Estónske ozbrojené sily

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Estónske ozbrojené sily
Angličtina Eesti Kaitsevägi
Znak estónskych ozbrojených síl
Znak estónskych ozbrojených síl
Roky existencie 1918 - 1940 , od roku 1991
Krajina Estónsko
Podriadenosť Estónske ministerstvo obrany
Zahrnuté v Estónske obranné sily
Typ národné ozbrojené sily
Zahŕňa
Počet 6400 ľudí (v službe) [1] , 60 tisíc ľudí (v zálohe) [2]
Vybavenie zbrane vyrobené v ZSSR, Izraeli a krajinách NATO
Účasť na
velitelia
Úradujúci veliteľ Generálmajor Martin Herem
Významní velitelia Generálporučík Johan Laidoner
stránky mil.ee
Vrchné velenie estónskej armády v roku 1920, vľavo hore: generálmajor Ernest Pidder , doktor Arthur Lossmann , generálmajor Alexander Tynisson , plukovník Karl Parts , plukovník Viktor Pushkar , plukovník Jaan Rink . Zľava dole: generálmajor Andres Larka , generálmajor Jaan Sots , vrchný veliteľ generálporučík Johan Laidoner , admirál Johan Pitka a plukovník Rudolf Reimann

Estónske ozbrojené sily alebo Estónska obranná armáda ( est. Eesti Kaitsevägi ) je vojenská organizácia výkonnej zložky Estónskej republiky , podriadená vláde republiky a riadená ministerstvom obrany.

Spolu s Estónskou obrannou ligou je obranná armáda súčasťou estónskych obranných síl . Estónska obranná armáda je postavená na princípe spoločnej obrany, medzi jej úlohy patrí zachovanie suverenity Estónska, ochrana jeho územia, teritoriálnych vôd a vzdušného priestoru ako integrálnej a nedeliteľnej celistvosti, ústavného poriadku a verejnej bezpečnosti. Fungovanie estónskych obranných síl je založené na princípoch civilnej kontroly a je prepojené s demokratickým usporiadaním štátu. Demokraticky volené a menované výkonné orgány rozhodujú o použití obrannej armády a stanovujú vhodné ciele, prideľujú potrebné zdroje a sledujú dosahovanie cieľov. Uplatňovanie princípov civilnej kontroly je garantované legislatívou a je zverené parlamentu, prezidentovi republiky a vláde republiky. V čase vojny vedie obrannú armádu hlavný veliteľ; a obranu štátu má na starosti prezident republiky. Pod jeho predsedníctvom pracuje Rada obrany štátu, ktorú tvoria predseda parlamentu, predseda vlády, veliteľ armády obrany, minister obrany, minister vnútra a minister zahraničných vecí, ako aj ďalší funkcionári. ustanovené zákonom o národnej obrane.

Estónsko je členom NATO od roku 2004.

História

Formovanie Estónskej ľudovej armády a jej účasť v Estónskej vojne za oslobodenie 1918-1920.

V roku 1914 slúžilo v radoch ruskej armády 140 riadnych dôstojníkov estónskej národnosti, asi stotisíc Estóncov sa zúčastnilo bojov prvej svetovej vojny a dvetisíc z nich dostalo dôstojnícke hodnosti [4] . Sedem vyšších dôstojníkov velilo plukom, 17 práporom, 13 malo akademické vojenské vzdelanie, 12 malo hodnosť plukovníka, 28 - podplukovníkov, traja slúžili počas vojny ako náčelníci štábov divízií. Počas prvej svetovej vojny bolo 333 estónskych dôstojníkov vyznamenaných za ich statočnosť a zručné vedenie nepriateľských akcií, vrátane 47 rádov sv. Juraja . Tento rád za osobnú statočnosť získal aj budúci hrdina vojny za nezávislosť Július Kuperianov , ktorý získal ďalších päť rádov: sv. Anny troch stupňov a sv. Vladimíra dvoch stupňov.

Na jar 1917 bol v Petrohrade z iniciatívy estónskych politikov vytvorený Ústredný organizačný výbor (CSC) na vytvorenie národných estónskych jednotiek ruskej armády, ktorých zloženie schválil veliteľ petrohradského vojenského okruhu. , generál LG Kornilov.
CSC vyjadril svoj zámer vytvoriť dva estónske pluky. Túžba Estóncov vytvoriť takéto jednotky nebola vysvetlená túžbou bojovať za dočasnú vládu, ale zámerom získať chrbticu pre rozmiestnenie ozbrojených síl svojej krajiny, ktorej odchod z rozpadajúceho sa Ruského impéria nebol ďaleko. vypnuté.

So súhlasom vedenia ministerstva vojny náčelník mobilizačného oddelenia Hlavného riaditeľstva Generálneho štábu Ruskej armády plukovník Saterupp, konajúci v mene TsOK, poslal vojenským obvodom telegram o tzv. okamžité odoslanie všetkých estónskych vojakov s náhradnými dielmi do veliteľstva morskej pevnosti v Tallinne, ktorej veliteľ proti tomuto podniku nenamietal... Na usmernenie formovania estónskych národných jednotiek v Tallinne bol zriadený Hlavný výbor estónskych bojovníkov a Estónsky vojenský úrad. Do mája dosiahol počet estónskych vojakov v morskej pevnosti Tallinn asi štyri tisícky.
Velenie Baltskej flotily však cítilo, že niečo nie je v poriadku, a zakázalo vytvorenie pevnostných plukov z estónskeho národného kontingentu. Preto sa „Estónsky vojenský úrad“ rozhodol preskúmať pôdu v Tallinskej rade a poslal svojmu vojenskému výboru list so žiadosťou o povolenie vytvoriť „iba národný estónsky pluk“. Ale Tallinský soviet, už pod tlakom svojej boľševickej frakcie, vzhľadom na to, že sa tento pluk stane bojovou baštou „estónskej buržoázie“, tiež odmietol.
Potom vedúci predstavitelia Ústredného organizačného výboru predložili zodpovedajúcu žiadosť Petrohradskému sovietu, ktorý poslal telegram do Tallinnu, z ktorého vyplývalo, že „organizácia národných plukov je záležitosťou národného významu a talinský soviet by do toho nemal zasahovať. záležitosť . " Do mája 1917 sa v morskej pevnosti Tallinn zhromaždilo už asi 5 600 estónskych vojakov. Na základe nariadenia dočasnej vlády boli vyvedení do Rakvere, kde sa v septembri 1917 začalo formovanie národných plukov pod vedením estónskych dôstojníkov. Začiatkom decembra 1917, teda po októbrovej socialistickej revolúcii, boli zlúčené do 1. estónskej divízie pod velením podplukovníka Johana Laidonera.

Boľševická revolúcia spôsobila v estónskych národných jednotkách „zmätok a kolísanie“ – podľa sovietskych zdrojov boľševikov spočiatku nepodporoval len ich 1. pluk. Rozbehli aktívnu propagandistickú prácu medzi estónskymi vojakmi a v polovici decembra 1917 sa konala vojenská konferencia, ktorá podporila otvorene boľševickú rezolúciu a vyhlásila bezpodmienečnú voľbu veliteľov.

