Wikipedia: Autoritatívne zdroje

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
↱
 • VP: AI

Články na Wikipédii by mali byť založené na publikovaných dôveryhodných zdrojoch . Táto stránka poskytuje návod, ako posúdiť dôveryhodnosť zdrojov, aby sa predišlo chybám, na ktoré sa upozorňujú pravidlá pre „ Neprípustnosť pôvodného výskumu “ a „ Overiteľnosť “.

Ak chcete na Wikipédiu pridať nejaké užitočné informácie, môžete to urobiť, mali by ste však pochopiť, že informácie, ktoré nie sú podporované odkazom na dôveryhodný zdroj, môžu byť v budúcnosti z článku odstránené. Zodpovednosť za vyhľadávanie a pridávanie odkazov nesie osoba, ktorá pridáva materiál do článku a vždy by mal byť uvedený odkaz na zdroj, ak je to možné a vhodné.

Táto stránka predstavuje ideálny model a mnohé články na Wikipédii mu zatiaľ nezodpovedajú, keďže niektorí redaktori netrávili čas hľadaním potrebných informácií a umiestňovaním odkazov do textu článku. To však nebráni čitateľom získať cenné informácie z článku, pričom treba mať na pamäti, že to nemusí byť nevyhnutne spoľahlivé.

↱
 • VP: VPNEAI

Hoci sú články na Wikipédii založené na dôveryhodných zdrojoch, samotná Wikipedia nie je smerodajným zdrojom . Keďže Wikipédiu (ako aj samostatne publikované zdroje popísané nižšie) môže upravovať ktokoľvek, nie je smerodajná Wikipedia sama o sebe, ale smerodajnosť použitých zdrojov informácií. Hoci pri písaní nových článkov možno použiť texty z Wikipédie, vrátane sekcií v iných jazykoch, na potvrdenie informácií by ste sa po kontrole toho, čo je tam napísané, mali odvolávať nie na Wikipédiu, ale priamo na tieto smerodajné zdroje.

V článku môžu byť uvedené aj nesprávne alebo hypotetické informácie, no zároveň by si mal prispievateľ jasne uvedomiť, že takéto informácie nie sú skutočnosťou, ale iba niečím názorom. Ich spomenutie by sa malo začať charakteristickou frázou, napríklad: „Predtým bola rozšírená mylná predstava, že…“, „Podľa legiend…“ alebo „Podľa názoru akademika A. A. Ivanova…“. Takéto názory by však mali byť zahrnuté iba vtedy, ak sú všeobecne známe alebo majú významnú hodnotu pri popise témy článku (podrobnosti nájdete v príručke WP: IAWG ).

Niektoré definície

↱
 • VP: AI-TERMS
 • VP: NÁZOR
 • VP: FAKT

V rámci Wikipédie je zverejnený zdroj materiál, ktorý je neustále dostupný verejnosti. Napríklad samotná televízna relácia nie je zverejneným zdrojom, pretože po jej skončení je ťažké získať prístup k materiálu. Záznam tejto televíznej relácie zverejnený na internete alebo zverejnený vo forme filmu sa však považuje za zverejnený zdroj, pretože kto si želá, môže si v ňom overiť skutočnú prezentáciu určitých faktov. Požiadavky na spoľahlivosť zverejnenia zároveň zostávajú zachované: ako zdroj by sa napríklad nemal použiť prepis rozhlasového vysielania vyhotovený jednotlivcom a umiestnený na osobnej webovej stránke.

 • Fakt je to, čo existuje alebo existovalo v skutočnosti. V rámci encyklopédie sa uznáva fakt ako tvrdenie, o ktorom existuje konsenzus vedcov a odborníkov v danej oblasti.
  Dôverujte faktom, vrátane faktov o názoroch, ale nie názorom samotným. Pre nás je napríklad fakt, že Zem sa točí okolo Slnka. Skutočnosť, že Slnko obieha okolo Zeme, nie je skutočnosť, ale to, čomu veril Ptolemaios , je opäť skutočnosťou. Nemali by ste nutne žiadať odkazy na všeobecne známe výroky, ktoré nevzbudzujú vážne pochybnosti (napríklad toto: Mars je planéta slnečnej sústavy).

