все условия, чтобы к 2023 году Украина отвечала критериям членства» в ЕС и имела возможность подать заявку на вступление в это объединение [52] .

На встрече с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, состоявшейся после инаугурации, Зеленский заявил, что рассчитывает «на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода „Северный поток-2“», — подчеркнул он. Владимир Зеленский также рассчитывает на продолжение и усиление санкционного давления на Россию: «Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем в Донбассе» [53] .

Перспективы членства Украины в Евросоюзе

Общая информация

Страны Европы на разных стадиях евроинтеграции.
     Соглашение об ассоциации      Статус кандидата в члены ЕС      Начаты переговоры о получении полноправного членства      Члены ЕС      Спорные территории, являющиеся потенциальными кандидатами      Другие спорные территории

В теории любая европейская страна может присоединиться к Евросоюзу. Совет ЕС консультируется с Комиссией и Европарламентом и выносит решение о начале переговоров по вступлению. Совет может одобрить заявку только единогласно. Чтобы получить одобрение заявки, страна должна отвечать следующим критериям:

 • должна быть европейским государством [ источник не указан 2551 день ] ;
 • должна соблюдать принципы свободы, демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам, верховенства закона;
 • должна по экономическим и иным показателям соответствовать европейскому уровню.

Чтобы присоединиться к Евросоюзу, государство-заявитель должно удовлетворять политическим и экономическим условиям, общеизвестным как Копенгагенские критерии (в честь прошедшего в Копенгагене саммита 1993 года): стабильное демократичное правительство, признающее верховенство закона и соответствующих свобод и институтов. Согласно Маастрихтскому договору каждое текущее государство-член, а также Европарламент должны прийти к согласию по поводу любого расширения.

Вступление в ЕС происходит в несколько этапов:

 1. подписание Соглашения об ассоциации;
 2. включение в официальную программу расширения ЕС;
 3. подача заявки на вступление;
 4. получение статуса кандидата в члены ЕС;
 5. проведение и завершение переговоров по всем пунктам соответствия страны европейскому законодательству, европейским нормам и по снятию возражений со стороны уже действующих членов ЕС;
 6. доведение экономических и прочих показателей страны до европейского уровня;
 7. проведение референдума по членству в ЕС;
 8. вступление в ЕС .

В некоторых случаях процесс получения полноправного членства в ЕС затягивается на долгий срок. Ярким примером этого является Турция, которая уже отметила 50 лет со дня подписания соглашения об ассоциации, и пока не стала членом ЕС, несмотря на существующее также рамочное соглашение о сотрудничестве, статус кандидата и ведущиеся переговоры о членстве в ЕС [54] . Главным препятствием Турции на пути к членству является оппозиция Германии и Франции [55] . Кроме того, у Турции до сих пор не разрешён территориальный конфликт с Кипром, членом Евросоюза.

В других случаях процесс вступления занимает всего несколько лет. К примеру, Финляндия подала заявку на вступление в 1991 году, а уже в 1995 году стала членом ЕС, однако при совершенно иных критериях членства, по приглашению самого ЕС и с намного более высоким уровнем экономического развития [56] .

Украина находится на первом из этих этапов (Соглашение об ассоциации подписано и ратифицировано в первой половине 2017).

Также на первом этапе находятся такие страны, как Алжир [57] , Чили [58] , Египет [59] , Израиль [60] , Иордания [61] , Ливан [62] , Марокко [63] , ЮАР [64] , Сирия [65] , Тунис [66] [67] [68] , Грузия , Молдавия [69] . Большая часть перечисленных стран имеет невысокие шансы стать членами Европейского союза по разным причинам, как потому, что они не являются европейскими странами, так и по другим экономическим, социальным и политическим причинам.

На втором этапе сейчас находятся два балканских государства — Босния и Герцеговина и Косово [70] . Они входят в официальную программу расширения [71] .

На четвёртом этапе находится три страны: Исландия , Македония и Албания [72] . Они имеют статус кандидата в члены ЕС.