V januári 1918 výkonný výbor Estónskej rady robotníkov a vojenských zástupcov oznámil rozpustenie „Hlavného výboru estónskych bojovníkov“ a prepustenie z estónskych jednotiek „na dovolenku na dobu neurčitú“ všetkých dôstojníkov a vojakov, ktorí nechcel slúžiť v „socialistickej armáde“. Od polovice februára 1917 boli všetci estónski dôstojníci pozastavení zo služby a už sa im nevyplácali platy. Zároveň sa začalo formovanie 1. estónskeho pluku Červenej armády a záležitosti veliteľstva 1. estónskej divízie prevzal Vojenský odbor výkonného výboru Estónskej rady. Ofenzíva nemeckých vojsk, ktorá sa začala vo februári 1918, však tieto plány zrušila, ako aj realizáciu ústavy takzvanej Estlandskej pracovnej komúny, podľa ktorej bola Estónska sovietska republika vyhlásená za autonómnu súčasť RSFSR.

Napriek faktickému uchopeniu moci v Estónsku boľševikmi existovali na jeho území od septembra 1917 dobrovoľnícke polovojenské jednotky takzvanej „Sebaobrany“ – „Omakaitse“. „Omakaitsa“ pozostávala z poriadkových čiat, ktoré tvorili najmä stredoškoláci s veliteľmi z radov učiteľov telesnej výchovy. Členmi Omakaitse boli aj zámožní roľníci, iní malí vlastníci atď. V podstate „Omakaitse“ bojoval so zločincami prepustenými z väzníc a s odpornými vojakmi z „revolučných“ jednotiek ruskej armády, ktorí sa vysporiadali so svojimi dôstojníkmi. Táto pestrá ozbrojená verejnosť sa pri absencii polície a neschopnosti milícií vytvorených počas existencie dočasnej vlády Ruska zapájala do lúpeží a terorizovala civilné obyvateľstvo, takže Omakaitse zohralo dôležitú úlohu pri udržiavaní aspoň určitého poriadku.

Počas nemeckej okupácie bol Omakaitse zakázaný, ale naďalej fungoval v podzemí. Evakuáciou nemeckých jednotiek z Estónska v novembri 1918 Omakaitse opäť získalo svoje právne postavenie a estónski buržoázni nacionalisti vytvorili na jeho základe dobrovoľnícky Estónsky gardový zbor alebo Obranný zväz - Esti Defence League, ktorého personál (11-tisíc vojakov a 240 dôstojníkov ) vykonával bezpečnostnú a strážnu službu. „Liga obrany“ bola podriadená ministrovi vojny dočasnej vlády „buržoázneho“ Estónska, ale v užšom zmysle slova nebol ozbrojenou silou. Obranná liga preto nebola schopná klásť väčší odpor boľševikom, ktorí sa ponáhľali „oslobodiť“ Nemcami opustené Estónsko od „hydry kontrarevolúcie“.

Už koncom novembra 1918 dobyla 7. červená armáda (ktorá zahŕňala aj estónske jednotky) Narvu, kde boľševici vyhlásili Estlandskú pracovnú komúnu. Do januára 1919 červení obsadili väčšinu územia Estónska, ale odmietli vydať estónsku pôdu roľníkom, čo, ako smutne poznamenali sovietski historici vo svojich opusoch, „malo negatívny vplyv na spojenectvo proletariátu“. s pracujúcim roľníkom“.

Očakávajúc, že ​​na základe Obrannej ligy vytvorí riadnu estónsku ľudovú armádu schopnú vzdorovať boľševikom, jej dočasná vláda koncom jesene 1918 oznámila dobrovoľný nábor 25-35-ročných mužov za vojakov a povinné odvody. dôstojníkov a vojenských funkcionárov (lekárov a technických špecialistov). Svetovou vojnou otrávení estónski roľníci a proletariát však neprejavili veľkú chuť bojovať (v tomto prípade s boľševikmi). Dobrovoľný odvod do ľudovej armády zlyhal, do decembra 1918 nebolo v jej radoch s jedným obrneným vlakom viac ako 2,5 tisíc ľudí. Estónske vedenie preto pristúpilo k „totálnej“ mobilizácii nižších radov, ktorá mimochodom dala armáde len okolo 12-tisíc ľudí. Farmári a proletári pri prvej príležitosti opustili svoje jednotky – dezercia ich „kosila“ o 50 – 75 %.

Z najvlasteneckejších vrstiev estónskej spoločnosti (predovšetkým inteligencia) bolo možné nasadiť bojaschopné dobrovoľnícke jednotky - obranné prápory, prieskumný prápor, námorný prápor (námorný výsadok), partizánsky prápor Tartu (neskôr premenovaný na Kuperianovský) a tím Kalev.

Okrem toho sa v rokoch 1918-1919 podarilo sformovať šesť delostreleckých batérií, dva jazdecké pluky (1. a 2.), divíziu obrnených vlakov (s posádkami dôstojníkov a študentov stredných škôl), ktorá sa následne „zväčšila“ na divíziu .

Začiatkom roku 1919 mali estónske ozbrojené sily viac ako 13 tisíc ľudí, vrátane asi 5 tisíc ľudí na fronte proti boľševikom s 26 poľnými delami a 147 guľometmi. Opatrenia na povinnú mobilizáciu Estóncov umožnili do konca januára 1919 dostať silu ľudovej armády na takmer 23 tisíc ľudí. Jej vrchným veliteľom bol od decembra 1918 bývalý dôstojník ruskej armády generál Johan Laidoner.

Po získaní podpory Britov (ktorí vyslali svoju eskadru do Tallinnu v decembri 1918), ako aj dobrovoľníkov z Fínska, Švédska a Dánska, estónske ozbrojené sily v spolupráci s bielymi jednotkami začali začiatkom útoku proti Červeným. januára 1919, ktorý dopadol celkom úspešne.

Na prelome rokov 1918-19 sa k estónskym ozbrojeným silám pripojil Pskovský dobrovoľnícky zbor Severnej armády, ktorý pod náporom Červenej armády prešiel do Estónska. Bol premenovaný na Severný zbor, ale už v júni 1919 už nebol podriadený Estóncom a bol nasadený do bielej Severnej armády (vtedy Severozápadnej). Spolu so Severným zborom (alebo Severozápadnou armádou) zaútočila 1. a 2. divízia Estónskej ľudovej armády na boľševický Petrohrad.

V máji 1919 sa estónska divízia Červenej armády pripojila k 2. divízii, ktorá nechcela bojovať s krajanmi. Práve táto bývalá sovietska divízia bez boja dobyla Pskov 25. mája 1919, dôkladne ho vyplienila a previedla do oddielu (bývalý jazdecký partizánsky pluk Červenej armády) pod velením plukovníka SN Bulaka-Bulakhoviča, ktorý zastrelil mnoho miestnych obyvateľov pre obvinenia z podpory boľševikov. A začiatkom júna 1919 Estlandská pracovná komúna prestala existovať.

Do konca roku 1919 pozostávala Estónska ľudová armáda z troch peších divízií (3 pešie pluky, jazdecký a delostrelecký pluk), niekoľkých samostatných plukov a práporov, divízie obrnených vlakov (11 obrnených vlakov, 5 obrnených áut, výsadkový letka), letecký oddiel 8 lietadiel a náhradné vojenské jednotky.