 • Názor je názor, ktorý niekto zastáva a ktorého obsah môže, ale nemusí byťoveriteľný . Skutočnosť, že osoba alebo skupina osôb zastáva tento názor, je však skutočnosťou, ktorá môže byť zverejnená na Wikipédii (za predpokladu, že táto skutočnosť je overená, teda ak je uvedený dôveryhodný zdroj, z ktorého vyplýva, že osoba alebo skupina skutočne zastávať takýto názor , ako aj jeho dostatočný význam ). Napríklad nie skutočnosť, že Boh existuje ; napriek tomu je nepopierateľným faktom, že mnohí veriaci veria, že Boh existuje .
↱
 • VP: AI # PI
 • VP: AI # VI
 • VP: AI # TI

 • Primárny zdroj je dokument alebo osoba, ktorá poskytuje priamy dôkaz o skutočnostiach – inými slovami zdroj, ktorý je mimoriadne blízky opísanej situácii, tvrdeniu. Najčastejšie to znamená text prijatý od účastníka udalosti alebo jeho priameho pozorovateľa. Môže ísť o oficiálne vyjadrenie, novinársku reportáž z miesta činu, autobiografické dielo. Ako primárny zdroj môžu slúžiť aj štatistiky zostavené renomovanou agentúrou. Články Wikipédie by sa spravidla nemali spoliehať na primárne zdroje, ale mali by používať sekundárne, ktoré správne používajú primárny materiál. Pre správne používanie mnohých primárnych prameňov, najmä z oblasti histórie, je potrebná špeciálna príprava. Primárne zdroje v článkoch môžete použiť iba vtedy, ak boli uverejnené na dôveryhodnom mieste. Napríklad prepis rozhlasového vysielania uverejnený na internetovej stránke rozhlasu alebo historické dokumenty zozbierané v dôveryhodnej zbierke (napríklad V. I. Lenin a Čeka. M .: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1975 , pozri aj primárny text ).

 • Sekundárny zdroj popisuje jeden alebo viacero primárnych zdrojov . Sekundárne zdroje v podobe vedeckých článkov a kníh publikovaných vo vedeckých vydavateľstvách (najmä publikované vo vedeckých časopisoch) sú starostlivo kontrolované a spravidla obsahujú spoľahlivé informácie, čo umožňuje ich použitie ako smerodajných zdrojov.

 • Terciárny zdroj zase sumarizuje sekundárne, ako aj prípadne ďalšie terciárne zdroje.


Wikipedia by mala byť vo veľkej väčšine prípadov založená na sekundárnych a terciárnych zdrojoch.

Pri písaní článkov sa snažte odvolávať na zdroje [1] . Najlepšie je to urobiť pomocou poznámok v texte článku v značkách: <ref>Ссылка на источник</ref> . Na konci článku by ste si mali vytvoriť sekciu == Примечания == a vložiť do nej šablónu {{ notes }} , po ktorej sa zobrazí váš zoznam odkazov. Ďalšie informácie o správnom citovaní nájdete v článku Wikipédie : Odkazy na zdroje .

Materiál bez zdrojov

↱
 • VP: MBI

Účastníci Wikipédie často vkladajú do textu tvrdenia ako fakty, ktoré niekde počuli alebo čítali, no nevedia si presne spomenúť kde. Napríklad tvrdenia Používame len 10 % mozgovej sily alebo 25. snímka je silným prostriedkom vplyvu v reklame“ napriek ich širokému rozšíreniu nie sú fakty. Za skutočnosť nemožno považovať ani tvrdenie o rozšírenosti takéhoto názoru bez odkazu na hodnoverný zdroj potvrdzujúci rozšírenosť takéhoto názoru. Pre takéto vyhlásenia je veľmi dôležité nájsť spoľahlivý zdroj informácií, inak môžu ostatní účastníci (a čitatelia) pochybovať o ich spoľahlivosti a podniknúť nejaké kroky. Ak ste do článku zadali informácie, zodpovednosť za potvrdenie ich zdrojov leží na vás. Nikto vám nemusí dokazovať, že zadané údaje sú nesprávne. Mali by ste to potvrdiť jej zdrojmi informácií.

Čo robiť?