Расширение ЕЭС/Евросоюза с 1957 по 2020
     Европейское экономическое сообщество      Европейский союз

На пятом этапе находятся Турция , Сербия и Черногория . Эти страны начали процесс переговоров по членству в ЕС. При этом из переговоров по 35 пунктам Черногория начала переговоры лишь по 30, завершила — только по 3 пунктам [73] . Турция, начавшая эти переговоры гораздо раньше, начала переговоры лишь по 16 пунктам и завершила — только по 1 пункту. Сербия по состоянию на март 2017 года начала переговоры по 12 пунктам, завершила их по 2 пунктам.

Мнения

Позиция руководства Украины

На церемонии подписания Соглашения об ассоциации президент Порошенко заявил [74] :

Украина как европейское государство, которое имеет одинаковые [европейские] ценности — верховенство закона и свободы, настаивает на будущем членстве Украины в ЕС. Соглашение об ассоциации — это инструмент подготовки к будущему присоединению.

16 сентября 2014 года Верховная рада Украины приняла постановление «О европейском выборе Украины». В нём, в частности, было отмечено, что Верховная Рада Украины рассматривает ратификацию Соглашения об ассоциации не только как стимулирующий фактор для осуществления дальнейших реформ на Украине, но также как очередной шаг на пути к достижению конечной цели европейской интеграции — приобретению полноправного членства в Европейском союзе [75] .

Позиция руководства ЕС

Согласно резолюции Европарламента, принятой 25 мая 2014 года, Украина и другие страны — участницы «Восточного партнёрства», как и иные европейские государства, имеют европейскую перспективу и могут подать заявку о приёме в члены ЕС, если будут соответствовать принципам демократии, уважения базовых свобод и прав человека, соблюдения прав меньшинств и верховенства закона [76] .

27 июня 2014 года уходящий со своего поста президент Еврокомиссии Жозе-Мануэл Баррозу заявил, что Соглашение об ассоциации является началом пути Украины в направлении ЕС [77] . В тот же день Комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле заявил, что он верит в будущее членство Украины в ЕС [78] .

18 сентября 2014 года Европейский парламент резолюцией «Ситуация на Украине и состояние дел в отношениях ЕС — Россия» подтвердил, что, «в соответствии со статьей 49 Соглашения о ЕС, Украина, как и любая другая европейская страна, имеет европейскую перспективу и может стать членом ЕС при условии, что будет придерживаться принципов демократии, уважать основные свободы, права человека, права меньшинств и обеспечивать верховенство права» [79] [80] .

20 января 2016 года Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, которые в тот период являлись государством — председателем ЕС, отметил, что соглашение об ассоциации и членство Украины в ЕС — не связанные друг с другом вопросы: «Нам нужно соглашение с Украиной, потому что это, с одной стороны, соглашение о свободной торговле, но это также касается стабильности на границах Европейского союза. Но это, действительно, не предваряет вступление. Соглашение о свободной торговле, стабильность на границах ЕС и никакого предварения вступления» [81] .

3 марта 2016 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая с речью в Гааге, заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет [82] .

Мнения политологов и журналистов

Как отмечается в ряде комментариев специалистов, соглашение об ассоциации с ЕС является одним из обязательных условий для вступления Украины в Евросоюз, но не гарантирует этого [54] [83] [84] [85] .

По мнению части политологов, политическое решение о принятии Украины в ЕС вообще не будет принято или будет принято очень нескоро, а сама Украина не соответствует практически ни одному из предъявляемых критериев и за те годы, что идёт процесс интеграции, ситуация в данном направлении почти не изменилась и даже ухудшилась [54] [86] [87] [83] [84] [88] [89] [90] [91] [92] .

