Wikipedia: Hliadkovanie

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejdite na vyhľadávanie
↱
 • VP: PAT
Hliadkovanie

Pravidlo · Poznámky · Časté otázky · Objednávka · Fórum · Projekt

Hliadkované verzie - Verzie stránok Wikipédie označené ako vyhovujúce počiatočnej kontrole kvality, majú prijateľný vzhľad a neobsahujú závažné porušenia pravidiel Wikipédie . Tieto značky môže mať právo každý bona fide prispievateľ s potrebnými skúsenosťami s úpravou Wikipedie.

Pozor: skutočnosť, že hliadkujete v akejkoľvek verzii článku, automaticky neznamená jeho konsenzus , rovnako ako skutočnosť, že neexistuje žiadne hliadkovanie, automaticky neznamená nesúhlas.

Postup hliadky

Nasledujúce stránky sú predmetom hliadkovania:

Ak sa počas hliadkovania zistí, že stránka nespĺňa minimálne kritériá kvality (pozri nižšie ), mali by byť zistené nedostatky odstránené - alebo by sa na stránku malo umiestniť prinajmenšom príslušné šablóny.

Požiadavky na články

↱
 • VP: PATS

Hliadka v článkoch Wikipedie ako prvý krok pri ich kontrole je zameraná na identifikáciu a odstránenie najzávažnejších porušení pravidiel a možných dôvodov zákonných nárokov.

Hliadkovať je možné iba vo verziách článkov, ktoré nevyhnutne spĺňajú nasledujúce minimálne kritériá kvality:

 1. Neobsahujú očividný vandalizmus a výsledok testovacích úprav.
 2. Neobsahujú zjavné porušenia požiadaviek na články o biografiách súčasníkov .
 3. Sú napísané úplne v ruštine a sú buď čitateľné (existuje minimálny dizajn a nedochádza k žiadnym veľkým pútavým chybám), alebo obsahujú šablónu naznačujúcu, že návrh je neúplný .
 4. Neobsahujú zrejmé nespoľahlivé vyhlásenia (bez zodpovedajúcej známky) - teda vyhlásenia, ktoré pri zbežnom čítaní vyvolávajú silné pochybnosti o ich spoľahlivosti u nezaujatej osoby (dokonca ani u odborníka v danej oblasti) bez toho, aby sa odvolávali na ďalšie zdroje.
 5. Neobsahujú zrejmé porušenie autorských práv (to znamená, že ak článok obsahuje text, ktorý má viditeľné vonkajšie rozdiely od väčšiny článkov Wikipedie (napríklad nápadná neštandardná prezentácia, štýl a dizajn), mali by ste ho vyhľadať na internete) [1 ] .
 6. Neobsahujú explicitný spam .
 7. Nejde o zjavnú odnož názorov (v opačnom prípade by mal byť článok na základe toho odoslaný na vymazanie).
 8. Neobsahujú evidentne zastarané informácie (v opačnom prípade by mala byť nainštalovaná šablóna {{ rq | aktualizácia }} alebo jej analógy).
 9. Sú zaradené aspoň do jednej existujúcej tematickej kategórie alebo obsahujú šablónu {{ rq | topic }} (pozrite si požiadavky na hliadkovacie akcie nižšie).

Dodržiavanie nasledujúcich kritérií je žiaduce, ale nie nevyhnutné :

 1. Absencia pravopisných , interpunkčných a štylistických chýb v článku, prítomnosť wikifikácie .
 2. Formátovanie článku v súlade so základnými pravidlami pre formátovanie .
 3. Správne prepojenie článku s položkou na Wikidata .
 4. Dodržiavanie kritérií významnosti , inak je žiaduce zverejniť šablóny ( {{ význam }} , {{ rq | notability }} , {{ db-nn }} ).

Požiadavky na kategóriu

↱
 • VP: PATK

Požiadavky na hliadkované verzie kategórií sú rovnaké ako pre hliadkované verzie článkov , pričom hliadkovanie sa týka iba názvu a popisu kategórie, ako aj uvádzania jej nadradených kategórií.

Nevyhnutne

 • Prítomnosť rodičovských kategórií.