↱
 • VP: BH
 • VP: POCHYBNÉ

Ak pochybujete o pravdivosti akejkoľvek informácie, ale nemáte plnú dôveru v chybu založenú na zdrojoch, nemali by ste okamžite vymazávať pochybný fragment, pretože niektorí účastníci vás môžu obviniť, že ste im nedali šancu na zlepšenie článku (celkovo pôsobí agresívnym dojmom). Preto je lepšie umiestniť šablónu {{subst: AI }} za sporné výroky. Vymazať sporné informácie (bez dôveryhodných zdrojov) je povolené len vtedy, ak ste si istý, že sú nesprávne, alebo ak ste na šablónu {{subst: AI }} neodpovedali aspoň dva týždne. Pochybné informácie je možné odstrániť aj vtedy, ak k takémuto rozhodnutiu dospejú autori článku v diskusii.

Ak je hlavný obsah článku neautentický a nevidíte priestor na zlepšenie, článok by mal byť navrhnutý na vymazanie na stránke Wikipédie: Na vymazanie .

V životopisoch živých ľudí

Neuvádzajte bez sprievodného odkazu na zdroj informácie, ktoré by mohli poškodiť dobré meno žijúcich ľudí, prevádzkujúcich organizácií. Kontroverzný materiál o ľuďoch, ktorí žili alebo zomreli nie viac ako pred rokom bez zdrojov alebo so slabými zdrojmi, by mali byť okamžite a bez diskusie odstránené. To platí pre akýkoľvek materiál uverejnený na Wikipédii, najmä: diskusné stránky, komentáre k úpravám, členské stránky, obrázky a kategórie.

Ako uviedol Jimmy Wales [2] :

Zdá sa, že medzi niektorými redaktormi existuje strašidelný sklon myslieť si, že akékoľvek pseudoinformácie zo série „toto som niekde počul“ by mali byť označené ako „bez zdroja“. nesprávne. Ak to zdroj nemôže overiť, musí sa odstrániť – dôrazne. To platí pre akékoľvek informácie, no najmä pre negatívne informácie o žijúcich ľuďoch.

Keď zdroje nie sú potrebné

↱
 • VP: KNNI

V niektorých prípadoch poskytnutie zdrojov nie je potrebné alebo dokonca nežiaduce. Nemalo by sa vyžadovať najmä potvrdenie všeobecne známych skutočností. V článkoch venovaných umeleckým dielam (filmy, knihy a pod.) alebo počítačovým hrám nie je potrebné potvrdzovať informácie obsiahnuté v samotnom predmete článku ďalšími zdrojmi. Ak sa však bavíme o nejakých faktoch, ktoré sa z tohto filmu či hry nedozviete, treba uviesť zdroj. Tiež nie je potrebné potvrdzovať pomocou odkazov údaje, ktoré si môže každý ľahko skontrolovať: počet poschodí v aktuálne existujúcej architektonickej pamiatke, obsah kresieb na bankovkách v obehu atď.

Dajte si pozor na falošnú autoritu

↱
 • VP: OLA
 • VP: TELLY

Neverte slepo tvrdeniam o autorite z akéhokoľvek zdroja. Akademické tituly znamenajú iba autoritu v oblasti, v ktorej boli získané (a ani to nie je vždy prípad). Webové stránky s množstvom odkazov môžu byť úplne zavádzajúce. Pozoruhodným príkladom je opis teórie ľudských potrieb od Williama Talleyho, uverejnený na webovej stránke Vita Tseneva: Talley sám aj jeho teória boli vynájdené autorom pre študentskú esej. Prvá otázka, ktorú by ste si mali položiť, je, kto je zodpovedný za stránku, na ktorú chcete odkazovať? Aké sú ich kvalifikácie a pravidlá úpravy stránok? Ktokoľvek môže uverejniť čokoľvek na internete.

Pokúste sa ako zdroje použiť publikácie ľudí s titulom Ph.D., alebo známych odborníkov v tejto oblasti. Väčšiu dôveru treba dať autorom pôsobiacim na štátnych univerzitách a inštitútoch Ruskej akadémie vied , Ruskej akadémie vzdelávania a Ruskej akadémie lekárskych vied . Mali by ste viac pochybovať o spoľahlivosti publikácií, ktorých autormi sú členovia „ verejných akadémií “, akými sú Ruská akadémia prírodných vied , Medzinárodná akadémia informatizácie a Akadémia trinitárstva (hoci členstvo v niektorých akadémiách neznamená automatickú dôveru alebo nedôvera) atď.