Некоторые аналитики считают, что подписание соглашений об ассоциации и зоне свободной торговле и даже теоретическое членство Украины в ЕС крайне невыгодны самой Украине [87] [93] [94][95] [96] [83] [97] . Вместо роста инвестиций, на который надеются представители украинского политикума, продолжится массовое закрытие украинских предприятий, начнётся увеличение импорта товаров из ЕС, что окончательно подорвёт и без того слабую экономику страны [84] [91] [92] [97] . Многие украинские товары окажутся неконкурентоспособными по сравнению с европейскими, а выход украинских товаров на рынки ЕС будет жёстко ограничен квотами [84] [87] [91] [92] [93] [96] [98] [99] [100] и европейскими стандартами, которые в настоящее время на Украине не соблюдаются, а чтобы их соблюдать, необходимы новые закупки дорогого оборудования и расширенная законодательная база [54] [83] [84] [90] [91] [92] [93] [101] [102] [103] [104] [100] [105] [86] [98] [94][95] [96] [97] .

Также указывается на то, что соглашения об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли сильно ограничивают суверенитет Украины и напрямую противоречат украинской конституции в части правосудия, внедрения тех или иных законодательных норм и принятия стратегических, экономических, юридических и политических решений [105] .

Кроме того, в отличие от других стран Восточной Европы, Украине Евросоюз до сих пор отказывался списать внешние долги в рамках процесса евроинтеграции, а важными требованиями к стране-кандидату являются отсутствие девальвации валюты страны в течение последних 3 лет, низкая инфляция, невысокий уровень безработицы, соблюдение множества экологических норм, резкое снижение коррупции и отмена избирательного правосудия. Пока что Украина совершенно не соответствует целому ряду критериев (есть высокий уровень коррупции, существует избирательное правосудие, крайне высокая инфляция, девальвация валюты, высокий уровень безработицы, плохой уровень экологии) и, по мнению аналитиков, не будет соответствовать в ближайшие годы [54] [83] [84] [86] [87] [90] [91] [92] [93] [94][95] [96] [97] [98] [99] [102] [103] [104] .

Среди других проблем называется также перманентный кризис ЕС и Еврозоны, длящийся уже достаточно долго, который едва ли может принести Украине соглашения, стимулирующие экономический рост. Также существуют риски активного экспорта европейской безработицы на Украину, а также полное отсутствие серьёзных инвестиций со стороны ЕС за все годы украинской независимости [99] [102] . Немало внимания уделяют критики и анализу экономического и социального положения в странах Восточной и Южной Европы, многие из которых стали членами ЕС относительно недавно. Во многих из этих стран отмечается колоссальный прирост импорта, падение экспорта и ограничение развития стран в соответствии с интересами самого Евросоюза. Отмечается также сокращение населения стран (вследствие падения рождаемости и высокой эмиграции), закрытие целого ряда предприятий, рост налогов, государственных долгов и безработицы [83] [84] [86] [91] [92] [93] [94][95] [96] [97] [101] [106] [107] [108] .

Отношение населения Украины к евроинтеграции

Отношение населения Украины к интеграции в ЕС, по данным общеукраинских опросов общественного мнения [109]
Дата Интеграция Агентство
в ЕС в ТС нет
2008.01 63 % - BBC News [110]
2009.06 34 % - European Council on Foreign Relations [111]
2010.05 53 % - GfK [112]
2011.11 42 % 40 % Международный республиканский институт [113]
2011.11 45 % 34 % Центр Разумкова [114]
2011.12 40 % 33 % Демократические инициативы [115]
2012.08 32 % 42 % Международный республиканский институт [113]
2012.12 48 % 32 % Демократические инициативы [116]
2013.03 50 % 37 % Соціологічна група «Рейтинг» [117]
2013.06 59 % 24 % ИФАК [118]
2013.10 53 % 34 % Соціологічна група «Рейтинг» [119]
2013.11 39 % 37 % КМІС [120]
2013.12 46 % 36 % R&B Group [121]
2013.12 47 % 36 % Демократические инициативы [122]
2013.12 43 % 30 % 20 % R&B Group [123]
2014.01 38 % 29 % 25 % Социополис [124]
2014.02 41 % 36 % Международный республиканский институт [113]
2014.02 47 % 38 % Социс [125]
2014.03 62 % 38 % Социс [126]
2014.03 50 % 27 % ГФК Юкрейн [127]
2014.03 53 % 28 % Международный республиканский институт [113]
2014.03 59 % 31 % Соціологічна група «Рейтинг» [128]
2014.05 54 % - CNN [129]
2014.06 61 % 22 % Центр Разумкова [130]
2015.07 55 % 14 % 31 % Соціологічна група «Рейтинг»
2017.11 59 % - 26 % Соціологічна група «Рейтинг» [131]