Žiaduce

Požiadavky na šablónu

↱
 • VP: PATSH

Stránka šablóny musí spĺňať príslušné požiadavky na verzie hliadkovaných článkov . Okrem toho je potrebné dodržať súlad s nasledujúcimi kritériami:

Povinné požiadavky

Žiaduce požiadavky

 • Kategórie šablón musia byť uzavreté v značkách <noinclude> </noinclude>.
 • Ak šablóna obsahuje dokumentáciu dlhšiu ako 1-2 vety, mala by byť naformátovaná pomocou šablóny {{ doc }} , v opačnom prípade môžete jednoducho opísať funkcie šablóny v jej kóde.

Požiadavky na moduly

↱
 • VP: PATM

Povinné požiadavky

Požiadavky na súbor

↱
 • VP: PATF

Súbor a jeho popis musia spĺňať príslušné požiadavky na hliadkované verzie článkov . Okrem toho je potrebné dodržať súlad s nasledujúcimi kritériami:

 1. Súbor musí byť licencovaný - buď bezplatný, alebo musí spĺňať kritériá spravodlivého použitia .
 2. V prípade súboru, ktorý nie je k dispozícii, musí popis obsahovať odôvodnenie spravodlivého použitia (napríklad pomocou príslušných šablón {{ Image }} a {{ Odôvodnenie pre čestné použitie }} ).

Ak má súbor bezplatnú licenciu, je žiaduce (nie však nevyhnutné) uviesť možnosť jeho prenosu do Wikimedia Commons (na tento účel použite šablónu {{ To Wikimedia Commons }} alebo {{ Transfer to Wikimedia Commons }}, pokiaľ je to možné s parametrom „kategória“).

Požiadavky na portál

↱
 • VP: PATP

Požiadavky na strážené verzie portálov sú rovnaké ako požiadavky na články s nasledujúcimi zmenami:

Povinné požiadavky

 • Hlavná stránka portálu pre jeho hliadku musí byť zaradená minimálne do kategórie „ Portály v abecednom poradí “.
 • Zrejme nonfree súbory (ďalej len nonfreeness svedčiace, alebo veľmi pravdepodobné, bez pri pohľade na popise súboru) by nemali byť používané na strážil stránke.

Odporúčané požiadavky

Požiadavky na činnosti hliadkovania

↱
 • VP: TRACKDEPA
 • VP: TDP
 • Bez predchádzajúceho konsenzu v diskusii o stránke nie je dovolené označovať „hliadkované“ na verzii stránky, ktorá je rovnaká alebo blízka verzii, s ktorou bola táto známka odstránená iným hliadkom, pokiaľ nebol zbavený stav hliadkovania (za predpokladu, že redaktor, ktorý značku označí, vie alebo mal vedieť o predchádzajúcom odstúpení).
 • V prípade vážnych pochybností je vhodné predložiť článok na diskusiu v špeciálnej sekcii fóra hliadok .
 • Stačí zobraziť nie celú stránku, ale iba rozdiel medzi najnovšou verziou a predchádzajúcou hliadkovanou stránkou (redaktor nemusí byť zodpovedný za obsah staršej verzie stránky hliadkovanej iným členom). Odporúčame vám znova si pozrieť celú stránku. Pri kontrole časti stránky (v porovnaní s predchádzajúcou hliadkovanou verziou) by ste mali vziať do úvahy možnosť vážneho zastarania informácií.
 • Ak stránka nebola predtým strážená, mali by ste si prezrieť celú históriu jej úprav a nájsť (a odstrániť) zmeny, ktoré môžu predstavovať vandalizmus alebo porušenie autorských práv (vyhľadávanie je možné vykonať na základe komentárov k úpravám a mien autorov tieto úpravy; pozrite si všetky priebežné revízie, ktoré nie sú potrebné). Ak je rozdiel oproti predchádzajúcej verzii s hliadkami dostatočne veľký, odporúča sa rovnakým spôsobom skontrolovať históriu verzií po predchádzajúcej verzii s hliadkami.
 • Ak nie je možné rýchlo napraviť nesúlad stránky s úplným zoznamom minimálnych požiadaviek a za predpokladu, že existujúce nedostatky nie sú smrteľné (nevedú k potrebe rýchleho odstránenia stránky ), mali by byť nainštalované šablóny uvedených nedostatkov (napríklad {{ rq }} atď.) a potom označte výslednú verziu ako hliadkovanú.
 • Ak stránku nemožno odstrániť, ale vyžaduje vážne zlepšenie, mala by na ňu byť nainštalovaná šablóna {{ rq }} s parametrom topic označuje všeobecnú oblasť znalostí, do ktorej stránka patrí (napríklad {{rq | wikify | style | topic=биология}} , pozrite si vzorovú dokumentáciu, kde nájdete kompletný zoznam oblastí odbornosti).