V tom istom období Estónsko získalo vlastnú flotilu. Zahŕňalo:

 • v tom čase veľmi dobré torpédoborce (typu Novik) Lennuk a Vambola (bývalé torpédoborce Červenej pobaltskej flotily Avtroil a Spartak - predtým kapitán 1. hodnosti Miklouho-Maclay, zajaté Britmi v oblasti Tallinnu v decembri 1918 a nimi prevedené do Estónska v januári 1919, v roku 1933 ich estónska vláda predala do Peru, kde slúžili pod názvami „Almirante Guisse“ a „Almirante Villar“ až do roku 1948-49);
 • delový čln „Lembit“, Estóncami najskôr nahlas nazývaný krížnik (bývalý ruský námorný delový čln „Bobor“, ktorý v novembri 1918 odovzdali Estónsku v havarijnom stave Nemci, ktorí ho dobyli ešte v apríli toho istého roku v r. Abo, zošrotovaný koncom 1920- x rokov);
 • delový čln "Laene" (neskôr "Laine") - bývalý ruský sprievod ponoriek "Sputnik", prevezený v novembri 1918 do Estónska Nemcami, ktorí ho zajali v apríli 1918 v Abo);
 • jazerný delový čln „Akhti“ (predtým ruský ozbrojený parník „Olga“, prerobený z mobilizačného remorkéra v roku 1915 a zaradený do flotily na jazere Peipsi; v roku 1919, znovu zajatý od Červených a zaradený do divízie delových člnov estónskeho námorníctva );
 • озёрно-речная канонерка «Ванемуйне» (бывший русский вооружённый пароход «Президент» — ранее «Император», переоборудованный из товаро-пассажирского парохода по мобилизации в 1915 г. и включённый в состав Чудской озёрной флотилии; в 1919 г. оставлен красными в Тарту и включён в озёрно-речной дивизион канонерских лодок ВМС Эстонии);
 • минные заградители-тральщики «Калев» и «Олев» (ранее «Моотортраалер № 8» и «Моотортраалер № 10»; бывшие русские базовые минные заградители «Теплоход № 2» и «Теплоход N° 8», оставленные в феврале 1918 г. в эстонских водах и после капитального ремонта в 1919 г. принятые в состав тральной экспедиции ВМС Эстонии);
 • ледокольные буксиры «Яаан Поска» (бывший русский «Снег»; в апреле 1918 г. захвачен в Або немцами и передан ими Эстонии в ноябре того же года) и «Мардус» (бывший русский «Матрос»; в феврале 1918 г. оставлен в Ревеле и захвачен там немцами, в ноябре того же года передавшими его Эстонии);
 • гидрографические суда «Лоод» и «Секстант» (бывшие русские «Лот» и «Секстан», оставленные в феврале 1918 г. в Ревеле и захваченные там немцами, которые в ноябре 1918 г. передали их Эстонии);
 • ледоколы: «Вяйнямёйнен» (бывший русский «Волынец», захвачен в марте 1918 г. в Гельсингфорсе финнами, которые увели его в Ревель и передали немцам, с декабря 1918 г.- в ВМС Эстонии), «Тасуя» и «Юри Вилмс» (бывшие русские «Геркулес» и «Владимир» — ранее «Гектор», оставленные в феврале 1918 г. в Ревеле и захваченные там немцами, которые в ноябре 1918 г. передали их Эстонии).

На кораблях новообразованных эстонских ВМС случалась революционная буза. В декабре 1918 года матросы и рабочие подняли красный флаг на находившемся в ремонте в Таллине «крейсере» «Лембит», летом 1919 года такая же история произошла на эсминце «Вамбола» матросы пытались угнать его в Кронштадт.

Своё участие в Гражданской войне 1918—1920 годов эстонцы называют Освободительной войной. Её жертвами со стороны Эстонии стали 4038 человек убитых и умерших от ран, и ещё 13 775 увечных.

На их вооружении «Кайтселийта» было 44 тысячи японских винтовок «Арисака», переделанных под английский патрон, тысячи револьверов, несколько сотен пулемётов, а также артиллерийские орудия (22 батареи) и даже танки. Стрелковое оружие обычно хранилось в штабах и стрелковых клубах «Кайтселийта», но для него также были предусмотрены тайники, которыми члены союза могли бы воспользоваться, находясь в партизанском подполье. В «Кайтселийте» практиковалась интенсивная военно-спортивная подготовка, отрабатывались на учениях боевые действия.

Эстонские национальные воинские подразделения Красной Армии в Гражданской войне в России

Вооружённые силы Эстонии в 1920—1940 гг.

Структура Вооружённых сил Эстонии на момент присоединения государства к СССР в 1940 году

Перед вступлением Эстонии в СССР (в августе 1940 г) её ВС насчитывали до 25 тыс. человек. Имелись также созданные ещё в ноябре 1918 г. пограничные войска.

В ВС, строившихся по территориально-кадровому принципу, имелось 4 пехотные дивизии (1-я — между Чудским озером и Финским заливом, 2-я— в районе Тарту — Выру — Петсери, 3-я — в районе Таллина и на островах Моонзундского архипелага, 4-я — на границе с Латвией), полк бронепоездов, автотанковый полк, кавалерийский полк, караульный батальон, сапёрный батальон, батальон связи, отдельная химическая рота. На их вооружении имелись 58 танков (в том числе французские «Рено» FT-17 и английские MkV) и бронеавтомобилей, 450 полевых орудий. Командованию пехотных дивизий подчинялись 8 военных округов — мобилизационных военно-административных единиц, на которые была разделена территория страны.

Во время Зимней войны между СССР и Финляндией (1939—40 гг.) Эстония направила в помощь финнам полк под командованием полковника Ганса Кальма. Кроме того, 70 эстонских добровольцев сражались на стороне финской армии в рядах скандинавской интербригады «Сису».

ВВС включали 3 отдельных авиационных дивизиона (по 3 авиаотряда и аэродромной команде в каждом), авиабазу и прожекторную команду 3-ротного состава. Авиапарк был представлен примерно 70 самолётами (в том числе английские истребители Бристоль «Бульдог», лёгкие бомбардировщики- разведчики Хокер «Харт», лёгкие бомбардировщики Авро «Энсон», голландские лёгкие бомбардировщики-разведчики Фоккер CV-E).

Эстонские ВМС организационно состояли из морского дивизиона, Чудской озёрной флотилии, гидроавиаотряда, учебной роты и морских крепостей Сууропи, Аэгна и Найсаар с береговой артиллерией. В состав ВМС входили:

 • весьма совершенные для своего времени подводные минные заградители «Калев» и «Лембит» (английской постройки);
 • миноносец «Сулев» (быв. германский миноносец А32, в октябре 1917 г. выброшенный штормом на побережье острова Сааремаа и в 1920-е гг. отремонтированный эстонцами);
 • канонерка «Лайне», используемая как плавучая база подводных лодок (быв. «Лаене»); .
 • малая канонерка «Мардус» (быв. ледокольный буксир);
 • озёрно-речная канонерская лодка «Ахти»;
 • озёрно-речная канонерка «Ванемуйне»;
 • колесная озёрно-речная канонерка «Тарту» (быв. русский вооружённый пароход «София», переоборудованный из товаро-пассажирского парохода по мобилизации в 1915 г. и включённый в состав Чудской озёрной флотилии; в 1919 г. затоплен красными, но поднят в 1920 г. эстонцами и в 1936 г. зачислен в резерв озёрно-речного дивизиона канонерских лодок своих ВМС);
 • сторожевой корабль « Пиккер » собственной постройки, вошёл в состав ВМФ ВС Союза ССР , в 1940 году, как посыльное судно , наименован: с 1941 года «Киев», с 1942 года «Луга», с 1944 года «Ильмень», с 1948 года «Риони», с 1961 года «Московский университет»;
 • колесные минные заградители-тральщики «Ристна» и «Суроп» (быв. русские озёрно-речные пароходы, мобилизованные в качестве тральщиков в русский ВМФ в 1915 г. соответственно как тральщик № 18 и тральщик № 19 и захваченные в Гельсингфорсе в 1918 г. финнами, в 1920 г. продавшими их Эстонии);
 • малые тральщики-заградители «Кери» и «Вайндло» (быв. «Калев» и «Олев»);
 • малый тральщик «Тахкона»;
 • военный транспорт «Секстант» (ранее гидрографическое судно);
 • вспомогательные суда (без определённой классификации) «Сакала», МР8, МРИ;
 • кабельное судно «Компас» (быв. одноимённое гидрографическое судно русского Балтийского флота, оставленное в феврале 1918 г. Ревеле и в 1920 г. по Юрьевскому договору с РСФСР признанное собственностью Эстонии) и гидрографическое судно «Лоод»;
 • лоцманское судно-вехостав «Пирита» (быв. паровой барказ-вехостав русского Балтийского флота «Бригитовка», оставленный в феврале 1918 г. в Ревеле и в 1920 г. по Юрьевскому договору с РСФСР признанный собственностью Эстонии);
 • моторные катера МР10, МР23;
 • ледокольный буксир «Яаан Поска» и буксир «Таллин»;
 • ледоколы «Суур-Тылль» (быв. «Вяйнямёйнен»), «Тасуя», «Юри Вилмс», «Мерикару».