В декабре 2012 года Центр «Социальный мониторинг» провёл опрос 2003 респондентов в 24 областях Украины, АР Крым и городе Киеве. 46 % опрошенных придерживались мнения, что Украина должна стать полноправным участником Таможенного союза и Единого экономического пространства, 35 % считали, что Украина должна подписать Соглашение о Зоне свободной торговли и политической ассоциации с Европейским союзом с дальнейшим вступлением в ЕС, а 19 % не определились с мнением. На Севере и в Центре соотношение сторонников ТС и ЕС было примерно одинаковым, на Западе преобладали сторонники ЕС (66 %), на Юге и Востоке — сторонники ТС (74 % и 54 %, соответственно) [132] .

В сентябре 2013 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос 2044 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму. Опрос показал, что почти 76 % украинцев готовы были бы принять участие в референдуме по вступлению Украины в Евросоюз или в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. За вступление в ЕС проголосовали бы около 41 % опрошенных, за вступление в Таможенный союз — 35 %. Сторонники вступления в Евросоюз преобладали над сторонниками вступления в Таможенный союз в Западном и Центральном регионах (73 % против 13 % и 45 % против 25 %), а сторонники вступления в Таможенный союз преобладали над сторонниками вступления в Евросоюз в Южном и Восточном регионах (46 % против 26 % и 57 % против 18 %). За вступление в ЕС более склонны были голосовать представители молодёжи (18-29 и 30-39 лет — соответственно 50 % и 48 %) и средней возрастной группы (40-49 лет — 46 %), за вступление в Таможенный союз — представители старших возрастных групп (50-59 лет — 44 %, 60-69 лет — 47 % и старше 70 лет — 53 %) [133] . Схожие данные получены Центром Разумкова [134] . См. также данные мониторингового исследования «DW — TREND» с несколько иной целевой аудиторией (жители городов с численностью населения более 50 тыс.) [135] .

По мнению части журналистов и аналитиков, украинцы имеют низкую осведомлённость в отношении последствий Соглашения об ассоциации и условий евроинтеграции [83] [136] [137] .

Экономические отношения Украины и ЕС

Несмотря на подписание Украиной Соглашения об ассоциации, инвестиционные показатели страны на фоне продолжающегося вооружённого конфликта в Донбассе и политического кризиса ухудшились, а ключевые отрасли экономики (в том числе экспортоориентированные) погрузились в глубокий кризис. Торговля со странами СНГ упала, и хотя негативное сальдо в торговле со странами СНГ частично сократилось, но объясняется это в основном падением объёмов закупок российского газа за счёт использования газа из газовых хранилищ, принадлежащего Евросоюзу, а не Украине [138] . За январь-апрель 2015 года доля экспорта в страны ЕС составила 34 % от общего объёма украинского экспорта, при том что суммарный экспорт с Украины упал на 34,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [32] [139] .

Согласно докладу Еврокомиссии о состоянии торговли агропромышленной продукцией за 2019 год, Украина вошла в тройку крупнейших экспортёров сельхозпродукции в страны Евросоюза наряду с Бразилией и США. Её прибыль составила 7,3 млрд евро, а экспорт вырос на 41 %. Комментируя эти данные, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter заявил: «Все так радуются, что мы стали третьим экспортёром сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырьё. Мы — сырьевой придаток» [140] .