Treba sa vyhnúť zdrojom, ktoré si požičiavajú informácie z Wikipédie. Prijateľné sú len tie, v ktorých sú informácie z Wikipédie predmetom výskumu alebo sú doplnené posúdením odborníka v príslušnej oblasti.

Je autor uznávaným odborníkom v danej oblasti?

↱
 • VP: EXPERT
 • VP: NEEKSPERT
 • VP: UZNÁVAJTE

Aby ste to určili, musíte odpovedať na niekoľko otázok:

 • Boli práce autora na túto tému publikované v renomovaných vedeckých časopisoch?
 • Dostali ste negatívne recenzie od renomovaných odborníkov v danej oblasti na predchádzajúce alebo súčasné publikácie autora?
 • Citujú autorské práce ako dôveryhodný zdroj aj iní autori pôsobiaci v danej oblasti vo svojich článkoch (publikovaných aj vo vedeckých časopisoch)?
 • Má autor diplom v tejto oblasti?

Nezvyčajné tvrdenia si vyžadujú silné dôkazy

↱
 • VP: NEUVERITEĽNÉ

Niektoré situácie vyžadujú, aby ste boli obzvlášť opatrní a skeptickí, pokiaľ ide o zdroje informácií, na základe ktorých sú vyjadrenia:

 • prekvapivé alebo dôležité, ale málo známe;
 • prekvapivé alebo dôležité, súvisiace s aktuálnymi udalosťami, ktoré médiá nepokrývajú;
 • o vyhláseniach akejkoľvek osoby, ktoré vyzerajú netypické, nezvyčajné alebo v rozpore s tým, čo bolo predtým vyjadrené;
 • v rozpore alebo v rozpore s teóriami všeobecne akceptovanými vo vedeckej komunite (najmä ak sa priaznivci domnievajú, že sú zámerne utajované );
 • nárokovanie si vedeckých objavov alebo vynálezov;
 • schopný znevážiť niekoho česť a dôstojnosť.

Hodnotenie zdrojov

↱
 • VP: OAI
 • Autorita je relatívna, špecifická a kontextovo závislá. Relativita znamená, že pre Wikipédiu neexistujú žiadne zdroje, ktoré by boli smerodajné v akejkoľvek otázke alebo nie sú v žiadnej smerodajné. Konkrétnosť a kontextová závislosť znamenajú, že otázka autority sa najčastejšie zvažuje v súvislosti s konkrétnym vyhlásením.
 • Najsmerodajnejším zdrojom je prehľadový článok v uznávanom vedeckom časopise. Na rozdiel od knihy, ktorú si každý môže vydať na vlastné náklady alebo na náklady priateľa vydavateľa, sú články v takýchto časopisoch recenzované . Publikácie v recenzovaných časopisoch možno nájsť pomocou špecializovaného vyhľadávača Google Scholar ( scholar.google.com ). Hoci zadarmo bude k dispozícii len relatívne malý počet plnotextových článkov (ak to urobíte doma a nie na počítači knižnice), budete sa môcť aspoň zoznámiť s ich anotáciami ( Ing. Abstract is), hoci treba mať na pamäti, že nie všetky časopisy indexované službou Google Scholar sú kvalitné a recenzované [3] . Также можно пользоваться системой РИНЦ ( elibrary.ru ) (её достоинством является то, что в результатах поиска вы сможете увидеть ближайшую к вам организацию, имеющую подписку на эту базу данных; однако и здесь следует иметь в виду, что не все журналы [4] , индексируемые РИНЦ, являются качественными и рецензируемыми), а также базой данных JSTOR ( jstor.org/ ). Кроме того, при оценке качества научного журнала стоит обратить внимание как на его импакт-фактор , так и входит ли он в какую-либо крупную международную наукометрическую базу данных (англ.) ( PubMed , Scopus , Web of Science и т.д.); хотя и здесь следует проявлять внимательность [5] .