Эстонские национальные воинские подразделения во Второй мировой войне

В составе Красной Армии

Включение подразделений ВС Эстонии в состав Красной Армии в 1940 году

В конце августа 1940 года на базе войсковых частей эстонской армии был сформирован 22-й Эстонский территориальный стрелковый корпус Красной Армии под командованием эстонского генерала Густава Ионсона , который позже был арестован НКВД и расстрелян. Все солдаты и офицеры 22-го эстонского стрелкового корпуса сохранили форму эстонской армии образца 1936 года, на которую были нашиты советские знаки различия. Первоначально большинство должностей в корпусе занимали бывшие офицеры эстонской армии, но уже к середине июня 1941 года — ещё до нападения Германии на СССР — большинство из них было арестовано и заменено прибывшими из СССР офицерами Красной Армии. Например, только в ночь на 13—14 июня 1941 г. органы НКВД арестовали 3178 человек, а 5978 человек отправили в ссылку из Эстонии (вместе с малолетними детьми). Одновременно в 22-м территориальном стрелковом корпусе дополнительно «зачистили» ещё 224 военнослужащих.

Бо́льшая часть арестованных эстонских офицеров погибла в лагерях на территории РСФСР, многие были расстреляны. Из попавших в советские лагеря эстонских генералов только один Рихард Томберг остался в живых, так как с 1942 года он был востребован Военной академией имени М. В. Фрунзе в качестве преподавателя и был арестован лишь в феврале 1944 года (освобождён из лагеря и реабилитирован в 1956 году).

Некоторым уволенным офицерам эстонской армии и 22-го стрелкового корпуса удалось скрыться от властей в период между уходом со службы и планировавшимся их арестом. Кому-то удалось бежать за границу, другие вышли из укрытия лишь после прихода немецких войск в июле — августе 1941 года, часть из них добровольно вступила в эстонские подразделения, воевавшие на стороне нацистской Германии или поступила на службу в подконтрольное немецким властям Эстонское самоуправление .

Во время Великой Отечественной войны 22-й Эстонский стрелковый корпус существовал с 22 июня 1941 года по 31 августа 1941 года и участвовал в приграничном сражении в Литве и Латвии , а также в контрударах под Сольцами и под Старой Руссой . Бойцы 22-го эстонского стрелкового корпуса проявили особый героизм в боях у города Дно . Также имел место массовый переход на сторону противника с последующим вступлением в эстонские части немецкой армии.

После расформирования 22-го Эстонского стрелкового корпуса его военнослужащие по распоряжению Льва Мехлиса были направлены в трудовые батальоны, дислоцировавшиеся в отдалённых районах Севера, где многие из них умерли от голода и болезней. Выживших в трудовых батальонах эстонских солдат и офицеров с февраля 1942 года начали направлять в формировавшиеся в тот период 7-ю и 249-ю эстонские стрелковые дивизии , которые в августе 1942 года вошли в состав новообразованного 8-го Эстонского стрелкового корпуса .

8-й Эстонский стрелковый корпус (второго формирования)

Решение о создании корпуса было принято в мае 1942 года. 25 сентября 1942 года была принята директива Наркомата обороны СССР о формировании 8-го Эстонского стрелкового корпуса (второго формирования) на базе 7-й и 249-й эстонских стрелковых дивизий. Командиром корпуса был назначен генерал Лембит Пэрн. [5]

В составе вооружённых сил Нацистской Германии

Немцам ещё до войны удалось развернуть на территории Эстонии хорошо подготовленную разветвлённую агентурную сеть. Однако в Таллине, Тарту и Печорах (Петсери) НКГБ все же смог выявить подпольные формирования Союза участников освободительной войны 1918—19 гг. (« Вапсов »), поддерживавшего конспиративные контакты с ушедшим в подполье «Кайтселийтом».

С нападением на СССР Германии эстонцы приветствовали гитлеровцев как своих освободителей и развернули партизанскую войну против РККА. В течение июля 1941 г. немцы забросили на территорию Эстонии несколько состоявших из эстонцев диверсионно-разведывательных групп «Эрна», в задачи которым были поставлены захват стратегически важных объектов, разведка в тылу советских войск и организация повстанческого движения. К ним примкнули подпольщики «Кайтселийта», и численность групп «Эрна» к началу августа достигала порядка 900 человек.

Вступив в прямые боевые столкновения с оперативными частями войск НКВД, эти группы понесли значительные потери, прорваться к немцам удалось лишь их остаткам. Из этих остатков был сформирован эстонский спецбатальон «Эрна-2», участвовавший в ликвидации очагов сопротивления советских войск на островах Сааремаа, Муху и Хийумаа. После этого он был распущенна его бойцы перешли в эстонскую полицию и вновь сформированную самооборону («Омакайтсе»).

Полицейские подразделения, как и местные органы самоуправления, начали повсеместно формироваться в Эстонии по мере отступления советских войск. При эстонском местном самоуправлении появилась так называемая директория внутренних дел в составе управления полиции (включая политическую полицию — фактически эстонское гестапо) и подразделений «Омакайтсе». Осенью 1941 г. были сформированы 6 эстонских охранных батальонов — 181-й, 182-й, 183-й, 184-й, 185-й и 186-й, которые использовались немцами для охраны коммуникаций, штабов и т. д. Затем их реорганизовали в 3 восточных батальона («остбатальоны» — 658-й, 659-й и 660-й) и 657-ю восточную роту. Эти эстонские подразделения в составе Вермахта были брошены в бой с частями Красной армии.

Кроме того, во время войны из эстонцев сформировали 26 полицейских остбатальонов «F» (фронтовых) и «W» («вахт» — охранных), через которые прошли 10 тыс. человек. Они участвовали в боевых действиях против партизан и на фронте, например, 36-й эстонский полицейский батальон в ноябре 1942 г. угодил под Сталинград, где был изрядно потрепан. В июле 1944 г. против войск Красной армии и партизан, по данным советской разведки, действовали эстонские полицейские батальоны «Нарва» и «Саккола», а также 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 18-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 37-й, 38-й, 39-й, 41-й, 42-й, 43-й, 45-й, 46-й, 185-й, 658-й и 659-й полицейские батальоны. Некоторое время существовали 1-й и 2-й эстонские полицейские полки.