См. также

Примечания

 1. Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС у 2015 році (укр.)
 2. Експорт-імпорт товарів за країнами світу у 2015 році (укр.)
 3. Западным курсом: почему Верховная рада изменила Конституцию (рус.) , rbc.ru (7 февраля 2019).
 4. 1 2 Порошенко подписал закон о закреплении в конституции курса Украины в НАТО и ЕС (рус.) , tass.ru (19 февраля 2019).
 5. У 2024 році Україна подасть заявку на вступ до ЄС . www.ukrinform.ua .
 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Кондратюк Е. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ЕС В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ В 1990-Е ГГ. // Учёные записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета, № 3 (19) / 2011
 7. Усова Л. С., ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ: МЕЖДУ ВНЕБЛОКОВОСТЬЮ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ // «Власть», № 7, 2011
 8. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Украиной 1994 г. Московская Государственная Юридическая Академия. Кафедра права Европейского союза, Центр права Европейского союза (недоступная ссылка) . Дата обращения: 27 сентября 2013. Архивировано 21 октября 2013 года.
 9. 1 2 3 4 5 6 Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Досье. ИТАР-ТАСС, 21.03.2014, обновлено 16.09.2014
 10. 1 2 Материк
 11. EU-Ukraine Summits: 16 Years of Wheel-Spinning // The Ukrainian Week , 28 February 2012
 12. European Parliament resolution on the results of the Ukraine elections (13 January 2005)
 13. Ukraine should be an integral part of Europe — President Yushchenko // UNIAN (19 June 2009)
 14. Баррозу: ЕС намерен завершить переговоры по СА и ЗСТ с Украиной, РБК Украіна, 19.12.2011
 15. Eastern Partnership. Memo/09/217. Brussels. 5 May 2009
 16. Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, 7 May 2009, Prague
 17. Сергунин А. А. «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»: ВЫЗОВ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ Архивная копия от 27 ноября 2011 на Wayback Machine // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 1. С.205-210
 18. Клюев заверил ЕС, что евроинтеграция — стратегический приоритет Украины — Новости — Зеркало недели. Украина (недоступная ссылка) . Дата обращения: 15 марта 2012. Архивировано 28 марта 2012 года.
 19. Украина будет платить Евросоюзу за участие в его программах (рус.) , « УНИАН » (22 ноября 2010). Дата обращения 27 декабря 2010. «Протокол предусматривает, что представители Украины смогут принимать участие в статусе наблюдателей в программах, а также в составе руководящих комитетов тех программ, которым Украина будет оказывать финансовую поддержку.».
 20. Hawley, Charles . 'Ukraine May Soon Have Pariah Status Like Belarus' (англ.) , Spiegel Online International (12 October 2011). Дата обращения 4 ноября 2011. «And, from a foreign policy perspective, the Ukrainian regime has, with Tuesday's verdict, completely sidelined itself. You can forget about further convergence with the European Union. If Ukraine isn't careful, it could soon have the same pariah status as Belarus.».
 21. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 20 июля 2014. Архивировано 22 апреля 2010 года.
 22. Украина и ЕС парафировали соглашение об ассоциации — Новости политической власти — Переговоры о новом соглашении продолжались с 2007 года. | СЕГОДНЯ
 23. Україна і ЄС розширили угоду про спрощення візового режиму. bbc.co.uk. 23 липня 2012 p.
 24. Безвізовий діалог Україна — ЄС. Міністерство закордонних справ України (недоступная ссылка) . Дата обращения: 6 февраля 2014. Архивировано 14 февраля 2014 года.
 25. Украина приостанавливает подготовку к ассоциации с ЕС — Кабмин : Новости УНИАН
 26. Совет ЕС не принял решение об ассоциации с Украиной : Новости УНИАН
 27. Украина приостанавливает подготовку к ассоциации с ЕС — Кабмин : Новости УНИАН
 28. Бойко рассказал, почему приостановлена подготовка к ассоциации с ЕС : Новости УНИАН