Также спросите себя:

 • А нет ли у публикатора каких-либо интересов в данной области, которые могут исказить представленную информацию? Помните, что приверженность к какой-либо стороне в конфликте [7] не всегда видна сразу, а подмена информации не всегда самоочевидна. Сама по себе приверженность радикальной точке зрения не является основанием для полного игнорирования источника, однако участникам следует избегать использования информации экстремистских организаций (таких как Аль-Каида или Кавказ-центр ). Такие источники можно использовать только для информирования о них самих или об их точке зрения. Также следует избегать использования в качестве авторитетных источников информации по подобным ситуациям и заявлений органов власти или чиновников, которые могут содержать элементы пропаганды или дезинформации. Так, не следует писать в статье, что «война в Чечне была завершена в 2001 году» или что «западная и российская пропаганда делают всё возможное, чтобы убедить своих обывателей, что ислам — это терроризм», но вполне корректно написать, что «В декабре 2004 года президент Владимир Путин заявил, что война в Чечне закончилась ещё 3 года назад» или что «по словам одного из лидеров чеченских сепаратистов Шамиля Басаева, „западная и российская пропаганда делают всё возможное, чтобы убедить своих обывателей, что ислам — это терроризм“» (сославшись на соответствующие источники) [8] .
 • А они там были? Следует различать слова очевидцев и комментаторов. Слова очевидцев — первичный источник информации, комментаторов — вторичный. И то, и другое может быть достоверным источником, но их следует различать.
 • А что другие люди говорят об этом источнике? Может быть, многие считают его недостоверным? Или о нём вообще никто не упоминает?

 • А как данный источник описывает другие факты? Описываются ли другие ситуации достоверно, с отражением различных аспектов ситуации? Сверьте это с тем, что вы уже знаете.

 • А являются ли наши источники доступными для других? Любой участник должен иметь возможность проверить информацию, изложенную вами. Источники должны быть доступны независимому читателю (хотя и не обязательно быть доступны в Интернете). Если речь идёт о книге, проверьте, есть ли она в каталогах Российской государственной библиотеки , Российской национальной библиотеки или Библиотеки Конгресса США .
 • А использовалось ли несколько первичных источников? Может быть, материал, который вы хотите использовать, основан на показаниях только одного очевидца?

Используйте несколько источников

↱
 • ВП:НЕСКОЛЬКО

Поскольку осознанное и неосознанное искажение информации [9] не всегда самоочевидно, не следует удовлетворяться одним источником. Найдите другие и сверьте. Если несколько источников совпадают и ни у одного из них нет причин для искажения информации (или причины могут быть, но источники заинтересованы по-разному искажать информацию), информация может считаться достоверной. Помните, однако, что мы только пересказываем опубликованное в достоверных источниках, но не добавляем своего мнения.

Независимые вторичные источники

↱
 • ВП:НВИ

Независимые вторичные источники должны отвечать следующим требованиям:

 • существует независимый от авторов редакторский контроль и проверка фактов;
 • авторы не сотрудничают с какой-либо из заинтересованных сторон;
 • авторы могут давать свою трактовку информации.

Даже имея одни и те же первичные источники, разные аналитики могут приходить к разным выводам по поводу полученной информации. Авторы могут искать и находить такие первичные источники, которые согласуются с их точкой зрения. Осознаваемые и неосознаваемые искажения, ошибки и опечатки не всегда очевидны, лучший способ избавиться от них — сверять информацию с другими вторичными источниками.

Надёжность источников определённых типов

Новостные организации

↱
 • ВП:МЕДИА

Дальнейшая информация: Википедия:Проверяемость и Википедия:Биографии живущих людей

Приветствуются публикации из основных новостных организаций, особенно высококачественных, таких как информационные агентства Ассошиэйтед Пресс , Вашингтон пост , Интерфакс , Рейтер , ТАСС , лондонская газета « Таймс ». Ссылки на статьи-мнения из газет и журналов должны сопровождаться именем автора в самом тексте, если материал оспаривается. Для добавления спорного биографического материала о живущих людях нужно использовать лишь материал высококачественных новостных организаций .