Что касается территориальной самообороны «Омакайтсе», именовавшейся немцами «Зельбстшутц», то её сформировали по образу и подобию «Кайтселийта». В деревнях и на хуторах были созданы взводы «Омакайтсе», в волостях — роты, в уездах и городах — батальоны. Общее руководство ими осуществляла немецкая военная администрация Эстонии. Члены «Омакайтсе» несли патрульно-постовую службу в населённых пунктах и на дорогах, а также дежурили на постах ПВО. Была также создана женская секция «Омакайтсе» — «Наскодукайтсе» («Женская защита дома»), на которую возлагались хозяйственные и санитарные функции. На эстонских заводах в составе «Омакайтсе» сформировали подразделения «защиты труда» — «Тээкайтсе», которые охраняли предприятия, а также военнопленных и других заключённых, привлекаемых к работе на них. Всего в «Омакайтсе» состояло до 75 тыс. эстонцев- мужчин и около 20 тыс. эстонок.

В 1944 г. из бойцов «Омакайтсе» были сформированы «зельбстшутц»-полки «Ревель», «Таллин», «Феллин», «Пернау» и «Киви», брошенные немцами в бои на Восточном фронте. Кроме того, гитлеровцы создали 6 эстонских пограничных полков — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й (в каждом 3 стрелковых батальона и артиллерийская батарея — всего до 3 тыс. человек). В дальнейшем 2-й, 3-й, 4-й и 6-й пограничные полки вошли в состав 300-й дивизии особого назначения Вермахта, разгромленной советскими войсками в сентябре 1944 г. — от дивизии остались лишь разрозненные подразделения. Остатки эстонских пограничных полков капитулировали в мае 1945 г. в составе Курляндской группировки немецко-фашистских войск.

Интересной является судьба созданного в 1941 г. под эгидой немецкого ВМФ эстонского полка охраны побережья («Раннакайтсе»). Когда весной 1942 г. немцы потребовали передать полк в состав войск СС, его командование распустило подчинённых по домам.

В августе 1942 г. началось формирование на добровольческой основе эстонского легиона войск СС. Так, в составе 5-й танковой дивизии войск СС «Викинг» появился эстонский добровольческий батальон «Нарва», который почти полностью был разгромлен зимой 1944 г. в ходе Корсунь- Щевченковской наступательной операции Красной армии.

Воодушевлённые успешным опытом создания к маю 1943 г. 1-го и 2-го эстонских добровольческих полков СС, немцы затеяли формирование эстонской добровольческой бригады СС — 3-й. Получив в декабре 1943 — январе 1944 гг. некоторый опыт в боях с партизанами, эта бригада вскоре была преобразована в 20-ю эстонскую добровольческую дивизию СС (с мая 1944 г. — 20-я ваффен-гренадерская дивизия СС, она же эстонская № I).


В составе этой дивизии в июле 1944 г. (тогда же в неё влился 658-й эстонский остбатальон под командованием кавалера Рыцарского железного креста, штандартенфюрера СС Адольфа Ребане — как утверждают некоторые источники — агента НКВД) имелись 45-й, 46-й и 47-й гренадерские полки СС, 20-й артиллерийский полк СС (командир — штандартенфюрер СС по фамилии Соболев!), 20-й фузилёрный батальон (бывший «Нарва»), 20-й инженерный батальон, 20-е «подразделение зенитной артиллерии», 20-е «разведывательное подразделение», 20-й полевой запасной батальон (впоследствии 20-й учебно-запасной полк СС), 20-й полк снабжения, 20-й строительный русско-эстонский батальон и другие части.

В сентябре 1944 г. 20-я ваффен-гренадерская дивизия СС была разгромлена в боях с советскими войсками под Нарвой, но в начале 1945 г. её вновь сформировали в Силезии. В мае 1945 г. эстонские эсэсовцы 20-й дивизии сдались в плен Красной армии на территории Чехословакии В интересах Вермахта в 1944 г. были созданы эстонские вспомогательные 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й строительно-сапёрные и 42-й сапёрный батальоны.

В составе ВС Германии в войне участвовала и эстонская авиация. В июле 1942 г. из эстонских пилотов-добровольцев была сформирована 3-я эскадрилья 127-й группы морских разведчиков люфтваффе. Она располагала гидросамолётами Хейнкель-60 и Арадо-95 и вела поиск советских подводных лодок в Финском заливе.


В дальнейшем эстонские лётчики прошли переобучение, и в октябре 1943 г. их эскадрилью переформировали в 11-ю эстонскую группу ночных штурмовиков, вооружённую устаревшими немецкими самолётами Хейнкель-50А, Арадо-66, польскими RWD-8 и голландскими Фоккер CV- Е. Пополнение летного состава осуществлялось путём обучения эстонских курсантов, в учебно-боевой группе ночных штурмовиков «Остланд» (её эстонский сегмент назывался «Эстланд»),

В октябре 1944 г. 11 -я эстонская группа ночных штурмовиков, иногда совершавшая боевые вылеты, прекратила своё существование — по одним источникам, из-за предельного износа материальной части и отсутствия запчастей, по другим — из-за участившегося дезертирства эстонцев из рядов люфтваффе. Пилоты и авиамеханики регулярно перелетали в Швецию, битком набиваясь в кабины своих стареньких бипланов. Ещё два эстонца (из числа 10, направленных на обучение в Германию) удрали в Швецию на истребителях Фокке-Вульф-190А.

В частях ВВС Германии (в основном в зенитной артиллерии) в качестве вспомогательного персонала («помощники ВВС» — «люфтваффенхильферы») служили около 3 тыс. молодых эстонцев, включая 78 девушек. Были ещё юные эстонские «помощники ВМС» («маринехильферы») и «воспитанники СС» («СС-цёглинг»).

В составе армии Финляндии

В период после восстановления независимости

Вооружённые силы Эстонии комплектуются в соответствии с Законом Эстонской Республики «О всеобщей воинской повинности». Юноши от 18 до 28 лет, не имеющие освобождения, являющиеся гражданами Эстонии, обязаны проходить 8-месячную службу или 11-месячную (отдельные специалисты).

В 2001 году министр обороны Эстонии Юри Луйк выступил с заявлением, что военная доктрина Эстонии не исключает участия «в оборонительных действиях» иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Эстонии [6] .

С 2003 года Эстония принимает участие в войне в Афганистане .

В 2006 году в Эстонии был создан центр CERT, задачей которого обеспечение интернет-безопасности [7] , в дальнейшем предусмотрено создание «центра кибернетической защиты» « Tiigrikaitse ».

В июне 2009 года эстонский парламент принял поправки в закон о чрезвычайном положении, которые разрешили использовать армию и «Кайтселийт» для подавления массовых беспорядков [8] .

Вооружённые силы в мирное время насчитывают 5 500 человек, из которых около 2000 — военнослужащие срочной службы. В Вооружённых силах служат около 3500 профессиональных военнослужащих. Резерв Вооружённых сил составляет около 30 000 человек, что позволяет полностью укомплектовать одну пехотную бригаду, 4 отдельных батальона и 4 оборонительных района. В дополнение к резерву имеется ещё 12 000 человек, состоящих в 15 дружинах Союза обороны (так называемого «Кайтселийт» — добровольческого военизированного формирования), являющегося вместе с Вооружёнными силами частью Сил обороны Эстонии [9] .