Predvolená verzia

↱
 • VP: Stabilizácia

Vo všeobecnosti sa čitateľom vždy zobrazuje najnovšia verzia stránky.

Za určitých podmienok majú správcovia právo povoliť režim stabilizácie stránky. Zároveň sa pre neregistrovaných a nových účastníkov zobrazí posledná hliadkovaná verzia (tomu sa hovorí stabilná stránka v rozhraní pre hliadkovanie) a pre automaticky potvrdené najnovšie. To je možné vykonať vtedy, ak je stránka systematicky vandalizovaná alebo existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa to stane (z dôvodu výrazného záujmu verejnosti o predmet stránky, závažnosti opísaného problému atď.). Stalo sa praxou, že sa preventívne zavádza stabilizačný režim pre výrobky, ktoré získali status tovaru alebo ktoré boli vybrané v rámci projektu kvality .

Cieľom tohto opatrenia je výlučne chrániť čitateľa (a autoritu Wikipédie) pred účinkami vandalizmu a zároveň prispievateľom umožniť pokračovať v práci na stránke. Použitie stabilizačného režimu na zaistenie výhody jednej zo strán v prípade vojny o úpravy je prísne zakázané (ak sa hliadkujúci zúčastnia vojny o úpravy, zmena obsahu stránky, obídenie pravidla o neutrálnom bode z pohľadu a konsenzu , podliehajú pozbaveniu postavenia, ktoré je podrobnejšie popísané nižšie ) ...

Pozrite si tiež zoznam stabilizovaných stránok a Wikipedia: Stabilizácia / zhrnutie .

Hliadkujúca vlajka

Člen s príznakom ( editor ) „hliadkujúcej verzie“ môže nastaviť a zrušiť začiarknutie políčka „hliadkovaná verzia“ a má prístup k požadovaným stránkam služieb. Aktuálny zoznam hliadok .

Získanie vlajky hliadkovania

↱
 • VP: PAT-FLAG +

Vlajku hliadkovania je možné priradiť všetkým aktívnym registrovaným členom, ktorí poznajú a rozumejú požiadavkám na hliadkované články a sú oboznámení s pravidlami Wikipédie, z ktorých tieto požiadavky vyplývajú.

Kandidát musí spĺňať nasledujúce formálne požiadavky:

 • Minimálne 1 mesiac skúseností a najmenej 100 úprav v priestore článku (nemali by existovať žiadne zjavné „podvody“).
 • Účastník nesmie vykonávať úpravy, ktoré by jasne porušovali požiadavky na hliadkované verzie (najmenej predchádzajúce 1 až 2 mesiace), ani sa nesmie dopúšťať zjavného porušovania iných pravidiel Wikipédie.
 • Prispievateľ musí mať tiež značné vstupy, ktoré preukazujú jeho porozumenie požiadavkám na hliadkované verzie a schopnosť kriticky hodnotiť úpravy ostatných prispievateľov; ak má pochybnosti, mal by to ukázať počas diskusie.

Priradenie vlajky sa vykonáva podaním prihlášky, prediskutovaním a rozhodnutím. Vlajku je možné priradiť aj v špeciálnych prípadoch a v nižšie uvedenom poradí. Úkony súvisiace s podaním, prerokovaním a rozhodovaním o žiadosti sa vykonávajú na stránke VP: Žiadosti o štatút hliadky .

Podanie prihlášky

Kvalifikovaný člen Wikipedie odošle žiadosť podľa pokynov na vyššie uvedenej stránke . Žiadosť môže podať tretia strana, v takom prípade je potrebné potvrdenie súhlasu kandidáta.

Diskusia

Počas diskusie o aplikácii môžu účastníci Wikipédie vyjadriť odôvodnené názory na možnosť priradenia vlajky a tiež položiť kandidátovi otázky.

Rozhodovanie a ďalšie kroky

Vlajku účastníka, ktorý hliadkuje, pridelí každý správca, ak od podania prihlášky uplynuli tri dni a ani samotný správca, ani účastníci diskusie nespoznali, že kandidatúra je v rozpore s požiadavkami uvedenými vyššie v tomto odseku. Ak status nebol priradený, odporúča sa znova podať žiadosť najskôr jeden mesiac po ukončení diskusie.