Самостоятельно изданные источники

↱
 • ВП:САМИЗДАТ

Поскольку каждый может создать веб-сайт или опубликовать книгу за свой счёт и на этом основании претендовать на статус эксперта в какой-либо области, самостоятельно изданные источники по большей части неприемлемы. К таким источникам относятся самостоятельно изданные книги, информационные листки, личные веб-сайты, открытые вики , блоги , сообщения на форумах и тому подобное.

Самостоятельно изданный материал может быть приемлем, если его автор — признанный эксперт в соотносящейся области, которого ранее публиковали надёжные сторонние источники. В любом случае нужно быть осторожным в использовании таких источников: если рассматриваемая информация действительно стоит передачи, кто-нибудь наверняка уже сделал это.

Самостоятельно изданные источники никогда не должны использоваться в качестве сторонних источников о живущих людях, даже если автор — хорошо известный профессиональный исследователь или писатель; см. Википедия:Биографии живущих людей#Надёжные источники .

Самостоятельно изданные и спорные источники в статьях о самих себе

Материалы из самостоятельно изданных и спорных источников могут быть использованы в статьях о них самих, а также людях и организациях, от которых они исходят, если выполнены следующие условия:

 1. используемый материал соотносится с известностью данного лица;
 2. материал не оспариваемый;
 3. материал не служит чрезмерно собственным нуждам;
 4. материал не привносит заявлений о сторонних лицах;
 5. материал не привносит заявлений о событиях, не относящихся непосредственно к предмету;
 6. нет разумных сомнений в авторстве материала;
 7. статья не основывается в целом на таких источниках.

Публикации религиозных, политических и экстремистских организаций

↱
 • ВП:ПРПЭО

К веб-сайтам и публикациям политических партий и религиозных групп следует относиться с осторожностью, несмотря на то, что ни политическая принадлежность, ни религиозные убеждения не являются сами по себе причинами, чтобы не использовать источник.

Широко известные экстремистские или даже террористические группы политического, религиозного, расистского или иного толка не следует использовать в качестве источников для Википедии, кроме как в качестве первичных источников, то есть они могут использоваться в статьях, касающихся воззрений таких организаций. Но даже в этих случаях они должны использоваться с большой осторожностью и быть подкреплены другими источниками.

Публикации компаний и организаций

↱
 • ВП:ПКО

При использовании в качестве источников веб-сайтов и иных публикаций компаний или организаций следует проявлять осторожность. Несмотря на то что компания или организация сама по себе является хорошим источником информации, она объективно является предвзятой. Например, Национальная стрелковая ассоциация США заинтересована в продвижении и отстаивании права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия , так что для сохранения нейтральной точки зрения не полагайтесь исключительно на неё, особенно если доступны другие надёжные источники. Проявляйте особую осторожность при использовании веб-сайта или публикации в качестве источника, если компания или организация является сомнительной.

Онлайновые или офлайновые источники?

↱
 • ВП:ОНЛАЙН

Полнотекстовые онлайновые источники так же приемлемы, как и офлайновые, если они такого же качества и надёжности. Читатели могут предпочитать онлайновые источники, поскольку они легко доступны.

Если вы нашли печатный источник, на который не распространяются авторские права или доступный на совместимых лицензионных условиях, добавьте его в Викитеку и дайте на него ссылку (в дополнение к обычному указанию источника). Многие важные не охраняющиеся авторским правом книги уже были выложены в сетевой доступ другими проектами.

Точность ссылок на офлайновые источники и облегчение их поиска

↱
 • ВП:ОФЛАЙН

Большинство из наиболее надёжных и достоверных источников в настоящее время доступны только в печатном виде. Если вы не нашли авторитетных онлайн-источников, попробуйте поискать информацию в книжном магазине или библиотеке . Ссылку на использованный печатный источник следует по возможности давать по следующему образцу:

 • Наименование книги, имя, отчество, фамилия автора, место издания (город), наименование издательства, год издания, номер страницы (страниц) издания, на которой приведены использованные в статье данные.

Например:

 • Биофизика фотосинтеза / Под ред. проф. А. Б. Рубина. — М. : Изд-во МГУ, 1975. — С. 221—223.

По возможности в ссылку на использованный печатный источник следует включать номер ISBN для облегчения читателям поиска использованной литературы с помощью поисковых систем Google, Яндекс и т. д.