Структура

Сухопутные войска

Военно-воздушные силы

Военно-морской флот

Эстонские ВМС несут ответственность за все морские операции в территориальных водах Эстонии. Основными функциями военно-морских сил являются подготовка и организация защиты территориальных вод и береговой линии, обеспечение безопасности морского судоходства, связи и морских перевозок в территориальных водах и сотрудничество, совместно с ВМС НАТО и другими дружественными странами. В случае возникновения кризисной ситуации, флот должен быть готов защищать море, портовые районы, морские линии связи и сотрудничать с подразделениями коалиции. ВМС включает в себя патрульные корабли, минные тральщики, вспомогательные корабли и подразделения береговой охраны, необходимой, чтобы убедиться в безопасности морских сообщений. Нынешняя структура включает в себя дивизион минных кораблей, который также включает в себя группу водолазов. Кроме того, существуют военно-морская школа, военно-морская база и штаб, который находится в Таллине. [10]

Союз обороны Эстонии

Союз обороны (Кайтселийт) является добровольной военной организацией, которая подчиняется Министерству обороны. Основной целью Союза обороны является защита независимости и конституционного порядка, в том числе в случае военной угрозы, на основе свободного волеизъявления граждан.

«Союз обороны» состоит из 15 территориальных подразделений, зоны ответственности которых в основном совпадают с границами округов Эстонии. «Союз обороны» насчитывает более 13 000 членов, а вместе с аффилированными организациями — более чем 21 000 активистов. «Союз обороны» принимает участие в учениях эстонской армии, кроме того, его активисты участвуют в обеспечении общественного порядка в качестве добровольных помощников полицейских, принимают участие в тушении лесных пожаров и выполняют некоторые иные общественные функции.

«Союз обороны» и связанные с ним организации поддерживают отношения с организациями-партнёрами в странах Северной Европы, США и Великобритании. Активисты «Союза» принимают участие в «международных операциях по поддержанию мира». [11]

Береговая охрана Эстонии

Организация

ОШС ВС Эстонии.

Главный штаб Армии обороны

Военные расходы и бюджет

Военный бюджет Эстонии (в евро)

Бюджет [12] : в 2001 г. в 2002 г. в 2003 г. в 2004 г. в 2005 г. в 2006 г. в 2007 г. в 2008 г. в 2009 г. в 2010 г. в 2011 г.
Год
1,18 млрд 1,62 млрд 2,05 млрд 2,29 млрд 2,57 млрд 2,95 млрд 4,25 млрд 4,67 млрд 4,64 млрд ~5 млрд ~5 млрд.
ВВП
1,09 % 1,34 % 1,51 % 1,50 % 1,48 % 1,44 % 1,77 % 1,85 % 1,86 % ~2 % 1,86 %

Дальнейшее развитие вооружённых сил

В соответствии с долгосрочным планом развития вооружённых сил страны, предусмотрено усиление военно-морских сил за счёт приобретения многоцелевых быстроходных патрульных катеров [13] .

Также, предусмотрено: переформирование в 2013 году пехотной бригады в мотопехотную бригаду; переформирование 15 пехотных батальонов территориальной обороны в 5 пехотных батальонов и пять разведывательных рот; создание в 2014 году дивизиона ПВО [14] .

Поставки вооружения, военной техники и иностранная военная помощь

Первоначально, на вооружении эстонской армии имелось вооружение и военная техника частей Советской Армии, находившихся на территории Эстонской ССР.

Начиная с 1992 года, начались поставки вооружения и военной техники из восточноевропейских государств и стран НАТО.

В течение 1992 и первой половины 1993 года эстонские вооружённые силы получили от западных стран значительные суммы денежных средств, а также вооружение и военное имущество: из ФРГ — два транспортных самолёта L-410 , 8 катеров, 200 автомашин и 180 тонн военных грузов; из Швеции — один корабль; из Норвегии — армейскую обувь и ткань для пошива униформы. В это же время США направили в Эстонию 60 военных советников, военных специалистов и консультантов. Не менее 15 эстонских военнослужащих были направлены на обучение в военно-учебные заведения США, 42 чел. — в ФРГ, 10 чел. — в Финляндию [15] .

В январе 1993 года был заключён контракт с израильской компанией TAAS, в соответствии с которым из Израиля для эстонской армии были поставлены 10 ракетных установок MAPATS [16] , пистолет-пулемёты « узи », артиллерийские орудия, миномёты, средства связи, бронежилеты. Общая сумма контракта составила 50 млн долларов. В феврале 1994 года эстонские СМИ сообщили о том, что часть вооружения и военного оборудования (на общую сумму 4 млн долларов) была бракованной. В 1998 году эстонское правительство подало иск против Израиля в международный суд в Лондоне в связи с этой сделкой и в июле 2003 года британский суд обязал Израиль выплатить Эстонии 2 млн долларов «вследствие ошибочных высчетов рибита» [17] [18] . В общей сложности, до конца 1995 года Израиль поставил в Эстонию оружие на сумму 60,4 млн долларов США, среди номенклатуры поставок были автоматы «Галил» , пистолеты-пулемёты «мини-узи», снайперские винтовки, 82-мм гранатомёты B-300 , 81-мм миномёты «солтам», 106-мм безоткатные орудия М40 , зенитные орудия ЗУ-23-2, ракеты, управляемые снаряды, боеприпасы и иное военное имущество в количестве, достаточном для оснащения армии численностью в 12 тыс. чел. [19] .

В 1994 году по заказу Генерального штаба вооружённых сил Эстонии финская компания «Ультраматик» продала 1300 пистолетов производства западных стран для вооружения офицеров эстонской армии. Часть пистолетов, предположительно, была передана в «Кайтселийт» [20] .

В 1997 году США бесплатно передали Эстонии 1200 автоматов М-16А1 , 1500 пистолетов M1911 и катер береговой охраны « Valvas » [21] , а в 1998 году для мобилизационного резерва — 40,5 тыс. автоматов M-14 общей стоимостью 2,4 млн долларов или 43,3 миллиона эстонских крон. При этом, эстонская сторона должна была оплатить только транспортные расходы по доставке оружия в Эстонию в размере 5,4 млн крон [22] .

Также, в 1998 году из Финляндии были получены девятнадцать 105-мм артиллерийских орудий M-61/37, выпущенных до Второй мировой войны [23] .

В 1999 году из Швеции эстонская армия получила 100 гранатомётов Carl Gustaf M2 , 90-мм безоткатные противотанковые орудия М60 и 40-мм зенитные орудия с системами управления на сумму в 1,2 млрд шведских крон.

В начале 2000 года была получена партия мини-роботов для обнаружения взрывных устройств [24] .

В марте 2001 года было заключено соглашение о поставке из США радиолокационной станции TPS-117, предназначенной для создания системы BALTNET [25] . В марте 2003 года строительство станции было завершено, и в мае 2003 года трёхкоординатная радиолокационная станция FPS-117 была введена в строй. РЛС обеспечивает обнаружение летательных аппаратов на высотах до 30 км и на дальности до 450 км [26] .

В начале 2002 года из Швеции была получена крупная партия автоматов AK 4 , предоставленных бесплатно для перевооружения армейских частей (на замену ранее состоявших на вооружении автоматов «Галил», которые были переданы на вооружение территориальных частей и «Кайтселийт») [27] .

2 августа 2002 года по программе военной помощи из США были безвозмездно переданы два вертолёта R-44 «Астро» , оснащённые фото- и видеоаппаратурой и тепловизорами [28] . В апреле 2012 года специалисты американской компании «Rebtech» осуществили их модернизацию, установив комплекты оборудования NVIS ( Night Vision Imaging Systems ) для ночных полётов [29] .

В феврале 2004 года в ФРГ была закуплена партия вооружения на сумму 120 млн эстонских крон (18 шт. [30] 155-мм буксируемых гаубиц FH-70, комплексы ПТУР, а также боеприпасы, запчасти и программы обучения к ним) [31] .