Špeciálne prípady

Administrátori majú právo dostať vlajku hliadky bez ďalšej diskusie (vrátane toho, že si ju môžu priradiť sami), pokiaľ ju predtým nezbavili v súvislosti s porušovaním týchto pravidiel.

Je tiež možné automaticky priradiť status hliadkovania aktívnym účastníkom, ktorí spĺňajú vyššie uvedené formálne požiadavky s päťnásobným rozdielom, bez ich žiadostí, ale s ich výslovným súhlasom získať vlajku a riadiť sa týmito pravidlami, a pokiaľ neexistujú výslovné námietky z komunity.

Odstránenie vlajky hliadkovania

↱
 • VP: PAT-FLAG-

Odstránenie vlajky hliadkovania od účastníka [2] vykonáva správca na základe oprávnenej žiadosti ktoréhokoľvek účastníka na stránke Wikipédie: Žiadosti o odstránenie vlajok pri opakovanom vykonávaní nasledujúcich akcií:

 1. проставлении отметки «патрулированная версия» на страницы, явно [3] не соответствующие требованиям к патрулированным страницам;
 2. внесении на страницу правок, не соответствующих требованиям к патрулированным страницам;
 3. снятии отметки «патрулированная версия» со статей, явно соответствующих требованиям к патрулированным страницам, либо при участии в «войне патрулирующих» [4] ;
 4. использовании флага патрулирующего с целью получения преимуществ в споре (примером такого преимущества может быть, например, патрулирование стабилизированной страницы в условиях войн правок или установка флага на свою версию стабилизированной страницы, когда очевидна высокая вероятность возникновения возражений против этого) [5] ;
 5. а также при вопиющих и систематических нарушениях любых других правил [6] .

Флаг может быть без обсуждения снят с участника, более трёх месяцев бессрочно заблокированного за нарушения правил [7] . В случае разблокировки флаг должен быть возвращён без повторной заявки на статус, если к участнику перед блокировкой не предъявлялось претензий по поводу патрулирования.

Если выявленные нарушения в статьях достаточны для снятия флага, однако есть основания полагать, что подобные нарушения больше не повторятся, администратор имеет право оставить флаг условно с указанием срока (не более одного месяца). В этом случае флаг может быть снят по упрощённой процедуре — путём запроса на ВП:ЗКА :

 • В течение указанного срока плюс месяц — в случае нового грубого нарушения с флагом.
 • В течение месяца после окончания срока — в случае, если будут обнаружены в текущих версиях статей грубые нарушения (такие как нарушение авторских прав, машинный перевод, грубые нарушения ВП:СОВР ), внесённые участником до подведения итога по заявке о снятии флага. В этом случае перед подачей запроса на ЗКА необходимо, проинформировав участника о проблеме на его странице обсуждения, дождаться ответа, а в случае его отсутствия — подождать минимум три дня.

Повторная заявка на получение флага патрулирующего допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Допустимо снятие (в том числе с использованием ботов) отметок «патрулированная версия», поставленных участником, лишённым флага патрулирующего, без учёта пункта о войнах флагов и без проверки патрулированных таким участником версий статей на соответствие настоящим правилам.

Сопутствующие флаги

Вместе с флагом патрулирующего новым патрулирующим следует выдать флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений, если только в заявке не сложился консенсус за нежелательность присвоения какого-либо из них по причине некорректных правок участника или если сам участник от них не отказался.

Флаг откатывающего

Флаг откатывающего даёт техническую возможность совершать «быстрый откат» — откатить все последние правки одного участника на странице без загрузки страницы редактирования и возможности описать причину. Использование такого отката строго регламентируется. Разрешено откатывать очевидный вандализм , явный спам или повторное внесение текста, нарушающего авторские права (первое внесение должно быть отменено с комментарием и ссылкой на источник копивио), собственные правки (самооткат), а также откат допустим в иных ситуациях, описанных в разделе ВП:Откат#Использование отката .

Участник может быть лишён флага откатывающего при его использовании за пределами допустимых случаев; флаг патрулирующего при этом может быть оставлен.