Для помещения информации об использованной литературе рекомендуется применять шаблон {{ Публикация }} .

Источники не на русском языке

↱
 • ВП:ИНЯЗ

Для удобства читателей русской Википедии следует по возможности приводить русскоязычные источники. Русскоязычные источники всегда следует предпочитать источникам на других языках (при равном качестве и надёжности). Например, не следует использовать в качестве источника газету на другом языке, если имеется эквивалентная статья на русском. Тем не менее, источники на других языках приемлемы с условием проверяемости, подобно тому же критерию для русскоязычных источников.

Помните, что в переводах, выполненных как редактором Википедии, так и сторонними переводчиками, могут встречаться ошибки. Желательно, чтобы читатели имели возможность самостоятельно проверить, что же действительно сказано в оригинальном материале, в самом ли деле он был опубликован заслуживающим доверия источником и корректно переведён.

Таким образом, когда оригинальный материал написан на языке, отличном от русского:

 • Если даётся прямая ссылка на источник, опубликованные переводы обычно предпочитаются переводам, выполненным редакторами Википедии.
 • Если редакторы используют в статье в качестве цитаты свой собственный перевод иноязычного источника, желательноприводить полную цитату иноязычного оригинала , чтобы читатели могли проверить оригинальную информацию и корректность перевода.

Источники и ссылки

При написании статьи следует использовать авторитетные источники, однако для ссылок, которые ставятся как в тексте статьи, так и в разделе «Ссылки», допустимо использование материалов, которые не удовлетворяют критериям для авторитетных источников. При создании ссылок следует руководствоваться правилами и руководствами Википедия:Внешние ссылки и Википедия:Ссылки на источники . В первую очередь нужно отдавать предпочтение внутренним ссылкам Википедии. В случае, если есть несколько вариантов внешних ссылок, следует отдавать предпочтение ссылкам, которые удовлетворяют критериям для авторитетных источников.

Примеры заслуживающих доверия источников

К числу авторитетных, проверяемых и доступных источников во многих случаях можно отнести Большую российскую энциклопедию (в 35 томах), Большую советскую энциклопедию (в 30 томах), Большую медицинскую энциклопедию (в 30 томах) и ряд других источников (см. неполный перечень ).

Использование термина «источник» в статьях

Обратите внимание, что термины «источник», «авторитетный источник» являются профессиональным жаргоном редакторов Википедии. Не употребляйте эти термины в таком значении в статьях, так как читатели могут не понять, что речь идёт об источниках информации для редакторов Википедии. Они скорее воспримут это слово в значении источников знаний для исследователей (таких как исторические источники ). Поэтому, если при обсуждении статьи мы можем сказать: «в различных источниках это может называться так-то и сяк-то », в самой статье лучше написать: «различные авторы называют это так-то и сяк-то ».

См. также

Ссылки

 1. Джимми Уэйлс : «[…] I do agree […] that more sources is good, and […] one of our goals will be to provide more articles with more extensive information about „where to learn more“, ie cite original research, etc., as much as we can» (« Wikipedia Founder Jimmy Wales Responds », интервью Slashdot , июль 2004).
 2. Джимми Уэйлс. «Отсутствие информации предпочтительнее вводящей в заблуждение или ложной информации» . архив рассылки электронной почты WikiEN-l (16 мая 2006). Дата обращения: 11 ноября 2019. Архивировано 6 апреля 2011 года.
 3. См., например список Джеффри Билла , а также получившие широкую известность мистификацию физика Алана Сокала и мистификацию группы учёных-гуманитариев под руководством философа Питера Богоссяна (англ.)
 4. Учитывая случаи мошенничества в науке с публикациями в таких авторитетных научных журналах, как The Lancet , Nature и Science .
 5. В качестве примера крайне некачественного издательства см. LAP LAMBERT Academic Publishing и другие издательства входящие в группу VDM Publishing .
 6. См. подробнее Конфликт интересов и Википедия: Конфликт интересов .
 7. Следует также помнить, что законы некоторых стран ограничивают освещение материалов организаций, признанных экстремистскими. В частности, Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает публикацию или трансляцию подобных материалов.
 8. См. например Мошенничество в науке , Фальсификация истории и Фальшивые новости .