 29. Янукович не стал подписывать соглашение об ассоциации. Таймер, 29.11.2013
 30. Подписан политический блок соглашения об ассоциации Украины с ЕС. ИТАР-ТАСС, 21.03.2014
 31. Украина и ЕС подписали экономическую часть соглашения об ассоциации (рус.) , Москва: Интерфакс (27 июня 2014). Архивировано 27 июня 2014 года. Дата обращения 27 июня 2014.
 32. 1 2 Объем экспорта украинских товаров в страны ЕС упал
 33. Улюкаев: договорённости по ассоциации Украины с ЕС должны быть оформлены актами Рады и ЕК. ИТАР-ТАСС, 15.09.2014
 34. Действие договора с Украиной о ЗСТ приостанавливается с 1 января 2016 г — указ президента РФ // Интерфакс-Украина, 16.12.2015
 35. Порошенко: ЕС уведомил о готовности к введению ЗСТ с Украиной с 1 января
 36. Евгений Калюков . Путин разрешил экспортировать газ на Украину по старым правилам , РБК (30 декабря 2015).
 37. Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2015 № 681 "О частичном возобновлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины" . Официальный интернет-портал правовой информации (30 декабря 2015).
 38. Федеральный закон от 30.12.2015 № 410-ФЗ "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины" . Официальный интернет-портал правовой информации (30 декабря 2015).
 39. Путин подписал закон о приостановлении договора о ЗСТ с Украиной , РИА Новости (30 декабря 2015).
 40. Евросоюз не будет компенсировать Украине потерю российского рынка — Новости — Finance.UA
 41. ЕС отказался компенсировать Украине потерю российского рынка , Интерфакс (19 ноября 2015).
 42. Еврокомиссар Хан: «Мы слишком часто финансировали обещания Украины. Это нужно изменить» , Европейская правда (19 ноября 2015). Архивировано 20 ноября 2015 года.
 43. 1 2 3 4 5 Украина и ЕС оформили безвизовый режим // РБК, 17.05.2017
 44. Получили по паспорту. Почему Украина ещё долго не увидит безвизового режима с ЕС // Lenta.ru, 03.03.16
 45. Перешли все границы. Получит ли Украина безвизовый режим с Европейским союзом // Lenta.ru, 21.12.15
 46. Порошенко надеется, что безвизовый режим с ЕС вступит в действие до конца 2015 года // Гордон
 47. European Council conclusions, 15 December 2016 (см. также русский перевод выводов Совета ЕС касательно Украины )
 48. Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев . Интерфакс . Дата обращения: 11 мая 2017.
 49. Visas: Council adopts regulation on visa liberalisation for Ukrainian citizens - Consilium (англ.) . www.consilium.europa.eu. Дата обращения: 11 мая 2017.
 50. Янина Соколовская. Евросоюз завизировал украинский «безвиз» // Коммерсантъ. — 2017-05-11.
 51. ЕС может отменить безвизовый режим для Украины // Взгляд, 20.12.2018
 52. Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов // РБК, 18.05.2019
 53. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с Вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. 20.05.2019
 54. 1 2 3 4 5 На дураках воду возят и в Европе > Реалии > Еженедельник 2000
 55. Германия и Франция выступили против принятия Турции в ЕС | Новости политики | РБК-Украина
 56. Bache, Ian and Stephen George (2006) Politics in the European Union, Oxford University Press. p543-547
 57. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 21 июля 2013.
 58. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 21 июля 2013.
 59. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 21 июля 2013.
 60. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 21 июля 2013.
 61. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 21 июля 2013.
 62. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 20 июля 2013.
 63. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 7 августа 2013.
 64. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 7 августа 2013.
 65. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 7 августа 2013.
 66. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 7 августа 2013.
 67. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 18 июля 2013.