Флаг переименовывающего без перенаправлений

↱
 • ВП:ПБП

Флаг переименовывающего без перенаправлений ( suppressredirect ) даёт техническую возможность не создавать перенаправление со старого названия при переименовании страницы. Использовать эту возможность рекомендуется в случаях, когда старое название явно ошибочно (в той степени, что получившееся перенаправление подпадало бы под один из критериев быстрого удаления ); при этом необходимо исправить все значимые ссылки ( см. подробнее ). Флаг может быть снят (администратором единолично, другими участниками через ЗСФ) при системном использовании этой возможности вне рамок, описанных выше. Флаг может быть выдан администратором любому участнику со статусом патрулирующего или автопатрулируемого (в исключительных случаях — и без этих флагов) по запросу на ЗКА или по личному обращению; такой участник должен быть ознакомлен с ВП:Переименование страниц .

Флаг автопатрулируемого

↱
 • ВП:АПАТ

Участнику может быть присвоен флаг автопатрулируемого ( autoreview ).

 • Все созданные этим участником страницы в первой версии являются патрулированными [8] .
 • Если такой участник вносит правку в отпатрулированную версию страницы, его версия также является отпатрулированной.
 • Если же такой участник вносит правку в непатрулированную версию, его версия патрулированной не помечается.

Боты и администраторы по умолчанию обладают техническим правом автопатрулирования.

Получение флага автопатрулируемого

Для получения флага автопатрулируемого необходимо подать заявку на страницу Википедия:Заявки на статус автопатрулируемого , где проводится обсуждение кандидатуры. Заявка может быть подана самим кандидатом или третьим лицом; в последнем случае требуется подтверждение согласия кандидата.

Требования к кандидатам:

 • не менее 100 правок, причём большинство из них сделаны в статьях, шаблонах, категориях, файлах;
 • в последнее время кандидат был активен в русском разделе Википедии;
 • кандидат знако́м с правилами оформления статей и соблюдает их при редактировании;
 • у кандидата нет недавних блокировок за внесение в статьи содержимого, нарушающего правила Википедии;
 • во вкладе кандидата за последнее время нет нарушения авторских прав и оригинальных исследований , а также любого, даже «шуточного» вандализма;
 • в загруженных кандидатом файлах правильно оформлена лицензия.

Администратор может присваивать этот флаг участникам без обсуждения в случае явного согласия участника, если он уверен, что они не будут нарушать правила Википедии и критерии патрулированных статей . В исключительных случаях одновременно с флагом автопатрулируемого администратор может присвоить также флаг откатывающего, когда во вкладе участника имеется множество примеров борьбы с вандализмом.

Снятие флага автопатрулируемого

Администратор может снять флаг автопатрулируемого с участника, если он не соблюдает требования, предъявляемые к патрулированным версиям . Повторная заявка на получение флага допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Техническая реализация

FlaggedRevs sighted mark screencut.png

Патрулирующие могут явным образом устанавливать или снимать отметки «отпатрулировано» для любой версии страницы. Кроме того, если участник с флагом патрулирующего или автопатрулируемого правит отпатрулированную версию страницы, его версия остаётся патрулированной (автопатрулирование).

Патрулированная версия отображается в следующем виде:

 • ( текущ. | пред. ) 00:00, 6 августа 2008 Участник ( обсуждение | вклад ) . . (кол-во байт) (комментарий) ( отменить ) [ отпатрулирована участником Кто-то ]

Обозначения действий патрулирования в API

 • approve — ручное патрулирование страницы, уже имеющей ранние отпатрулированные версии
 • approve-i (от initial ) — ручное патрулирование страницы впервые
 • approve-a (от automatic ) — автоматическое патрулирование путём совершения автопатрулируемым/патрулирующим участником правки в полностью отпатрулированной странице [9]
 • approve-ia — автоматическое патрулирование первой правки путём создания страницы [9]
 • unapprove — ручное снятие отметки

Инструменты, подсчитывающие количество патрулирований ( рейтинги патрулирующих и бот, выдающий ордена лучшим патрулирующим), считают все неавтоматические действия, то есть approve , approve-i и unapprove .

Технические проблемы

↱
 • ВП:ПАТ-БАГ
 • Баг патрулирования файлов. Если неавтопатрулируемый участник загружает новую версию файла, но не правит его описание, такой файл становится невозможно отпатрулировать: система показывает, что на странице есть непроверенные правки, дифф между последней патрулированной и последней версиями страницы пуст, а нажатие кнопки «отпатрулировать» (хоть просто на странице, хоть в диффе) выглядит как результативное, но после обновления страницы файл остаётся недопатрулированным. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 73910 .
 • Баг при восстановлении удалённой отпатрулированной страницы. Такая страница содержит в заголовке стандартную надпись «Текущая версия (не проверялась)» и становится видна в логе Служебная:Непроверенные страницы . При этом в логе патрулирования она отмечена как отпатрулированная и кнопка «Подтвердить версию» неактивна. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 162778 .