30 марта 2004 года началось патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии истребителями НАТО ( Operation Baltic Air Policing ). В рамках операции на литовской авиабазе Зокняй постоянно размещены четыре тактических истребителя (две дежурные пары) и авиатехническая группа НАТО (120 военнослужащих и гражданских специалистов). Стоимость осуществления операции составляет 20 млн долларов в месяц [32] .

В мае 2004 года был заключён контракт на поставку из Великобритании для эстонского контингента в Афганистане семи бронемашин «Mamba» Mk.2, 26 августа 2004 года были получены первые 4 бронемашины [33]

В 2004 году в Финляндии была закуплена партия из 60 бронетранспортёров XA-180EST , в декабре 2011 года был подписан контракт на поставку ещё 81 финских бронетранспортёров XA-188, ранее находившихся на вооружении голландской армии [34] . 28 августа 2007 года с финской компанией «Patria» был подписан дополнительный контракт на техническое обслуживание БТРов, поставки для них запасных частей и специального инструмента, передачу технической документации [35] .

Летом 2005 года был заключён договор о немецкой компанией «Heckler & Koch» о приобретении партии 9-мм пистолетов H&K USP [36]

Также, в 2005 году Эстония приобрела в Чехии систему пассивной электронной разведки VERA-E стоимостью 4 млн долларов [37]

Кроме того, в рамках американской программы «Foreign Military Financing», в 2004 году Эстония получила от США безвозмездную военную помощь на сумму 6 млн долларов, в 2005 году — на сумму 5 млн долларов и в 2006 году — на сумму 4,2 млн долларов. В 2004—2005 гг. на эти средства закупались в основном радиостанции, приборы ночного видения, системы позиционирования на местности, запчасти к автомобилям и системы связи [38] .

В феврале 2007 года был заключён контракт с шведским концерном «SAAB AB» и французской корпорацией «MBDA France» на поставку для вооружённых сил страны системы ПВО ближнего действия. В 2010 году армия Эстонии получила систему ПВО «Мистраль», которая состоит из радаров « Giraffe AMB », пункта управления, средств связи, ракетных установок, ракет «Мистраль» и средств обучения. Радары, центры управления и системы связи были получены из Швеции, а ракетные установки и боеприпасы — из Франции. Общая стоимость контракта составила 1 млрд эстонских крон [39] .

В 2007 году было подписано соглашение о поставке для эстонской армии партии снайперского оружия (французских 12,7-мм снайперских винтовок PGM Hecate II и финских 8,6-мм снайперские винтовки Sako TRG-42 ) [40]

В начале 2008 года началась модернизация бывшей советской авиабазы Эмари (в 40 км от Таллинна) в соответствии со стандартами НАТО. Первоначальная стоимость программы модернизации составляла 1 млрд эстонских крон (64 млн евро), при этом половину суммы должно было предоставить НАТО, а вторую половину — правительство Эстонии [41] . Модернизация авиабазы была завершена 15 сентября 2010 года [42] . Общая стоимость работ составила около 75 млн евро, треть средств поступила по линии НАТО [43] .

В 2008 году был подписан контракт с Финляндией и в 2009 году получены 36 122-мм гаубиц Д-30 , боеприпасы и другое военное имущество [44] . Полученные из Финляндии гаубицы были выпущены в 1960-е-1970-е годы в СССР и до 1990-х годов находились на вооружении сухопутных войск ГДР [45] .

Также, в 2008 году был заключён контракт со швейцарской оружейной компанией «Brügger & Thomet», в соответствии с которым была произведена модернизация 2,5 тыс. автоматов, находившихся на вооружении эстонской армии: на автоматы AK-4 устанавливался оптический или коллиматорный прицел, на автоматы «Galil» устанавливалась металлическая прицельная планка с креплением для установки дополнительного оборудования [46] .

В октябре 2008 года с американской фирмой «Hydroid» был заключён контракт на поставку двух малоразмерных дистанционно управляемых подводных аппаратов « Remus 100 », оснащённых гидролокаторами [47]

Кроме того, в 2008 году было произведено обновление автотранспортного парка — для эстонской армии было закуплено 500 новых автомашин (в частности, голландские машины DAF, немецкие UNIMOG U1300 и Mercedes-Benz 1017A), а часть устаревших автомашин (шведские грузовики Volvo, американские грузовики GMC M275A2 и джипы Chevrolet M1008, советские грузовики ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ, «Урал» и внедорожники УАЗ, грузовики Magirus, Robur, IFA производства ГДР и грузовики Mercedes-Benz UNIMOG, Mercedes-Benz 911 производства ФРГ, а также внедорожники Iltis) в январе 2009 года была выставлена на продажу [48]

В 2009 году США выделили Эстонии 800 тыс. долларов на модернизацию наземной инфраструктуры обслуживания военных вертолётов: ремонт вертолётных площадок, адаптацию их к принятым в НАТО стандартам, а также на создание в приграничных с Россией Нарве и Вярске станций дозаправки [49] .

В 2009 году был подписан контракт о приобретении двух новых трёхкоординатных радиолокационных станций «Ground master 403» средней дальности производства американской компании «Tales-Raytheon systems». «Ground master 403» представляет собой мобильную РЛС, которая способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 470 км и высоте до 30 км. В дополнение к закупке двух основных РЛС соглашение предусматривает поставку вспомогательных РЛС, генераторов, контейнеров, автомобилей и средств обучения. Стоимость радаров оценивается в 350 млн эстонских крон (31,15 млн долларов). Платежи будут осуществляться частями в период с 2009 по 2014 годы [50]

В ноябре 2010 года [51] США передали Эстонии 80 шт. 81-мм миномётов M252 [52]

В марте 2011 года США передали для эстонского контингента в Афганистане несколько беспилотных летательных аппаратов RQ-11 «Raven» [53] .

В июне 2011 года США передали для эстонского контингента в Афганистане 6 бронемашин International MaxxPro [54] .

В феврале 2012 года в Финляндии была закуплена партия зенитного вооружения стоимостью 283 050 евро (дополнительные пусковые установки системы ПВО «Мистраль», запасные части к ним и 23-мм зенитные орудия ЗУ-23-2 ) [55]

В ноябре 2012 года американский генерал Frank D. Turner III сообщил, что США оказывает Эстонии военную помощь по программам FMF ( Foreign Military Financing ) и IMET ( International Military Education and Training ), на которые ежегодно выделяют миллионы долларов. Только по программе FMF с 1995 года вооружённые силы Эстонии получили военную помощь на сумму 70 млн долларов [56] .