 68. Agreement details . Council of the European Union . Дата обращения: 7 августа 2013.
 69. European Union — EEAS (European External Action Service) | EU forges closer ties with Ukraine, Georgia and Moldova (недоступная ссылка) . Дата обращения: 10 июля 2014. Архивировано 6 июля 2016 года.
 70. EU — Enlargement — кандидатки — European Commission
 71. Candidate and Potential Candidate Countries (англ.) . European Commission . Europa portal. Дата обращения: 3 ноября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 72. EU to grant Albania 'candidate' status | EurActiv
 73. Montenegro: Accession Negotiations - Summary Chapter Status .
 74. Обнародован текст выступления П.Порошенко на церемонии подписания Соглашения о евроассоциации Украины
 75. Рада поддержала постановление «О европейском выборе Украины» — Обозреватель, 16 сентября 2014
 76. Грузия может подать заявку о членстве в ЕС при условии соблюдения принципов демократии - Европарламент (недоступная ссылка) . Дата обращения: 5 июля 2014. Архивировано 21 апреля 2014 года.
 77. Соглашение об ассоциации является началом вступления в ЕС — Ж.-М. Баррозу. Информационное агентство Украинские Национальные Новости (УНН)
 78. Еврокомиссар: СА — не конечная цель сотрудничества. Информационное агентство Украинские Национальные Новости (УНН)
 79. Украина имеет перспективу стать членом ЕС — резолюция Европарламента (недоступная ссылка) — Укринформ, 18.09.2014
 80. on the situation in Ukraine and the state of play of EU-Russia relations (англ.)
 81. Рютте: соглашение об ассоциации с Киевом не говорит о членстве в ЕС // РИА Новости
 82. Юнкер исключил возможность вступления Украины в ЕС и НАТО в ближайшие 20 лет
 83. 1 2 3 4 5 6 7 Сергей Глазьев: «Украинское руководство не читало соглашение с ЕС»
 84. 1 2 3 4 5 6 7 Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС — соглашение о колонизации, — Медведчук | Новости политики | РБК-Украина
 85. Украине разрешили … помечтать о Европе // KP.RU
 86. 1 2 3 4 Интеграционные устремления Украины и ЕС: ответственный подход > Экономика > Еженедельник 2000 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 22 ноября 2014. Архивировано 17 ноября 2015 года.
 87. 1 2 3 4 Таможенный союз в тумане Зоны свободной торговли
 88. РАСПАД: Ложь украинской евроинтеграции
 89. Почему Украину не ждут в ЕС? | Одна Родина (недоступная ссылка) . Дата обращения: 22 сентября 2013. Архивировано 28 августа 2013 года.
 90. 1 2 3 Независимости нет. Украина — управляемое государство, которое добровольно идёт в могилу, — Александр Дудчак. Inpress-club. Информационно-аналитический портал Inpress.ua
 91. 1 2 3 4 5 6 Украина — ЕС: соглашение без иллюзий • Таймер
 92. 1 2 3 4 5 6 Радио ЭХО Москвы :: Украине уже вынесен смертный приговор / Комментарии
 93. 1 2 3 4 5 Куда уходит Украина
 94. 1 2 3 4 Требования ЕС — как приговор > Россия > Еженедельник 2000 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 22 ноября 2014. Архивировано 15 марта 2016 года.
 95. 1 2 3 4 Алексей Карпушев: «ТС или ЕС: факты против эмоций» — 06242.com.ua — сайт города Горловки (недоступная ссылка) . Дата обращения: 4 ноября 2013. Архивировано 17 ноября 2015 года.
 96. 1 2 3 4 5 «Куросаны», апельсины и евроассасины > Пульс > Еженедельник 2000
 97. 1 2 3 4 5 Бессмысленные баррикады > Пульс > Еженедельник 2000
 98. 1 2 3 Союз или зона? > Соседи > Еженедельник 2000
 99. 1 2 3 Для Украины в целом создание ЗСТ с ЕС крайне невыгодно
 100. 1 2 ЗСТ с ЕС предусматривает невыгодные условия для экспорта украинских товаров, — Медведчук — Экономика
 101. 1 2 Цена ЕС: в Греции вырубали виноградники, а в Польше покончили с шахтами — Новости политической власти — Чего лишились экономики новых членов Евросоюза после вступления в ЕС. | СЕГОДНЯ
 102. 1 2 3 Факты в пользу Таможенного союза? > Соседи > Еженедельник 2000 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 22 ноября 2014. Архивировано 15 марта 2016 года.