Служебные страницы

Для удобства работы патрулирующих существуют следующие служебные страницы:

 • Log/review — журнал патрулирования.
 • AdvancedReviewLog — журнал патрулирования за последние 30 дней с дополнительными параметрами поиска.
 • UnreviewedPages — список непатрулированных страниц.
 • PendingChanges — список страниц, которые были изменены и требуют повторного патрулирования.
 • ValidationStatistics — статистика патрулирования.

Wikimedia Labs

Также существуют инструменты на лабсе:

Гаджеты

Скрипты

Скрипты, выделяющие непатрулированные правки особым цветом фона в списке наблюдения:

Скрипт для вставки шаблона {{ rq }} с параметрами:

Скрипт для подсветки ссылок на непатрулированные страницы:

Скрипт для выделения правок ПАТ, АПАТ и ботов в историях непроверенных статей:

Скрипт, добавляющий кнопку «открыть всё во вкладках» на страницах Служебная:Непроверенные страницы и Служебная:Ожидающие проверки изменения :

Для установки скрипта добавьте одну или несколько из вышеперечисленных строк в свой .js-файл .

Утилиты

 • Huggle — инструмент для удобного мониторинга свежих правок и быстрого отката вандализма среди них.
 • SWViewer — инструмент для удобного мониторинга в браузере свежих правок во всех проектах, где у пользователя есть флаг откатывающего, для отката вандализма.
 • Sweep-Net — специально разработанная программа для помощи патрулирующему. Она берёт на себя рутинные операции, оставляя человеку только интеллектуальную работу.

См. также

Примечания

 1. См. также решение АК по заявке о нарушении авторского права .
 2. Везде в рамках настоящих правил под участником понимаются все его учётные записи, и использование кукол для маскировки нарушения настоящих правил является серьёзным нарушением. При этом внесение участником правок, не соответствующих требованиям к патрулированным версиям, с учётных записей, не имеющих флага патрулирующего (или иного аналогичного флага, сохраняющего патрулированный статус страницы или устанавливающий его) не является нарушением.
 3. (Не)соответствие считается явным, если в ходе обсуждения действия редактора в обществе сложился консенсус в отношении (не)соответствия.
 4. «Война патрулирующих» — проставление отметки без предварительного консенсуса (в обсуждении либо в ситуациях, явно подразумевающих консенсус) на версию, с которой флаг был снят другим редактором, либо близкую к ней (при условии, что проставивший эту отметку знал или должен был знать о том, что ранее она была снята).
 5. Если редактор оказывается вовлечённым в спор по содержанию страницы с участником, не имеющим флага патрулирующего, ему настоятельно рекомендуется пользоваться для патрулирования своих правок исключительно функцией автопатрулирования (см. #Техническая реализация ). В этом случае редактору следует сначала поставить отметку «патрулировано» на предыдущую версию страницы — и только после этого делать свою правку. Если при этом редактор считает, что предыдущая версия страницы не соответствует требованиям к патрулированной версии, ему не следует ставить отметку ни на версии оппонента, ни на своей версии. В таких случаях ставить эту отметку должен третий участник.
 6. Данный критерий снятия флага нацелен на отсечение случаев, когда формальных нарушений требований к патрулированию нет, но поведение участника чётко показывает его явную недобросовестность. В качестве необходимых, но не достаточных признаков вопиющего характера нарушений можно ориентироваться на недавние блокировки учётной записи участника по основаниям, дающим серьёзные основания ожидать нарушения участником требований к патрулированию. На случаи, когда в целом добросовестный участник совершает ошибки, данный пункт не распространяется — следует прибегать к предупреждениям, блокировкам, тематическим ограничениям и иным механизмам, но не пытаться «наказывать» участника снятием флага патрулирующего.
 7. При снятии флага патрулирующего снимаются и сопутствующие флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений.
 8. Перенос страницы из Инкубатора или личного пространства (напр, черновика) в основное пространство путем переименования приравнивается к созданию новой страницы и потому патрулируется автоматически.
 9. 1 2 C 15 июля 2021 автоматическое патрулирование более не отображается в журналах