Министр обороны Свен Миксер в середине ноября 2014 года подписал договор о покупке Эстонией у США 80 противотанковых установок FGM-148 Javelin , договор заключён на сумму 40 млн евро. Договор позволяет Эстонии при необходимости купить ещё 40 пусковых устройств. Поставки начались в 2015 году. Внедрение системы в полном объёме запланировано на 2016—2018 гг. [57]

В 2014 г. заказана поставка из Нидерландов 44 БМП CV9035 производства Швеции. Поставка будет осуществлена в 2016-18 гг. [58]

Символы и флаги

 • EDF Logistics Centre emblem.svg Центр материально-технического обеспечения ( эст. Logistikakeskus )
 • Logistikapataljon emblem.svg Батальон материально-технического обеспечения ( эст. Logistikapataljon )
 • Tervisek large.jpg Центр здравоохранения ( эст. Tervisekeskus )
 • Meditsiin2.jpg Медицинская служба ( эст. Meditsiiniteenistus )
 • Kaplaniteenistus.jpg Служба военных священников ( эст. Kaplaniteenistus )
 • Staabi- ja Sidepataljon emblem.svg Батальон штаба и связи ( эст. Staabi- ja sidepataljon )
 • Kvuoa large.jpg Объединённые Военно-учебные заведения Армии ( эст. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused )
 • Kaitseväe Võru Lahingukool emblem.svg Выруское военное училище Вооружённых сил ( эст. Kaitseväe Võru Lahingukool )
 • Ksk large.jpg Высшая военная школа Вооружённых сил ( эст. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused - Kõrgem Sõjakool )
 • Sp small.jpg Военная полиция ( эст. Sõjaväepolitsei )

Примечания

 1. IISS. The Military Balance 2017, page 106–108
 2. Riigikaitse arengukava (эст.) . www.mil.ee (24 апреля 2017). Дата обращения: 18 июля 2018.
 3. Эстонские солдаты отправились в ЦАР для участия в миссии Евросоюза
 4. Копытин И. Эстонская национальная дивизия в составе Российской армии // Очерки об истории Эстонской армии 1918-1940 гг . — Таллин: Tribune, 2011. — ISBN 9789949216819 . Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 2 апреля 2014. Архивировано 21 марта 2014 года.
 5. А. И. Петренко, Прибалтийские дивизии Сталина, М., Вече, 2010, стр. 246.
 6. Вести из стран Балтии // «Зарубежное военное обозрение», № 10 (655), 2001. стр. 53-56
 7. About CERT Estonia Архивировано 10 марта 2013 года.
 8. В Эстонии разрешили использовать армию для подавления беспорядков // «Lenta.RU» от 16 июня 2009
 9. Пустое место , Lenta.ru
 10. Военно-морские силы Эстонии
 11. Estonian Defence League
 12. Министерство обороны Эстонии: Бюджетной отчетности (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 февраля 2010. Архивировано 4 января 2010 года.
 13. Долгосрочный план развития обороны: реформирование вооружённых сил Архивировано 19 июля 2010 года.
 14. Д. Евсеев. Вооружённые силы стран Балтии // «Зарубежное военное обозрение», № 2 (779), 2012. стр. 11-19
 15. В. Кольчугин. Военные контакты стран Балтии с Западом // «Зарубежное военное обозрение», № 6, 1993. стр. 17-19
 16. Эстония вооружается // информагентство «REGNUM» от 4 февраля 2004
 17. Как израильские оружейники «убили» правительство Эстонии // «IzRus» от 20 ноября 2011
 18. ТОП скандалов в эстонской армии: от аферы с покупкой оружия до дедовщины
 19. канд. экон. н. С. И. Симановский. Поступательное движение оборонной промышленности Израиля. // «Независимое военное обозрение», № 15, 1997
 20. Ю. Григорьев. Переворот отменяется // газета «Молодежь Эстонии» от 23 марта 1999
 21. Юрий Чубченко. США вооружают Эстонию залежалым товаром // «Коммерсантъ», № 143 (1546) от 7 августа 1998
 22. С. Смирнов. С миру по нитке. Министерство обороны США выделит в дар Силам обороны Эстонии 40500 автоматов М14, сообщило посольство США в Эстонии. // «Купеческая газета» от 6 августа 1998
 23. Списанное и устаревшее оружие ржавеет // «Postimees» от 31 августа 2010
 24. Эстония // «Зарубежное военное обозрение», № 2 (635), 2000. стр. 59
 25. Литва // «Зарубежное военное обозрение», № 3 (660), 2002. стр. 58
 26. Эстония // «Зарубежное военное обозрение», № 5 (674), 2003. стр. 62
 27. Эстония // «Зарубежное военное обозрение», № 3 (660), 2002. стр. 61
 28. Эстония // «Зарубежное военное обозрение», № 9 (666), 2002. стр. 58
 29. Rebtech modifies two Estonian R44s for night vision
 30. Эстония вооружается // REGNUM.RU от 4 февраля 2004
 31. Эстония закупает крупную партию вооружений // «Жэминь жибао» от 5 февраля 2004
 32. О. Игнатьев. Операция «Воздушное патрулирование» ОВВС НАТО в Европе // «Зарубежное военное обозрение», № 1 (790), 2013. стр. 55-60
 33. В Афганистан направлены новые эстонские солдаты // «DELFI» от 2 сентября 2004
 34. Эстония // «Зарубежное военное обозрение», № 1, 2011, стр. 100
 35. Сергей Вэй. Эстония заказывает работы по сопровождению бронетранспортеров у Patria // «Army Guide» от 6 сентября 2007
 36. Эстонская армия отказалась от пистолетов Макарова // «LENTA.RU» от 23 декабря 2005
 37. Сергей Вэй. Эстония купила систему VERA-E // «Army Guide» от 20 июля 2005
 38. Эстония получила от США безвозмездную военную помощь // «Росбалт» от 9 сентября 2008
 39. В Эстонии поставлены на вооружение системы ПВО «Мистраль» (недоступная ссылка) // информагентство «Оружие России» от 27 марта 2010
 40. Эстонская армия получит финские и французские снайперские винтовки Архивная копия от 7 июля 2014 на Wayback Machine // «REGNUM — Беларусь» от 6 июля 2007
 41. И. Сидоров. В Эстонии бывшая советская авиабаза будет переоборудована в базу НАТО // «Зарубежное военное обозрение», № 2 (731), 2008. стр. 71
 42. НАТО помогло Эстонии восстановить военный аэродром // Lenta.RU от 15 сентября 2010
 43. НАТО восстановил в Эстонии советский военный аэродром для тяжелых бомбардировщиков Архивная копия от 2 июня 2014 на Wayback Machine // информагентство REGNUM.RU от 15 сентября 2010
 44. Эстония купила у Финляндии советские гаубицы // информагентство «Интерфакс» от 19 февраля 2009
 45. Эстония // «Зарубежное военное обозрение», № 8 (737), 2008. стр. 86
 46. О. Киселёв. Модернизация стрелкового оружия в Эстонии // «Зарубежное военное обозрение», № 10 (739), 2008. стр. 77
 47. Эстония закупила подводных роботов // LENTA.RU от 21 октября 2008
 48. Владислав Цыплухин. Технику эстонской армии распродадут на интернет-аукционе // «Деловой Петербург» от 27 января 2009
 49. Надежда Ермолаева. В Эстонии создают плацдарм для НАТО // «Российская газета» от 22 октября 2009
 50. Эстонская армия закупает две РЛС средней дальности // «Известия» от 10 июня 2009
 51. ФОТО: Посол США передал Эстонии новые миномёты // «Delfi.EE» от 9 ноября 2010
 52. Сергей Батраев. Вооружённые силы Эстонии Архивная копия от 13 апреля 2014 на Wayback Machine // «Во славу Родины», № 161 от 26 августа 2011
 53. Defence Forces to Get Mortars, Drones from USA (Estonian Review 21 June — 1 July 2010) Архивная копия от 4 ноября 2013 на Wayback Machine // сайт министерства иностранных дел Эстонии
 54. 13.06.2011 Estcoy-12 Receives US Combat Vehicles
 55. Estonia Purchases Anti-Aircraft Weapons Systems from Finland Архивная копия от 4 июня 2012 на Wayback Machine // «Defence. Professionals» от 14 февраля 2012
 56. The US will continue to support Estonia's national defence Архивная копия от 7 ноября 2013 на Wayback Machine // официальный сайт Министерства обороны Эстонии от 7 ноября 2012
 57. ФОТО: эстонские военные учатся работе с ракетным комплексом Javelin
 58. Минобороны: значительная часть оборонного бюджета пойдёт на развитие инфраструктуры

Ссылки