 103. 1 2 «Молдавизация» Украины: к юго-западу от границ России образуется очаг нестабильности — Политика, выборы, власть — Новости — ИА REGNUM
 104. 1 2 Украина идет к дефолту по стопам Греции Архивная копия от 28 сентября 2013 на Wayback Machine // Rambler Финансы
 105. 1 2 УКРАИНА ОДУМАЙСЯ! Анализ условий Договора между Украиной и ЕС " Москва — Третий Рим
 106. Конец Латвии, или Бесславная гибель балтийского «тигра» // KP.RU
 107. Последствия интеграции стран Балтии в Европейский союз
 108. Украина и евроинтеграция_ 20-летний путь в никуда _ РИА Новости Украина
 109. Обозначения: светлый цвет — больше чем альтернативное мнение, темный цвет — больше или равно 50 %
 110. Ukraine-European Union relations — Wikipedia, the free encyclopedia
 111. EUobserver / Ukraine diplomats take risk on EU application
 112. Update: Poll — more than half of Ukrainians support European Union membership
 113. 1 2 3 4 В ЕС хотят 53 % украинцев, в Таможенный союз — 28 %
 114. Poll: Most Ukrainians support Ukraine's accession to EU
 115. Poll: Less than half of Ukrainians support EU membership
 116. Poll: Almost half of Ukrainians back Ukraine's accession to EU
 117. Sociological group «RATING» — Політика
 118. Ukraine: EU support up again | Europe | DW.DE | 03.07.2013
 119. За последние три года украинцы все меньше хотят в Россию | Украинская правда
 120. Press releases and reports — Which way Ukraine should go — which union should join? (population preferences for two weeks before the Vilnius summit)
 121. «ЕВРОМАЙДАН — 2013» — R&B Group (недоступная ссылка) . Дата обращения: 5 апреля 2014. Архивировано 21 февраля 2014 года.
 122. Опитування / 2013 / 2013-й: політичні підсумки і прогнози (загальнонаціональне й експертне опитування) — Фонд «Демократичні ініціативи» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 5 апреля 2014. Архивировано 18 февраля 2014 года.
 123. Oценка социально-политической ситуации в Украине. Декабрь 2013 г — R&B Group (недоступная ссылка) . Дата обращения: 5 апреля 2014. Архивировано 11 июня 2014 года.
 124. Оценка жителями Украины социально-политической ситуации в стране по состоянию на январь 2014 года (недоступная ссылка) . Дата обращения: 5 апреля 2014. Архивировано 16 апреля 2014 года.
 125. Почти половина украинцев не поддерживает «майдан». Результаты опроса. Политика. Информационно-аналитический портал Inpress.ua
 126. Более 60 % украинцев хотят присоединения страны к ЕС (опрос) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 5 апреля 2014. Архивировано 18 марта 2014 года.
 127. Опрос об отношении украинцев к ЕС, НАТО, России (опрос)
 128. Социологическая группа «РЕЙТИНГ» — Політика
 129. Ukraine favors Europe over Russia, new CNN poll finds — CNN.com
 130. Украинцы готовы поддержать вступление страны в ЕС и НАТО | УНИАН
 131. Korrespondent.net . В Украине выросло число сторонников ЕС и НАТО – опрос (рус.) . Дата обращения 6 февраля 2018.
 132. Ставлення населення України до вступу в Митний Союз та Європейський Союз: грудень 2012 року (недоступная ссылка) . Дата обращения: 20 октября 2013. Архивировано 17 августа 2013 года.
 133. Яким шляхом іти Україні — до якого союзу приєднуватись?
 134. Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (динаміка, 2011—2013) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 20 октября 2013. Архивировано 20 октября 2013 года.
 135. Результаты мониторингового исследования «DW — TREND», Украина, июль 2013 г.
 136. Послы заботятся об осведомленности граждан Украины об ассоциации с ЕС | Одна Родина (недоступная ссылка) . Дата обращения: 15 февраля 2014. Архивировано 21 февраля 2014 года.
 137. Инфобюллетень КМУ — ru.info-kmu.com.ua (недоступная ссылка) . Дата обращения: 15 февраля 2014. Архивировано 23 февраля 2014 года.
 138. Макаренко: Украина за 11 месяцев снизила экспорт в Россию на 32 % | РИА Новости
 139. Почему экспорт Украины в ЕС упал на 35 % | Обозреватель
 140. Климкин назвал Украину сырьевым придатком // РБК, 13.01.2020

Ссылки